ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ! ಮೊರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವಾ!!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : December 12, 2022 at 1:33 PM

ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೋವ್ ಆದಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಬರವ್ನ್‌ಯೀ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮರ್ಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಹೆಂ. ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಚುಕನಾ… ತೆಂಚ್ ಸತ್. ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ?

ಮರ್ಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕಸಲಿಂ ತಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾಗೀ, ತಶೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಿ ಬರ್ಪಾಂವಳ್. ಹಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್, ಆಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

-ಬರಯ್ಣಾರ್, ಸಂಪಾದಕ್

ಕಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ ನಾ, ಆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ನಾ!!! ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ???

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚೊರಾಪರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಪಳೆಯಾ…

ಪೊರ್ಚೆ ಪೋರ್ ಏಕ್ ತರುಣ್ ಚಲಿ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರೊನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಚ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ. ಲೋಕ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ…..

ಹಜಾರೊಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಅಧಿಪತಿ ಸೈರಸ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಎಕಾ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಗಡಾಂತ್ ಚೆಂಚೊನ್ ಗೆಲೊ… ಟಾಟಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಔದ್ಯಮಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉತ್ತುಂಗಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ, ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾರಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ…..

ತಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚೊ ಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಕೇಶ್ ಜುನ್‍ಜುನ್‍ವಾಲಾ, ತೆಂಯೀ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮುಂಬೈ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಅತೀ ದವ್ಲತೆಚೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂಧವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಡುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ…..

ಹಜಾರೊಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ರಾಯ್, ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾಫಿ ಡೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ವಿ.ಜಿ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಜಾರೊಂ ಎಕ್ರೆ ಭುಂಯ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತೊ, ಆಂಗಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬುಡೊನ್ ಮೊರೊನ್ ರೆಂವೆರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ…

ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಜಯ್ತಾ ವಯ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಕಾಲಿಕ್ ಅಂತ್ಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ. ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ತ್ರಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚೆಂ ಫವ್ಜ್‌ಚ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ನಿಗೂಢ್ ರಿತಿನ್ ಮೆಲೊ…..

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಘಾತಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್. ಕೊರೊಡೊಂ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಟ್, ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ; ಲಾಖಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ರಡವ್ನ್…..

ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭೊಂವಾಂರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆಘಾತ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚೆಂ ಮರಣ್. ಹಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಆನಿ ಹಾಸವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್…..

ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡುನ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಶಿಯಾಚೊ ಏಕ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮನಿಸ್, ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಂಬ್ರೋಜ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಘಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್‍ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಡೈನಮಿಕ್ ಪುರ್ವಿತ್ ತೊ, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ, ತೆಂಯೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ರಿತಿನ್, ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ!?

ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಯಾಜಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ಗೀ? ಕೂಳೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಚೆ ದೋಗ್ ಯಾಜಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್‍ಚ್ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್ಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊರಿ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲಿ; ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ (ಪಾಲಡ್ಕಾಂತ್) ನಿಗೂಢ್ ರಿತಿನ್ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ – ಹೆಂಯೀ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಯಾಜಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್…..

ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಂತ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಧರುನ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಅಂತರ್ಲೊ….. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೋಣ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕೋಣ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲಾ ಆನಿ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಖಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲಿ…..

***** ***** ***** ***** *****

ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಶೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಚೆಂ, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂಯೀ, ಅವ್ಚಿತ್ ಮರಣ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ತಾ, ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾ, ಆಘಾತಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾ. ಕಶೆಂ ತೊ/ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ, ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್.

ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಿಸ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾತಾ. ಛೆ! ಹಿ ತಾಣೆಂ ಮೊರ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉದ್ಗಾರ್ತಾಂವ್. ಚಡಾವತ್ ಅವ್ಘಡ್, ದುರ್ಘಟನ್, ದುರಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ತಾ. ವಾಹನಾಂಚಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ವಾ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ವಿಕೋಪ್ ತಸಲಿಂ ದುರ್ಘಟನಾಂ ವಾ ಝುಜ್, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ್, ಖುನಿ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆತ್ಮ್‌ಹತ್ಯಾ – ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ತಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಹಿಶಾರೊಚ್ ಆಸನಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರಕ್ ಪಿಡಾ ಯೇವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಏಕ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾ ಮತಿಂತ್ ತರೀ ಉದೆತಾ – ‘ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ…’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥ್ ಬೈಬಲಾಂತ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ.

ತರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾಗೀ?

ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಸರಳ್ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಖಚಿತ್, ಆನಿ ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗೀ ಲೋಕ್ ಮೊರ್ತಾ, ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೊ/ಸ್ಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತೆಂ ಸಹಜ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ವಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಚಡ್ ದುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಕೊಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀ ನೆಣಾಂತ್. ದೆಕುನ್, ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಘಡಿಯೆ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮೊರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕರಾಳ್ ಸತ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ ಖಂಡಿತ್. ಘರಾಂತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಚೊರಿ ಜಾತಾನಾಂಚ್ ಚೋರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ, ತಶೆಂಚ್, ಮರಣ್‍ಯೀ ಚೊರಾಪರಿಂ ಹಿಶಾರೊ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಅವ್ಚಿತ್ ಫುಡ್ ಜಾತಾ… ಹೆಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ರಾಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೆಂ.

ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾಗೀ? ಆನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ಮುಖ್ಯ್ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಿಚ್, ಚೋರ್ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಯೆತಾಗೀ? ಮರಣ್ ಆನಿ ಚೋರ್ ಎಕಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾತ್‍ಗೀ?! ಜಶೆಂ ಚೋರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ, ಲುಟ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಮರಣ್‍ಯೀ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಅಪಹರ್ಸಿತಾಗೀ? ಕಿತೆಂ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ತೀರ್ಲ್? ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾಗೀ? ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಅವ್ಚಿತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಗೀ?! ಕಾಂಯ್ ಹಿಶಾರೆಚ್ ನಾಂತ್‍ಗೀ??!

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ:

ಮರಣ್ ಚೊರಾಪರಿಂ ಯೆತಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊ!?

ಮರಣ್: ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ, ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್!!

ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾ?!?

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *