Latest News

ರೆತಿರೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ, ಪುಣ್ ಥೊಡಿ ಮೀತ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ: ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : November 8, 2018 at 4:15 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್

ರೆತಿರೆಗಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರಿಚ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿಂ 50 ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶೀದಾ ಉಲವ್ಪಿ, ಲೊಕಾಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ಚೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಮಿನೆಜ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪಾಯ್ (ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್) ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಷ್ಟ್ ತರೀ, ತಾಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ ಕಿತೆಂಚ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಇಜಂಯ್ತ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಫ್ರಾಯರಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾದ್ ಮಿನೆಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

– ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬಾಪ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸ್, ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿಂ 50 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ (ಅಕ್ತೋಬರ್ 6) ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಸೆರ್ದೊತ್‍ಪಣಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ರೆತಿರೆಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಗಳ್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಗಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಯಾಜಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಜೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಲೊಂ. ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಬರೊ ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ತುಂ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿತ್ರ್ ಪತ್ರಾಂತ್. ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ವಿಶಿಂ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. ಬರಂವ್ಕ್ ಜೊ.ಸಾ.ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ಪವನ್ಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಮಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಬೂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲೊ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಣಿಯೊಯೀ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ‘ನೊಯೆಲ್ಲಾ’, ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂತ್ ತುಜಿ ತಸ್ವೀರ್’ ಕಾಣಿಯೆ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳ್ಳೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ಚಡ್ತಾ. ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾತಿಚೆಂ ನೀದ್‍ಯೀ ಯೇನಾ. ಬರಂವ್ಕ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉರ್ಬಾ ಯೆತಾ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಲೊಂ. ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ. ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಬರಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಪಿಸಾಯ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಯಾಜಕಾಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಪುಚಿನಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ರೆತಿರ್ ವಾ ಪ್ರಸಂಗಾ ರುಪಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಏಕ್ ಶೈಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾಲೊ, ಪಸಂದ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚಿಂ ಗಿತಾಂ/ಕಂತಾರಾ/ಪದಾಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತೆಕ್/ಸಂದೇಶಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಾತ್, ತಿಂ ಹಾಂವ್ ಸೆರ್ಮಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಪದಾಂಯೀ ಗಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಶೈಲಿ ಹೆರಾಂನಿಯೀ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರಸಂಗಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಪಯ್ಲೆಂ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗೊನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಬರೊ ಜಾತಾ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾ. ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ತಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಬರೊ ಪ್ರಸಂಗ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕಡೆನ್, ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ/ರಾಟಾವಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಸುಟ್ಕಾ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ರೆತಿರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಆಮಿ ರೆತಿರ್ ದಿತಾಂವ್ ತರ್ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತೆಂ ರೊಂಬ್ತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿನ್, ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ರೆತಿರ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ, ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಅಶೆಂ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖಂಯ್ಚೊಯೀ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊಚ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ರೆತಿರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಶೇಶನ್‍ಯೀ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಟ್ತಾಂ ಬಸ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ರೆತಿರ್‍ಯೊ… ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ತಾ…

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಆತಾಂ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ರೆತಿರೆಂಚಿ ಖಾತಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ರೆತಿರೆಚಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೆಸಾಂಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಅಸಲ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂನಿ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ, ನಾಚ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲ್ತಾ ನೇ? ಹೆಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಕೋಣ್ ಪಳೆ ರೆತಿರೆಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಟಕ್, ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜರ್ ತೊ ಭಿತರ್ ಯೇತ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳತ್, ತೆದಾಳಾ ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗನಾ. ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಯಾಜಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಕರ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ತಶೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀತ್ ಚುಕೊನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ರೆತಿರೆಂನಿ ಜೀವನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರೆತಿರೆಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್‍ಚ್, ಜಿಣಿ ಬದ್ಲುನ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆಪರಿಂ ಆನಿ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಚೆಪರಿಂ ಚಲ್ಚೆಂ. ಮನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ರೆತಿರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ, ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್, ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ಲೋಕ್ ಶಾರ್ಟ್‍ಕಟ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಿಡೆಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ/ವಕತ್ ಗರ್ಜ್. ರೆತಿರೆಂಚೊ ಪ್ರಚಾರ್/ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಚಡ್ಲಾ ಕೀ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಗರ್ಜೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಡುನ್ ರೆತಿರೆಂನಿ ಜಮ್ತಾ… ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಪಯ್ಲೆಂ, ಫಕತ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯೊ, ತಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯೊ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಥೊಡೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಭರೊನ್ ಮಾಗ್ತಾಲೆ, ತೆ ಗೂಣ್ ಜಾತಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾರಿಜ್ಮಾತಿಕ್ ಶೈಲೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕಾರಿಜ್ಮಾತಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್, ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್, ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ರೆತಿರೆಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಟ್ಟಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂನಿಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆನಿ ವಕತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಘೆಜೆಚ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯೊ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲಾ. ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಘರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್-ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂಕ್ ವಚೊನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಬರೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ತರೀ ಮೀತ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಜೊ. ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರೆತಿರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಭಕ್ತ್ ಚಡ್. ಆದಿಂ ರೆತಿರೆಗಾರ್ ಮತ್ ಚುಕಂವ್ಚೆ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಉಲ್ಟೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾತಾತ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಶೇಸನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಗರ್ಜ್‍ಗೀ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಪೂನ್‍ಶೆತಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್, ನವ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲೈಶೇಶನ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಉರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಹಳ್ತಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ, ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ರೆಲಿಜಿಯೊಸಾಂಚೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂನಿ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಟ್ಟಾರೀ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ತುಜೆಂ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ ‘ಮೆಲ್ಖಿ ಹೊಸ್ಪೆಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ವ್ಹಯ್. ಮೆಲ್ಖಿಸದೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್. ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿ ಓಡ್ದ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ‘ಜಸ್ಟಿನ್’ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ. ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಜೋಸೆಫ್. ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಜುಜೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್, ತೆಂ ನಾಂವ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್. ಥಂಯ್ಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಕಿತೆಂ? ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆ ವೆಳಾರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಪೆಟ್‍ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ್…

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಆದ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಆಸ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಭೋವ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ. ಆದಿಂ, ಹೊಸ್ಪೆಟ್‍ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ 500 ಮುಡೊ ಗೇಣ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಭೂಸುಧಾರಣ್ ಕಾನೂನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ಜಾಗೊ ಇಗರ್ಜೆಚೊಚ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಧೆಂ ಎಕಡೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ದೂಜ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್. ಆದಿಂ ಪೆದ್ರೊವಾದೊ ಆನಿ ಪ್ರೊಪಗಾಂದಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕೊಡೆಚಿಯೀ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್. ತವಳ್ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಗೆಲಾಂ. ಹೊಸ್ಪೆಟ್‍ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಕುಂದೆ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ. ಬೊಲ್ಕಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಸುವಾತ್‍ಯೀ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸಾ. ಚಾರೀ ಕುಶಿಂನಿ ಘರಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾತ್. ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಯ್ಕತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತೆದಾಳಾಚ್ ತೀನ್ ಘಾಂಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಪೂರಾ ಮಿಸ್ತೆರ್ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ದೆವಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾರಿಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್. ತಶೆಂಚ್, ಆಂಕ್ವಾರ್ (ದುಖಿ) ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಿ ಸಾಲ್ವಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗೀ?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಗಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಇಲ್ಲೆಂ ತೋಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಗಾದೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಣಿ ಉರ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಯ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪೊಳಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಬಾಬಾನ್, ಮಾಂಯ್ಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಳಿ ಕರ್ನ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜೇಂವ್ಕ್-ಖಾಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಾಬಾ ಕಡೆನ್ ಪೈಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಾಕಿ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಪಿಂದೊಂಕೀ ಪಿಂದನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗೊರ್ವಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಮ್ಹೊಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಘರಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ದವರುಂಕ್ ಬಾಬ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಲೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ರಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಡ್ಡೊ ತಾಸಯ್ತಾಲೊ. ಘರಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾಮ್ ಬೊಂಬೈ ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟಿ. ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಾತ್ವಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ವಿ ಶಿಕ್ತಚ್, ಬಾಬಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಪುರೊ, ಘರಾ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್. 50-75 ಕೊಳ್ಶೆ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್, ಮಾಡಿಯಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲೊಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಂ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಏಕ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪಾದ್ರಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಕೊಣಾಕ್ ಪೂರಾ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ತೊ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಘರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತಶೆಂ ಥಂಯ್ ಶಿಕೊನ್, ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲೊಂ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗಿಂ, ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ತೆ ಯೆತಾಲೆ, ಜೆವ್ತಾಲೆ. ಮಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಪೊಳಿ ರಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿತಾಲಿ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ರಾತಿಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಬಾಬಾ ಸಂಗಿಂ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ನಿವೃತ್ತಿ ಜಿಣಿ ಕಶೆಂ ಸಾರುನ್ ಆಸಾಯ್?

ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಪುಚಿನಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ತಾಂಕ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯೀ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆತಿರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಚನಾ. ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಂ. ಕ್ಲಾಶಿ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕರ್ತಾಂ. ಬರಂವ್ಚೆಂ, ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಕಂತಾರಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಘರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಕಂತಾರಾಂ-ಗಾಯನಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಬಾನ್ ಫೊವ್ ಕಾಲವ್ನ್ ಕಂತಾರಾಂ-ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್, ಆತಾಂ ತಿ ನಾಗ್ಪುರಾಂತ್ ಮಾದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಂತಾರಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ ಫುಂಕುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೇಜಸಾ ಸಂಗಿಂ ಮುಲಾಖಾತ್

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. ಮೆಲ್ಕಿ, ಹೊಸ್ಪೆಟ್ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ವಾಚುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ತೊ ಬಾ. ವಿ.ಜೆ. ಮಿನೆಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾರ್ ತಾಚಿ ಆತ್ಮಕತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಚಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆತಿರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಶೇಸ್. ಜ್ಯೋ ಮೇರಿ ಲೋಬೋ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಾರಾಚಾ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಕ್ ಆಮಿಂ ಫಿದಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ತು ಚೆರ್ಕ್ಯಾನಿಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಚಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆಂಕ್ ‘ಪೊಟ್ಟಾ’ ರೆತಿರೆನಿಂ ದುಸ್ರೆಂ ಆಯಾಮ್ ದಿಲೆಂ. ಪೊಟ್ಟಾ ವಚಾನಾತ್ಲೊ ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ಹರ್ಧೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಮಾಂಡೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ನ್ ‘ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ, ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ ‘ ಕರ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ! ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಕೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಈಶ್ಟ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲೊ ಬೆವ್ಡೊ ಜಾಲೊ. ಸಮಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಣೆ ಪಿಯೊಣೆ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಜಾಲೊ ನಾ. ಘರ್ಚಾಂನಿ ತಾಕಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ‘ಪೊಟ್ಟಾ” ಧಾಡ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ ಪೂತ್, ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಭರ್ತಾರ್ ಜಾಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್, ತಿಚ್ಚ್ ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ! ಪೊಟ್ಟಾ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ obsession ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ…!!.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News