ನತಾಲಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿಂ!?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : December 19, 2022 at 4:20 PM

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ – ಸತ್ ಸಾಂಗಾ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್??

ವೇಳ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ! ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸತ್. ಆಮಿ ಜಲ್ಮತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಆಸನಾ.

ಆತಾಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೊ ಕಾಳ್! ವ್ಹಯ್. ಸಂಪರ್ಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸೆಕುಂಡಾಂಚೊ ವೇಳ್‍ಯೀ ನಾಕಾ. ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನವಾಲಾಂಚ್ ಘಡ್ತಾತ್. ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಚ್. ಶತಮಾನಾಂಚೊ ಕಾಳ್‍ಭರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಇತ್ಲಿ ಬದ್ಲಲ್ಯಾಗೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸರ್ಲಾಂ!

21ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಬಾರ್. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‍ಫೊನಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್’ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಆದಿಂ ಫಕತ್ ವಳಕ್, ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್-ಸಂವಹನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ತರ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಸಲ್ಯಾ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಳಕ್-ಸಂಪರ್ಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್.

ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಧಾಡ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾಂತ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಜರೂರ್ ಜಾಣಾಸ್ತೆಲಿಂ. ಆಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾಕಾ, ತ್ರಾಸ್‍ಯೀ ನಾ. ಮೊಬೈಲಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾತಾ. ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್‍ಯೀ ಕರ್ಯೆತ್. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಶತಮಾನಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ತವಳ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೊನಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ತ್ವರಿತ್ ಆನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕತೆ ವರ್ವಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಘರ್ ಸೊಡುನ್, ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪೈಶಿಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್, ವಿದೇಶಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ವಿಧಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದೆತಾಲಿ.

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವರಸ್‍ಭರ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಧಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಯೆತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ ಸಯ್ತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಸಂದೇಶ್ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ಫಕತ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂಚೊ ಭೊರೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ತಾಂತುಂ ವಿನಿಮಯ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಉಗಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಹರ್ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ವೃತ್ತಿಪರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಡಾಂ ಡಿಸೈನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕರ್ನ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಘಾಲಿಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್‍ಯೀ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನವೆಂ ವರ್ಸ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ‘ಮೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ & ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಚಾಲ್ತೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ಸೀಸನಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಂಕ್ ಧರುನ್, ವಿಕ್ರೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ-ಕಾರ್ಡಾಂ ವಿಪ್ರೀತ್. ಯೂರೋಪಾಂತ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಧಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಜೂನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ; ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿಂ, ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲಿಂ. ವರ್ಸಾ ಮಧೆಂ, ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿಂ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.

ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆಜ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ರೀತ್‍ಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಜೋಡ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್‍ಂಚ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ಚಿ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಶಾಶ್ವತ್ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಣಾರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಕಾಳ್‍ಚ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಲೊ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ Merry Christmas ಆನಿ Happy New Year 2023!

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. The article on Christmas greeting cards was very appropriate
    In those times the Christmas cards received from relatives and friends and paper ribbons formed prominent and most of the time the only colorful decorations on our Christmas tree.
    Thank you for the nostalgic write up

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *