Latest News

ಹೆಂಚ್‍ಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್? ಫಕತ್ ವಿದೇಶೀ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ನಮಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ನಾ ಮಾನ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : February 6, 2018 at 7:57 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಉಲೊ

ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮಾ.ದೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಾಂಕಾಂ.

Bishops of Mangalore n Udupi

ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನೊ, ಗೌರವ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್. ತುಮ್ಕಾಂ, ಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಧರ್ಮ್‍ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂಚೆ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಪತ್ರ್. ಬಹಿರಂಗ್ ವಿನತಿ.

ಗಜಾಲ್ ಸಂಪಿ ಆನಿ ಸರಳ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ. ತಾಣೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ತಶೆಂ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಬಡ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ರೊಮಾಚ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್, ಶಾಬೀತಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭರ್ಮಾನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಅಡ್ಕಳಿ, ವಿಘ್ನಾಂ ಆನಿ ಆಬ್ಲೆಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಚೆ ಪುರ್ವಜ್, ಮಾಲ್ಗಡೆ. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನಿಯಾಳ್ ಹೊ.

Christianity 1

Cross and sunset

ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆಂ ಬಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ದವ್ಲತೆನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಶೆಂಬರೊಂ ಆನಿ ಹಜಾರೊಂ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಸಾಂತ್‍ಯೀ ಲೇಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್, ಜೀವ್ ಬಲಿದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಚೆ, ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಯುರೋಪಿಚ್!

ಆಜ್, 21ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದವ್ಲತೆನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮಜ್ಭೂತ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಕಿತೆಂ ಸೊಭ್ತಾತ್! ಆತಾತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆದ್ಲ್ಯೊ (ಪರ್ನ್ಯೊ ನ್ಹಯ್!) ಇಗರ್ಜೊ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮೊಡುನ್, ಕೊಸ್ಳಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ನವ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂಧ್ತಾಂವ್.

Christianity 2

ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್, ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್, ಬಲಿದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ ನೀಜ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ? ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ವಾ ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ವಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುದೃಢ್‍ಪಣಿ ಆಜ್ ಉರ್ಲಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಸಂಭ್ರಮುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಕಷ್ಟ್, ದಗ್ದೊಣಿ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಬಲಿದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಆಮಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್?

ನಾ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ‘ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ’ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಿರೋಧ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂಯೀ ವಾಜ್ಭಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಜಶೆಂ ಚುನಾವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ. ವ್ಹಯ್! ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕ್ರೂರ್, ಪೈಶಾಚಿಕ್ ರಾಯಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಫಕತ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಖಾತಿರ್, ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಟಿಪ್ಪು ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಚ್ಯಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್‌ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Tipu Sultan

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಮೌನ್!? ವಾ ಅಸಹಾಯಕ್‍ಪಣ್? ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಮಾತೆಂತ್‍ಯೀ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ (ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ದ್ಯೊ, ಖಬ್ರೊ ಮೆಳೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ರುಜ್ವಾತಿಂ ಸವೆಂ). ಪುಣ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್‍ಶೆಂ, ದಾಕ್ಷೆಣೆನ್‍ಶೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮುಳಾಂತ್‍ಚ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ನಾಕಾ, ನಾಕಾ, ಆಮಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಅವಿರೋಧ್’ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ!

ವ್ಹಯ್ ನೇ, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ನ್ಹಯ್‍ವೇ!? ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ! ಜರ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಯ್ತ್. ಶಿವಾಯ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಮಡ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ದುಕಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಜತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್.

ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ದೋಗ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಾಸಕ್ ಆಸಾತ್ – ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ. ತೆಯೀ ಆಮ್ಚೆ, ಸರ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪದ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸ್ಕಾಂದಲ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ‘ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್’ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲೊ!!

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್, ಮಾರ್ಗಾರ್ ದೆಂವೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾ, ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾವೆ? ಭರ್ತಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 2011 ಫೆಬ್ರೆರ್ 20ವೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನಾರ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸಾಗೊರ್‌ಚ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ?

ತವಳ್, ತೆಂಯೀ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಎಕ್ವಟ್, ಸಾಮರ್ಥಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ ವಾ ಭಂಗ್ಲಿ? ಕೊಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ?

Rome Colossium

ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿಂಚೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಕಠಿಣ್ ಅಕ್ರಮ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸತ್. ಜರ್ ತಾಣೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೈನಾನ್ ಅಮಾಯಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಹಿಂಸಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ದೋಗ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಧರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ಷಮ್ಯ್ ಆನಿ ಕರಾಳ್‍ಪಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ.

ಆನಿ ಆಮಿ ಏಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಸರ್ಕಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ವಾ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಮೊಗಾಚಿ’ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತಾಣಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ವೊಗೆಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂಗಿ? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಧೋರಣ್? ಹೊಚ್‌ಗೀ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಂದೋಲನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ? ಫಕತ್ ಮೌನ್‍ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ? ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಭಿಂವ್ಕುರೆ, ತಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂಯೀ ಚಲವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಜಾಣಾಂತ್ ದೆಕುನ್, ತೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಂಗ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಶಿವಾಯ್ ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ಸತ್!

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರಿಜೆ, ಆಮ್ಚೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಭಾಷಣಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ತಾಳಿಯೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್‌ಗೀ? ಖರ್‍ಯಾನ್ ಅಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತಾನಾ ಆಮಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ವೊಗೆ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ನೇತ್ರಾವತಿ ಉಳಿಸಿ’ ಆಂದೋಲನಾಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ (ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ). ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂಚ್ ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧು ರಾಜಕಾರಣ!

ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದುಕಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರೀ ಪಾವ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಗಿ?

Bloodಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಮೂಳ್‍ಭೂತ್‍ವಾದಿಂನಿ ‘ಘರ್ ವಾಪ್ಸಿ’ ಚಳ್ವಳ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಥರ್ಥರೆ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತರೀ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಕಣಾಂತ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಆಮಿ ಮುಳಾನ್ ಭಾರತೀಯ್‍ಚ್ಚ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್! ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೀದಾ ಯೂರೋಪಿಯನಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಮರ್ಜೆನ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್!!

ಭಾರತಾಕ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾತಚ್ಚ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 16ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್) ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಥಾಪ್ಲೊ, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್ ಭರಾನ್ ಪಾಸಾರ್ಲೆಂ (ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ). ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಜ್ ಹೊ ಸಮುದಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಲಾ, ರಾಜ್ಯ್, ದೇಶ್, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಗೊಂಯಾಂತ್ ‘ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್’ ಖರ್ಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್. ತೊ ಏಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮನಿಸ್. ವೀರ್ ಬಾಪಯ್ ಹೈದರಾಲಿಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮೂರ್ಖ್ ಪೂತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಲ್ವಾರ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮತಾಂಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಹೆರ್ ಧರ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾಂಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್, ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ವೈಭವಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನೊ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತಾ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತ್ಯಾ ದುರ್ಗಮ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್, ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್ಮ್ ಆಸಾ, ಸಮುದಾಯ್ ಉರ್ಲಾ? ತವಳ್ ತ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಬಂದಡೆಚ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾನ್, ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೊಕಾನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆಕಾಂತ್, ಕಷ್ಟ್, ವಳ್ವಳೆ, ಹಿಂಸಾ, ಶೋಷಣ್, ಕ್ರೌರ್ಯತಾ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ? ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗೀ?

ಸಂಖ್ಯಾಚೊ ನಿಖರ್ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಳನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ಧೊ ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ (ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್) ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಬಂಧಿ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆಯಾ. ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ನಿಶ್ಶಸ್ತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ದಾದ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀ, ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ಗುರ್ವಾರ್ಲಿಂ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂಧಿ ಕರುನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬ್ಡಿಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಒಮ್ಜೂರ್ ಲಾಗಿಂ ತಂಬು ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಸೂಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ತಾಲ್ವಾರಿ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಕೊಚಾವ್ನ್, ಕಾತರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೆಂಬರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಳೆಂ ರಗ್ತಾನ್ ಬುಡೊನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. (ನೆತ್ತರಕೆರೆ – ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚೊನ್ ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ, ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ).

ಅಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ 150 ಥಾವ್ನ್ 250 ಮಯ್ಲಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊಸ್ಪೆಟ್‍ಚಿ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ 26 ಇಗರ್ಜೊ ಧರ್ಣಿಸಮಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ (ತಾಂತುಂ ಕಿರೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ವಣದ್ ಮಾತ್ರ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕೊಸ್ಳನಾಶೆಂ ಉರ್ಲಿ). ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಮೆಲ್ಲೆ, ಬಂಧಿಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಾ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ, ವಳ್ವಳೆ ಭೊಗುನ್ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರೊಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೆ ತರ್ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾಪ್ಳಿ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯ್ತಿ, ವಿನಾಯ್ತಿ ಆನಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾನಾ, ಭಿಂಯಾನ್ ತಶೆಂ ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಜಾಲೊ (ಮೈಸೂರ್ ತೆಣೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಹಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾಲಿ ಖಂಯ್, ಎಕಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾ ತರೀ ಕಸಲಿ? ನಾಕ್ ಆನಿ ಕಾನ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ, ವೋಂಟ್ ಕೊರ್ವೊಂತಾನ್ ಲುಂವ್ಚೆ, ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್ಚೆ, ಪುರುಷತ್ವ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮಸ್ತುಂಚೆಂ… (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ).

ಹೆಂ ಪೂರಾ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ?

ಫಕತ್ ಆನಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್. ಕೇವಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ ತಾಣಿಂ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಸಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ಮೂ, ಜರ್ ತಾಣಿಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಧರ್ಮ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್, ನಷ್ಟ್ ಜಾತೆ ನಾಂತ್. ಸುಖಾನ್ ತಾಣಿಂ ಜಿಯೆವ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಡ್‍ಶೆಂ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಯೇಂವ್ದಿ ವಾ ಕಸಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಆಪ್ಲೊ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂಡಿನಾಂವ್, ಖುರ್ಸಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ಟ್ ರಾವ್ಲೆ. ತಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಅಖಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಜಿವಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್, ಭದ್ರ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಕ್, ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಕ್, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ?

ಸಾಂಗಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಂನೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾ? ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್, ಮೌಲ್ಯ್ ನಾ? ಫಕತ್ ಯುರೊಪಿ ವಾ ವಾತಿಕಾನಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಕ್ ಮೋಲ್, ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ನಾ ತೆಂ ವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ?

ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನೊ, ಆಮಿ ಆಜ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್, ವೈಭವಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರ್ ತೊ ಕೊಣೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಉರಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ? ಜರ್ ಟಿಪ್ಪು ಮರನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ತವಳ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. 1799 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಮೆಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಜಿವೆ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಜಿವಿತ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸ್ವಸ್ಥಿತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಜಿಣಿ ತಾಣಿಂ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

Rosario_Cathedral

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಇಗರ್ಜೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಧರ್ಮ್ ಆಚರುಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೊ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ, ಪರಿಸರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಕಿರ್ಲಲೆಂ, ರೊಂಬ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ಲಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಖುದ್ ತಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.

ಹಾಂಗಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! 15 ವರ್ಸಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ, ಕಠಿಣ್ ಪ್ರತಿಕೂಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಂಚ್ಯಾ ಧಾರೆಚ್ಯಾ, ಸಾಂಕ್ಳಿಂಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾ ಮಧೆಂಯೀ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ವಾ ಮುಖೆಲಿಚ್ಯಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಅಮಾಯಕ್, ಮುಗ್ಧ್ ಆನಿ ಸತ್ತಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಉರಯಿಲ್ಲೊ, ಜಿವಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಹಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗತ್.

ಆಜ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯೀ, ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೊವೆನಾಂ, ರೆತಿರ್‍ಯೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಸಂಭ್ರಮಾಂ, ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ, ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ, ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್… ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ!? ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಅಸ್ಥಿರ್. ತೊ ದಂಡಳೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ, ಚಿಂತಾ ಏಕ್ ಘಡಿ, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಕಡ್ತಿಲ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆನಿ ಏಕ್ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ್’ ಕಂತಿಗ್. ಶಿವಾಯ್ ಮಿಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಾತಿನ್ ಭಾಷೆಂತ್. ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್? ಮುಗ್ಧ್‌ಪಣಿಂ, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮೊಗಾನ್, ಬದ್ಧತೆನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಲೊಕಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಎಕಾ ಯುಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಯುಗಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರ್ಚೆಂ, ಕೀಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಾ ವಿಸರ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ? ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ತೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೊಚ್ ಮಾನ್, ರೆಖಾದ್, ಧಿನ್ವಾಸ್, ಗೌರವ್, ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಮನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಾ ಜಾಲಿ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂ – ದಯಾ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿಯಾ. 1784 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಎಕಿಂ ಕುಡಾವ್ನ್, ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ 15 ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಕ್ ಫಕತ್ ದುರ್ದಶಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತರೀ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪರತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ, 19ವೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್, ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಚಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಿಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಹೆಂ ಚಲಜೆ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಹೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ತುಮಿ ಸೂಚನ್ ದೀಜೆ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲಜೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರಿಜೆ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ದಿಸಾಂಚೊ, ಮಾರೆಕಾರ್ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ, ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಯುಗಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರಿಜೆ. ಹ್ಯಾ ತಾರಿಕೆಕ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಚೊ ದೀಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಿಸಾಂ ಪರಿಂ ಆಚರಣ್ ಕರಿಜೆ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೀಸ್ ದವರಿಜೆ ವಾ ಸದಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಪಣ್ ಕರಿಜೆ.

ಹಿಂ ದೊನೀ ಕ್ರಮಾಂ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ. ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ವಿನತಿ, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾಂ.

ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಖರೊ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ನಾ ತರ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತಶೆಂ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ವಾಡಂವ್ಕ್  ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಕ್ ಅಗೌರವ್, ಕೃತಘ್ನತಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿ ಆಶೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಯಾಂ.

ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ದೆವಾಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ತುಮ್ಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ
ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್
www.Budkulo.com

(ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ)

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲಗ್ತಿ ಲೇಖನಾಂ ⇓

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?
ಟಿಪ್ಪುವಿನಿಂದ ಧರೆಗುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ 25 ಚರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ ನಡೆಸಿದ ಕರಾಳ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ವಿವರ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರೆ?
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. A timely reminder of the sacrifices made by our ancestors . I fully agree our elected representatives should have put forth strong resistance to the celebration of Tippu Jayanthi. His contributions to the state could have been commemorated in other ways .

    It is appropriate that we commemorate the sufferings and sacrifices of the thousands of christians
    who were martyred by Tippu Sultan on every ash wednesday

  2. A must and should deed. All must join together to commemorate the sacrifice of our konkani ancestors on every ash wednesday

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News