ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ಐಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್‍ಸಾಚೆಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್

Budkulo Media Service

Posted on : November 6, 2018 at 5:19 PM

ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಪ್ಣೆಜೆ. ಸಪಣ್ ವಾ ಕಲ್ಪನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಉದೆನಾ, ಉಬ್ಜನಾ. ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಮತಿಂತ್ ಕಿರ್ಲಜೆ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ಜೆ. ಜಶೆಂ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಕ್ ಕಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ‘ಸಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿದೆಂತ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಪಣ್’ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಿಶಿಂ, ಯೋಜನಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ಜೆ. ಹಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ.

ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ ಅಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ಯುವಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಚ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕರುನ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಾ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಐಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನಾನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಸವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕಾರಣಾಂತ್‍ಯೀ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಕತ್ ಸಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ತೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್, ಹಟ್‍ಯೀ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನಾನ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಪಣ್ ಆತಾಂ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಬಿಲ್ಡರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾನ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್, ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಭವ್ಯ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಪಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಲ್ ‘ಐಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್’ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ‘ಐಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್’ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಐಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಕ್ ಸಹ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೋನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್.

ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಭೋವ್ ವೆಗಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಸರ್ವ್ ಸೆವಾ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ಹೆಂ ಮಾಲ್ ಯೋಜನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸುವಾತೆರ್‍ಚ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ವಿನಾನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಕಟ್ವಣಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಪ್ತೆಲೆಂ.

ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?

ವ್ಯಾಪಾರ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಡೆನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಚೆಂ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಅಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ಮಾಲಾಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನೆಮಾ ಮಂದಿರಾಂ, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟೆಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹೊಲ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಂಚೆಂ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ, ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ, ಶೋರೂಮಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಡೆನ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಶೊಪಿಂಗಾಚೊ ವಿನೂತನ್ ಅನುಭವ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಸವೆಂ ಮನೋರಂಜನಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾ ಲಾಭ್ತೆಲೆ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಂತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾತ್. ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಮ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಕ್ ಐಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭ್ತೆಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ಭೋವ್‍ಚ್ ಪಸಂದೆಚಿ ಸುವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತೆಲಿ.

ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್

ಐಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ್-ಉದ್ಯಮ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ. ಸ ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್-ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಂತ್ ಆಂಗ್ಡಿ-ದಫ್ತರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಇನ್‍ವೆಸ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆನಿ ವಿಕ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಐಕೇರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಚೊ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಂನಿ ಆಸಾ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ www.icarebuilders.com ವೆಬ್‍ಸೈಟಿರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್/ವಿವರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಫಾವೊ ಕರ್ಚೆಂ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಶ್ಹೆರಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಮಾರ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ ಸೊಭ್ತೆಲೆಂ. ಭುರ್ಗಿಂ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ವಿಶೇಸ್ ಅನುಭವ್ ಆನಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ. ಸವೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ನ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ಉರವ್ಣಿಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಐಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ವಿವರ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಫೋನ್:

Icare Builders & Developers
Palace Enclave, Aramane Bagilu Road
Moodbidri – 574 227
Ph: +91 8258 236302

www.icarebuilders.com

Email: info@icarebuilders.com

For Booking, contact: +91 98441 52167, +91 94484 45316, +91 98807 74702

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *