ಶಾಭಾಸ್! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ

Budkulo Media Network

Posted on : January 17, 2018 at 12:21 PM

Ln Austin DSouza 1ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್‍ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಯನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 39 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಟಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಇಲಿನೊಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫೊರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಎಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನಾಮ್‍ಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೇಯರಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಆಸೊನ್ ಡನ್‍ಲಪ್ ಅವೆನ್ಯೂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೊರ್ಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿತೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮೇಯರ್ ಆಂಟನಿ ಟಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರೊನಾನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸದಾಂಚ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಿಂ ವಾವುರ್ಚೊ, ಖಾಲ್ತೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭುಚಿ ಸೆವಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಮಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಆನಿ ಗೌರವಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆವ್ದೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್, ದೇಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತೊ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ವಾವುರ್ಚೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಬದ್ಧತೆನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರಾಡಿ. ತಾಣೆಂ ಕ್ಲಬ್, ಜಿಲ್ಲೊ, ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಚೊ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. (ಆಸ್ಟಿನಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚಾ).

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕೀನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆ ಪಾಸೊತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದವರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ. ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಸ್ಟಿನಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್’ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆಸಜೆ: ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper