ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳೊಂದಿ

ಡೊ. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೊ

Posted on : February 10, 2018 at 2:19 PM

ಪಾಂಚ್ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಖಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ದೀವ್ನ್, ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಆನಿ ಆಪ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಜೂನ್‍ಯೀ ಸಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಪಳೆತಾತ್. ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪ್ ರೈಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೆಂಞï ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ಆನಿ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಿತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಶತಮಾನಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಒತ್ತಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್!

Mass Massacre

ಪಾಂಚ್ ಶತಮಾನಾಂನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂ, ದೆವೊತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಜರೂರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾ ಹಜಾರೊಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ವಾ ಇಟೆಲಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂತ್ ಕರ್ತೆ ನಾಂತ್? ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಂದಮಾಲಾಂತ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾಲಾಂ, ಹಾಂಕಾಂ ಪುಣೀ ಸಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper