ಬರಿ ಖಬರ್: ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಉದೆಲಾ ಪಂಗಡ್ ನವೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ

Budkulo Media Network

Posted on : October 18, 2017 at 10:53 AM

ಬರಿ ಖಬರ್, ಬರಿ ಖಬರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಖರ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್, ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್, ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಸದಾಂಯ್ ನವೆ ನವೆ ವಿಚಾರ್, ಗಜಾಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪೂರಕ್, ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‍ಫೊರ್ಮ್ ಉದೆಲಾಂ.

AKB_WA Group_4

ಹಾಂ! ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಿತ್‍ಗಿ? ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ, ಎಕ್ವಟ್, ಸಹಮತ್, ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಶಿವಾಯ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಯ್! ಆಸಲೆ ಹೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ತಿತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಿತ್ ತರ್, ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ. ವ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಥೊಡೆಚ್, ಪುಣ್ ತಾಕತ್‍ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿನ್ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ನಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಣಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ.

‘ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ’.

ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ವಿಚಾರ್‍ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ತರ್ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ತಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಪುಣ್, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ. ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಂಪರ್ಕ್‍ಚ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸದಾಂಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ದಯ್ಹಿಕ್ ರಿತಿನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

AKB_WA Group_5

ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರಾ ತಸಲೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಎಕಾ ಖಿಣಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆಸ್ಚೆಂ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಹೆಂ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಂಯೀ ಜಾತಾ, ವಾಯ್ಟ್‍ಯೀ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆರ್‍ಚ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್, ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ತಾಕಾ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಯ್ ವ್ಹಯ್; ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ಆಸೊನ್‍ಯೀ! ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಇಷ್ಟಾಗಾತ್, ಭರ್ವಸೊ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಬಾವ್, ಅಪಪಾತ್ಯೆಣಿ, ರಾಗ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್, ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ, ಬೆಳೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಾಲಿಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪರತ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಹುಜಿರ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾ ‘ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಪಂಗಡ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಭಾರೀ ಅದ್ಭುತ್ ಚರ್ಚಾ, ಸಂವಾದ್, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಮಾಹೆತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

AKB_WA Group_1ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಗ್ರೂಪ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಗಿ, ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ, ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೇರ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ರಗ್ಳೆ ಆನಿ ಧೊಶಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊಯೀ ತಸಲೊಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಹಾಂಗಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಏಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸಾಂದೆಚ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲೆ, ಗಾಂವ್, ಪರ್ಗಾಂವ್, ವಿದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ, ಅದ್ಭುತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಆಸಾತ್.

AKB_WA Group_3

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಜಾಣಾರಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್‍ಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ದೇಶಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ವಿಚಾರ್, ಐಡಿಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ರಾಂತಿ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ದಿಶಾ ದಾಕಂವ್ಚೆ, ದಿಶ್ಟಾವೊ ರಚುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಲೊಕಾ ಪಾಸೊತ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ಚೆ, ಝುಜ್ಚೆ ತಾಂಡೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜ್ ಮಾನ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಚಡಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂತುಂ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೆ, ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆ, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಂವ್ಚೆ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಚೆ, ವಾಂಟುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ಚೆ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೊಜೆರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಹುಮೆದಿನ್, ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರೊಂಕ್ ಹೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಚಡೊಂವ್ಕ್, ಮಟ್ಟ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಕ್, ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ‘ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ’ ಗ್ರೂಪ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂದಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ, ಗೌರವಾಚೊ ಆನಿ ಹಕ್ಕಾಚೊ ಮಾನ್ ಹಾಡುನ್ ದೀಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *