Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್! ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚೆ ದಾಟೆಮೊಟೆ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೆ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : December 30, 2022 at 8:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸ್ವಾನುಭವ್ ಶಿಂಕಳ್: ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ – ಗಾಂಚ್ 1
ಲೇಖಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ…

ಸದಾಂನೀತ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಾಮಂಜೂರ್ ಆನಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ವಾಮಂಜೂರಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ರುಜಾಯ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಧಡ್ಬಡೊನ್ ಪರತ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಕ್. ರುಜಾಯ್ಚೆಂ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಫಕತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಜೆವಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕರಿಜೆ. ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ರಾತಿಕ್ 9 ವಾ 9.30ಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜೀಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಚಡಾವತ್ ಚಲಿಯೊ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವೆತಾಲೊಂ. ತಶೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾವವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಕಾಳೊಕ್!

ರುಜಾಯ್ಚೆಂ ತೆಂ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವಣ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಫಕತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮಾಂ, ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಡೊರ್ಮೆಟರಿ. ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ರು. 200 ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾತಿಕ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪಾಲ್ವಯ್ಲ್ಯಾರ್, 10.30 ಗೇಟಿಕ್ ಬೀಗ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಸಾಂನಿ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಉರಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್‍ಚ್ ನಿದಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, 1999 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಂನಿ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಘರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇನ್ಫೋಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. (ತೆಂ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ). ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ, ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರೀ ಬರೊ ಅನುಭವ್ ಥಂಯ್ ಜೊಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಲ್ಫಿನ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆನಿ ಕಮಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ನಗಣ್ಯ್.

ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಹಾತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಡೊಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಚಡ್ ಸುವಾತ್ ಲಾಭ್ತಾಲಿ. (‘ಝೆಲೊ’ ಏಕ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ತರ್, ‘ಕುರೊವ್’ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಸೀಮಿತ್). ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಪತ್ರಾಂಯೀ ವಿನ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಾಚ್ಪಿ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಷಿಚ್ ಖುಷಿ.

ವೆಬ್ ಆಫ್‍ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್)

ತೆದ್ನಾಂ ಗಲ್ಫಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವೈಭವಾನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚೆ ಆಂಕೆ ಕಾಡುನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾತಾಲಿಂ! ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಾಚ್ಚಿ ಆನಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆಚಿ ವೋಡ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಕ್ ತೆ ಮೊಗಾಚೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆತಾಂಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ, ಝಡಾಯೆನ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್, ಫೊಟೊ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತರ್ ಪತ್ರಾಗಾರಾಂಕ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್. ಎಕೇಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ವಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಎಕೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಆಂಕೊ ಯೆತಾಲೊ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಬಾಹ್ರೇನ್‍ಗಾರಾಂಚೊ, ಕುವೈಟ್‍ಗಾರಾಂಚೊ, ಮಸ್ಕತ್‍ಗಾರಾಂಚೊ, ದುಬಾಯ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ಅಂಕೊ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ಎಕೆಕ್ಲೊ ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್.

ತ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂಚೆ ತಾಂಡೆಲಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆನಿ ಜಾಹೀರಾತಾಂಯೀ ಜಮವ್ನ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಲೆ. (ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿಚ್). ಹೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ Win Win Situation. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಫಾಯ್ದೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬೆವಂತಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್, ಗೌರವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಿವಂತಾಂಕ್ ಸುವಾಳೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸುವಾತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಕ್/ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್… ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ದಿತೆಲೆಯೀ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕೆ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ (ಚಿತ್ರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್)

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಾನಾಂ ವಾ ಮುದ್ರಣಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕಾಗದ್, ಸುಧ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಆನಿ, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಛಾಪ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ವಿಪ್ರೀತ್ ಚಡ್ತಾ. ಕಲೆಕ್ಷನಾಂತ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ತಾಕಾಯೀ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ವೆತಾ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಾಚೊ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆಚ್. ಶಿವಾಯ್ ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ಖರ್ಚ್ ಕಠಿಣ್ ಬಸ್ತಾಲೊ.

ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸವಾಲ್! ಅಶೆಂ ಚಡಾವತ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಷೆಣೆಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್! ತಾಂಚಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ, ಬರ್ಪಾಂಚ್ ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಜಾಹೀರಾತಾಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ನೆ, ದೆಕುನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕಸಲಿಂಯೀ ತಿಂ ಆಸೊಂ, ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಲೇಖಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮುಂಡಾಸ್ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸರ್ಕಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಜಾಯ್ತೆ ಉತಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉದೆಲ್ಲೆ!?

Recently, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಚೆರ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ – “ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆಂ.

ಪುಣ್, ವಿಚಿತ್ರ್, ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಬಹುತೇಕ್ ಶೂನ್ಯ್! ತೆದ್ನಾಂಚೆ ಬರವ್ಪಿ ‘ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, “ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್!

ಕೂಳೂರ್‍ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಾಂಖ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. (ಚಿತ್ರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಗೂಗಲ್)

ಡೊಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಳಾವಳಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮೈಸೂರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾಕ್ಣೊ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚಿ ಖಬರ್ ನಿರಂತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ’ ಕಾದಂಬರಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಹಡ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೊಚ್ ಕಾಳ್ ಹಾಂವ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಲಾಗಿಂ ವಾವ್ರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರೀ ಆಜೂನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೋಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲಾಂ, ವಾ, ಫೊನಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್ (ಪ್ರಕಾಶಕ್) ವಿಶಿಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಘುಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಆಮಿ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಿಲಾಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಫಟ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಡೊಲ್ಫಿ, ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್, ತೆಗೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಚೂಕ್ ವಾ ಫಟ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ದೊಗೀ ಸಾಂಗ್ತಿತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮಿಶಿಯೊ ತಾಸ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ, ಆನ್ಯೇಕ್, ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. (ಥೊಡೆ ಫಟ್ಕಿರೆ, ಮೊಸ್ರಿ, ಆಪುಣ್ ಸ್ವತಃ ಫಟಿ ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ದೆಕುನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಫಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಶೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ).

ಕೊಟ್ಟಾರಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಗಮ್ಮತಾಂ ಘಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಗಿಟಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್! ಹಾತಾಂತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ತಾಣೆಂಚ್!! ಥಂಯ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಅವಸ್ವರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ಥೊಡೊ ಕಾಳ್ ಫಕತ್ ಜನವಾಹಿನಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಾಡಾವಳ್ ಘಡ್ಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ!

ವ್ಹಯ್. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್, ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜನವಾಹಿನಿನ್. ಹೆರಾಂನಿ ತೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನುಸರಣ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜನವಾಹಿನಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ (ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್) ಕರ್ತಾಲೆ ದೆಕುನ್ ಥರಾವಳ್ ಪತ್ರಾಂ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಥಂಯ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೆ. (ಏಕ್ ಮಲಯಾಳಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಯೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ, ಆಡಳ್ತೆದಾರಾನ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಪೈಶೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂಯೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ!).

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನವೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಆಂಕೊ, ಆಕರ್ಷಕ್ ಟೈಟಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಪ್ರತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ವಾವುರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ, ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…..

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ).

Next: ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಕಲರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲಾಯ್ಡ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಸುರ್ವಾತ್ ಎಕಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News