Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಗಜಾಲಿ: ಸುರ್ವಾತ್ ಎಕಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : December 15, 2022 at 9:51 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

‘ಡೊನಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಬರಯ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಸಬಾರ್ ಕುತೂಹಲಾನ್, ಆಸಕ್ತೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್ ತರ್, ಥೊಡೆ ಆಕಾಂತಾನ್, ಭಿಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಚೆಯೀ ಆಸಾತ್! ತೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಘಡಿತಾಂ, ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುಜಾಂ ಫಾಪುಡ್ತೆಲೆ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್!

ಪುಣ್, ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್. ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ನಿವಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಣಾಂ, ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಂಕಣ್ ಹಾಂವ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜೆಂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್ (Perspectives). ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್‌ದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಏಕ್ Observer ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾರ್ಕುನ್, ಶಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ, ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ಚಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲಾಂ, ಪರಿಣತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ರುಚ್ತೆಲೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಗಜಾಲಿ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

-ಲೇಖಕ್

“ತುಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ..! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್, ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಜಣ್ ಆಸಾತ್… ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆಂಗೀ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ದಿಸನಾಂಯ್, ರೈಸನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ತುಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಅನುಭವ್ ತುಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್. ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಪಾವ್ಲೊಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊಯ್…!? ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ..??!” ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಯಾಪೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೆ, ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆ ಜಣ್ ಜಾಯ್ತೆ. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಮಿಸ್ತೆರ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ನೆಣಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸವೆಂ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್!

ಬರಾಬರ್! ವಯ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸಬಾರಾಂಚಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಲೆಂಬೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಲೊಳೊನ್, ಉಡೊನ್, ಪಡೊನ್ ಖರ್ಶೆಲ್ಲೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ದೆಕುನ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಜಣ್ ಉಣೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಆತಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ. ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ-ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ಜಣ್ ಥೊಡೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ವಳ್ಕಲ್ಲೊಂ! ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊಂ!!

ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. “ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ” ಅಂಕಣಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾತ್. (ತೆಂ ಅಂಕಣ್‍ಯೀ ಮುಂದರುನ್ ವೆತೆಲೆಂ). ಪುಣ್ Exclusively ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಸುರ್ವಾತಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಸ್, ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ತಲೊಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಹಾಂವ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೊಂ 1998-99 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ. ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಪರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರೀ ಆಸಕ್ತೆಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಪೈಶಿಲ್ಯಾನ್. ಹಾಂವ್ ಮೈಸೂರ್ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾತಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊಂ.

1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಘುಂವ್ಡಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರ್‌ಯೀ ಆಸಾ ಪಳೆ! ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಾಜ್ರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ತೆಂಯೀ ಘಡ್ಲೆಂಚ್.

ಪತಿಣ್ ಕ್ಲಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಹಾಂವ್ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. (ಪಯ್ಲೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕೆಪಿಟಿಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ). ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಾಂತ್ (ಬೈಕಂಪಾಡಿ) ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಭೆಟ್ಲೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ದೆಖ್ತಾಲೊಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್!

ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೊ ಏಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಎದೊಸೊ ಜೀವ್, ಬಾರೀಕ್ ಮನಿಸ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್‍ಂಚ್, ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತೊಚ್ ತೊ ಜೋಕಿಂ ಪಿಂಟೊ. ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಜನವಾಹಿನಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ, ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಕ್.

ವ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಕ್. ವಾಮಂಜೂರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಂಟೊನ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಯೆಣೆಂ ತೆಂ.

ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್. ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಹುಮೆದ್. ಜನವಾಹಿನಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಶಿಫ್ಟ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂ ರುಜಾಯ್ ಸೈಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಸ್ಟೇಟ್‍ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥಾವ್ನ್ 2ಸಿ (ಜೋಕಟ್ಟೆಕ್ ವೆಚೆಂ) ಬಸ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತಾರಾಕ್.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ, “ತುಕಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್‍ಗೀ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಜಾಲ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೆ ವೆಗ್ಳಿ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ!

ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಬೈಕಂಪಾಡಿಚ್ ಪಯ್ಸ್. ವಾಮಂಜೂರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್. ವೇಳ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತ್ರೆಗ್. ಸಾಂಬಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅನುಭವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಆಸಕ್ತೆಚೊ ಜಾಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ತರೀ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ತಶೆಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲೊನ್, ಥಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊಂ.

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೂಟರಾರ್ ವಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 6 ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಾಂ! ರಾತಿಚೆಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ನಿದೊನ್ ತರೀ ವೆಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊಂ.

ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಕತ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂಚ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸರಾಗ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ, ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕ್‍ಯೀ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಅನುಭವ್ – ನವೊಚ್.

ಹಾಂವ್ ತೆದಾಳಾಚ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್, ವಾಚಪ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಸ್ ಸುಧ್ರಾಯ್ತಾಲೊಂ, ಗರ್ಜೆಚಿ ತಿದ್ವಣ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಸವಯ್. ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಅದ್ಭುತ್ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತೆರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಶೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಝಳ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ!

ತೆದ್ನಾಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ‘ಝೆಲೊ’ ಆನಿ ‘ಕುರೊವ್’ ಪತ್ರಾಂ (ದೊನೀ ಮಹಿನ್ಯಾಳಿಂ) ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪ್ರೆಸ್ಸ್‌ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ತೆದ್ನಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ಮುಖ್‍ಪತ್ರ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂ ಛಾಪುಂಕ್ ಥಂಯ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಡೊಲ್ಫಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ಬರಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೋಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾಚುಂಕ್‍ಚ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ! ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಬರಪ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆಂ, ಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರಪ್, ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಡೊಲ್ಫಿ ಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್? ಚಿಂತಾಪ್ ವಾ ವಿಚಾರ್ ಕಶೆಂಯೀ ನಾ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಬರಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೊ ಪೂರಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಿ ವಿಷಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್. ಪುಣ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್? ತೊ ತಾಚೆಂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಭೋವ್ಶಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೂಫ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತ್ಯಾ ‘ಸಂಪಾದಕಾಚಿಂ’ ತಸಲಿಂಚ್, ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಯೀ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಟ್ರೈಲರ್ ತೆಂ! ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಸಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಜೂನ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಕಸ್ತಳ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಭೋವ್ ಸಂತೊಸಾನ್. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ವಿಸರ್ಜನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್, ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ! ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮತ್ ಭಿಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಫಕತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಸಜೆ, ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರೀ ಜಾತಾ!?

ಸದಾಂಯ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್, ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆನಿ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ವೇಳ್-ಪೈಶೆ ಖರ್ಚತಾಲೆ. ಡೊಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ (ಹ್ಯಾಂಡ್‍ರೈಟಿಂಗ್‍ಯೀ) ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಳ್ ತರೀ ಧಾರಾಳ್ ಅನುಭವ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ‘ಕಿರ್ಕೊಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುದ್ರಣ್ ಜನವಾಹಿನಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಧರುನ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ವಳಕ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ. ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ವಾವುರ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂಚ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ…..

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ).

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News