ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 13, 2018 at 8:25 PM

ಪರತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೆಂ!

ಜಶೆಂ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆನ್ ಯುಗಾದಿ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ‘ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ, ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ, ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಹರುಷವ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತರುತಿದೆ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಹರ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಫೆಸ್ತಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ ವಾಂಟೊ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಸಾತ್. ಥರಾವಳ್ ಪರ್ಬೊ, ಜಾತ್ರೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ಸವೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್‍ಯೀ ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ. ಹರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್ ಸದಾಂಚಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್, ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ರಚುನ್ ದಿತಾತ್.

Infant Jesus Shrine Mlre (3) Infant Jesus Shrine Mlre (1) Infant Jesus Shrine Mlre (7) Infant Jesus Shrine Mlre (8)

ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್. ಭಕ್ತಿಪಣ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಬರಾಬರ್ ಹೆರ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂಯೀ ಕುಡ್ಸಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂಯೀ ಸದಾಂಚಿಂ, ಅನಿವಾರ್ಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್, ಪಾಸ್ಕಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ಲಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜಾತ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಶೆಂ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್‍ಯೀ ಸೆರ್ವಲಾಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಹೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ.

ವ್ಹಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ವಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಯೀ ಹೊ ಆಚರ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಭರ್ವಸೊ ದವರುನ್ ಹರ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಯೆತಾ.

ಹಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 14 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್‍ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮ್ತಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾ. ಫೆಸ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಚಲ್ತಾ. ತಾಕಾಯೀ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ.

Infant Jesus Shrine Mlre (16) Infant Jesus Shrine Mlre (15) Infant Jesus Shrine Mlre (14) Infant Jesus Shrine Mlre (13) Infant Jesus Shrine Mlre (12) Infant Jesus Shrine Mlre (11) Infant Jesus Shrine Mlre (10) Infant Jesus Shrine Mlre (6)

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಕಸಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಶೆಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಆರ್ಗಾಂ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್, ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ತಾತ್. ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಂಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ, ಸಮೃದ್ಧೆಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಾನ್ ಭಾಗೊಂವ್ಕ್ ಹೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂಕ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ ದೇವ್. ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚೊ ಪ್ರಾಗಾಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ರೂಪ್, ನೆಣ್ತೆಂ ಆನಿ ಮುಗ್ದ್ ಮುಖಮಳ್ ತಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಬಾಂಧ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಆಪುಣ್ ಶೀದಾ ಜೆಜು, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಸಂವಹನ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಉದೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬಂದಡ್ ವಾ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೆವಾಕ್ ಆಯ್ಕತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಕ್ ಉದೆತಾ.

ಆನಿ ಹೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚೊಚ್ ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಲೋಕ್ ಆಚರ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ವಳ್ಕತಾ. ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತಿಂನಿಯೀ ವಾಡ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಧರ್ನ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂನಿಯೀ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಧರ್ಮಾಚಿ ಬಂದಡ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಭೊಗನಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್, ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಂವ್ಚೊ, ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಾವೊ ಕರ್ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವರ್ತವ್ತಾ.

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಬದ್ಧತೆನ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜಾರಿ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್, ಶಿಸ್ತೆನ್, ನವೆಸಾಂವಾಂನಿ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಮಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ತೇಂಪ್ಲ್, ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ, ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಸಾಗೊರಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೊ ಹೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾ.

ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚೆಂ ಥಳ್

Infant Jesus Shrine Mlre (2) Infant Jesus Shrine Mlre (4) Infant Jesus Shrine Mlre (5)

ಅವಿಭಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ ವಾ ತುಳುನಾಡು ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ಕರಾವಳಿಚೊ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಕದ್ವಳಾಂವ್ಚೆಂ, ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ದುಬಾವ್ ಕಿರ್ಲವ್ನ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಜೂನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಗೌರವಾನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಜಿಯೆತಾ. ಭಕ್ತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್, ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂಕ್‍ಯೀ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಮಾಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್‍ಯೀ ಭೆಟ್ ದಿತಾ. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತೆಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್, ವ್ಹಡಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ದುಖ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ ನಿವಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಜೊಡುಂಕ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಪಯ್ತಾ, ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿತಾ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ನಿಶ್ಟಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ನೊವೆನಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆವಣ್

Infant Jesus Shrine Mlre (9)

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ನೊವೆನಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಮಾ. ಬಾಪ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಸೊಜ್ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ (ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸೊಡ್ನ್) ಹರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 12 ಥಾವ್ನ್ 3 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆವಣ್ ದಿತಾತ್. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಕ್, ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಜತ್ ಜಾತಾ. ಸಬಾರ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೊ ಪ್ರಸಾದ ಮ್ಹಣ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸೆವ್ತಾತ್. ದುಬ್ಳೊ ವಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊಚ್ ಅಂತರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವಣ್ ಸೆವ್ನ್ ದಾದೊಶಿ ಜಾತಾತ್. ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕೀರ್ತ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತಾಯೆನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಾನ್ ಭಾಗ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್‍ಯೀ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಜೆವಣ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಅಚರ್ಯೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್

ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಆಂಗವ್ಣ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅತ್ತೂರ್ಚೊ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *