Latest News

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ – 3: ‘ಇಮಾಜ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಸವಾಲಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : October 10, 2023 at 1:46 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಇಮಾಜ್’. (ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ದಿಲಾಂ. ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ).

‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಇ-ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್, ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ: ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಲ್‍ಗಿರಿ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಇನಾಮ್ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಿಂಟೊನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ಕಥಾ ಪುಂಜೊ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ.

‘ಇಮಾಜ್’ ಕಾಣಿ – ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ:

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಎ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಕೋಣ್? ಬಿ. ಸಾಂತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ? ಸಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

2. ಎ. ಘಡಿತಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್? ಬಿ. ಆದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕೋಣ್? ಸಿ. ಆದ್ಲೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಸಲೊ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

3. ಎ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಖಂಚಿ? ಬಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್, ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ವಿಗಾರಾನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ? ಸಿ. ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

4. ಎ. ಸಾಂತಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ? ಬಿ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

5. ಎ. ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ? ಬಿ. ಇಮಾಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಡ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣಿಂ ರಡೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

6. ಎ. ಇಮಾಜ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಬಿ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 2 ಅಂಕ್.

7. ಎ. ಇಮಾಜ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಸ್ಪಿನ್ ಕೊಣಾಕ್ ದಿಲಿ? ಬಿ. ತಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಎಸ್.ಐ. ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ? ಸಿ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿನ್ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

ಗುಮಾನಾಕ್: 1. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 18 ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ. ಹರ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಪುರ್ತಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆ ಅಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ. 2. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್‌ಯೀ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರೊ (ಟೈ-ಬ್ರೇಕರ್) ವಿಭಾಗ್:

1. ಎ. ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬೆಜ್ಮಿ ಪಿಂತಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಂ. ಬಿ. ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ? ಸಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ವ್ಹೆಲೆಂ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

2. ಎ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಜಾತಾನಾ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ? ಬಿ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ 2+1 ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 3 ಅಂಕ್.

3. ಬೆಜ್ಮಿ ಪೀಂತ್ ಕಸಲೊ ಸರ್ವ್ ವ್ಯವಹಾರ್-ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 7 ಅಂಕ್.

4. ಎ. ಚಾಮಾದೊರ್ ಬೆನ್ನಾ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ? ಬಿ. ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೋಣ್? ಸಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಬೆನ್ನಾನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ? ಡಿ. ಬೆನ್ನಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ 1+1+2+5 ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 9 ಅಂಕ್.

5. ಎ. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಇಮಾಜ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಣೆಂ? ಬಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ಸಿ. ನೀಜ್ ಅಪ್ರಾಧಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಸಲ್ಯೊ?

ಸ್ಪರ್ಧಿಂಕ್ ಸೂಚನ್: ವಯ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ 2+4+6 ಆನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಅಂಕ್.

ಗುಮಾನಾಕ್: ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 34 ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ. ಹರ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಅಂಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವ್ ಜಾಪಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಜೆ. ಚಡ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲೆ. (ಕೊಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಂಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತೆಲೆ).

ತಿಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

1. ಇಮಾಜ್ ಕಾಣಿಯೆ ರಚ್ಪಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವ್ (ಟೈಟಲ್) ಕಿತೆಂ? (2 ಅಂಕ್)

2. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಆಮಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿ ಕಾಣಿ ಖಂಚಿ? ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? (2 ಅಂಕ್)

3. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಏಕ್ ತಜ್ಞ್ ದಾಕ್ತೆರ್. ತೊ ಖಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೊ ತಜ್ಞ್? ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ? (4 ಅಂಕ್)

ಗುಮಾನಾಕ್: 1. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 8 ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ. 2. ತಿನೀ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೆ ಜುಮ್ಲಾ ಅಂಕೆ ಒಟ್ಟುಕ್ 60. ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಆಸೊನ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲಿಂ (ನಗದ್) ಇನಾಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತೆಲಿಂ.

ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿ ಜನಪ್ರಿಯತಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ಚಡ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,800 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 750 ನಗದ್, ರು. 2750ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆನಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್), ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರು. 3,600 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 550 ನಗದ್, ರು. 2750ಚೆಂ ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಆನಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್) ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರು. 700 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ (ರು. 400 ನಗದ್ ಆನಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡಾಚೊ ಗ್ರಂಥ್) ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಭರ್ತಿ ರು. 9,500 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ! ಹ್ಯಾ ಖಚಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ಸವೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ (ಪುಸ್ತಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ವಸ್ತುಂ ರುಪಾರ್) ಆನಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ನಿಬಂಧನಾಂ:

1. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಸರ್ವ್ 15 ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಜೆ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಪಿಂಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಅಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವ್ ಜಾಪಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಆಸೊನ್, ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಕೋಣ್ ಜೊಡ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿಂ. ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ 18+34+8 ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 60 ಅಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಲೀಸ್ ಸವಾಲಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್‍ಚ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಚಡ್ ಜೊಕ್ತ್ಯೊ, ಸೂಕ್ತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಜೆ. ಜಾಪಿ ಕಾಣಿಯೆಂತ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್, ತ್ಯೊ ಸೊಧ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಸಾ. ತರ್ಕ್ ಆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆ.

ಮುಖ್ಯ್ ಸೂಚನ್: ಜಾಪಿ ಸ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ದೀಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ.

2. ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಲಿಖಿಜೆ. ಪಯ್ಲೊ, ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್ ಕ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಜೆ. ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್, ಗಾಂವ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಧಾಡಿಜೆ. (ವಿಳಾಸ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್; ಕಡ್ಡಾಯ್ ನಾ).

3. ಜಾಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಮೈಲಾಕ್ budkuloepaper@gmail.com ಧಾಡಿಜೆ. ಇಮೈಲ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಬಾರಾಂನಿ ಅಶಿಸ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಜಾಪಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಾಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಎಕ್‍ಚ್ ಕಡೆನ್ ಧಾಡಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಜಾಪಿ ಪರತ್ ಸುಧ್ರಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಧಾಡಿನಾಕಾತ್. ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ, ನಾಂವ್, ನಂಬರ್, ಗಾಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪೂರ್ಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಇನಾಮ್ ಚುಕ್ತೆಲೆಂ.

4. ಜಾಪಿ (ಇಮೈಲಾರ್) ಧಾಡ್ತಾನಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ (ರೋಮಿ ಲಿಪಿ) ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾರ್ Kala Sampath Quiz 3 Answers ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಸೂಚನ್ 1: ಟೈಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸೂಚನ್ 2: ತುಮಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್, ಉದಾ: ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಇಮೈಲ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿವರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಲಗ್ತಿ ಕರಾ.

5. ನಗದ್ ಇನಾಮಾಂ: ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ರು. 2,500-00 ಐವಜಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ನಗ್ದೆನ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್. ರು. 750-00, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 550-00 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ತೆಗಾಂಕ್ ತಲಾ ರು. 400-00 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಜ್ ರುಪಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. (ಇನಾಮ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್).

6. ಬಂಪರ್ ಇನಾಮಾಂ: ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಳಾಲ್‍ಕೊಪ್ಪ ಹಿಮಗಿರಿ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಆನಿ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ವಿವರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.

7. ಪುಸ್ತಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ 75 ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಗ್ರಂಥ್ (ಪಾಂಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ) ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ರೀದ್’ (ಪಾಂಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ), ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಫಲಿತಾಂಶಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಕಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

8. ಜಾಪಿ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ಬುಧ್ವಾರ್, ಅಕ್ತೋಬರ್ 25, 2023. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 31ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್. ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗ್ರೂಪಾಚೆಂ ಲಿಂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೂಚನಾಂ, ಪೂರಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಟಣಾಂ, ಕಳವ್ಣ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ದಿತಾಂವ್. ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತಾ; ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ತಶೆಂ ಕ್ಲೂ ಇನಾಮ್ ಜಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಅಮೋಘ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಮುಖಾರಿಂ ಆನಿಕೀ ಬರೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಭಾಗಿದಾರ್‌ಪಣ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್.

ಗುಮಾನಾಕ್ (Disclaimer): ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಕಲಾ ಸಂಪತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್’ ಬಾಬ್ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಅಂತಿಮ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ತಕ್ರಾರ್ ವಾ/ಆನಿ ಸಂವಹನಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.

‘ಇಮಾಜ್’ ಕಾಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹೆಂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ Click here to Join

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News