ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 4: ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : November 5, 2018 at 3:58 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹೊ. ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್? ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಥಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಣ್ ಸಂಕಟ್.

ಘೊಡೊ, ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಹಾತೆರಾಂ ಸರ್ವ್ ಚುಕೊನ್, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ತೊ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಜೈಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಕೈದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯೆತೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ತಾಣೆಂ ಕಾನ್ ದಿಲೆ. ಶಿಪಾಯ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಪರಿಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ, ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಆನಿ ಜುಗಾರೆಚ್ಯಾ ಹಠಾನ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆತಾಂಚ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೆಂ! ಭ್ಯೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಆಪುಣ್, ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಸರ್ದಾರ್, ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಧೆಂ ಪೆಟುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಕಿತಾಫತೆಂತ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಜ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ದೆಕುನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಖಂಚ್ಯಾ ಧೈರಾನ್? ಹಾತೆರ್ ನಾ, ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಆನಿ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ದೆವಾಚೊಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನ್ ಜಾಣಾಂಗಾಯ್?

“ತಿಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ಹಾಂವ್! ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆಚ್ ಚರ್ಬೆನ್! ಹಠ್, ದರ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಜುಗಾರ್..!

“ಬಹುಶ್ಯ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗರ್ವ್ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಜುಗಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೆರ್ ಹಠ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಚಿಂತುನ್, ಮಹಂತನಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಖೊಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ಲಜ್ ಖಂಚಿ!

“ನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಥಾಚಿ ಖಬರ್ ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾ. ಬರ್‍ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್…

“ಪಿಶ್ಯಾ! ತುಕಾ ತಿ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?” ಅಶೆಂ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ಆನಿ, “ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂದಿ. ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ… ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ವಚೊನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೊ ವೇಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ನಿತ್ಳಾಯ್ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಡ್ಲಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರಿಜಾಯ್.” ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಆನಿ…

ಕಸಲೊ ಆವಾಜ್?

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಾನ್ ಫುಲಯ್ಲೆ. ಪರ್ತುನ್ ತೊ ಆವಾಜ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಉದಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ, ಖಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾನ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಚೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಿಡಿಂಚೊಯೀ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹೊ ಆವಾಜ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್! ಮೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್… ಕಾಂಯ್?

ಪರ್ತುನ್ ತೊಚ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ತಾಣೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಬಹುಶ್ಯ ಅರ್ಧೆಂ ಚಾಂದ್ನೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಉಬಾರ್ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪೊಂವ್ತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್, ತೆ ರೂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ವಾಲಿ ಆನಿ ತಿಂ ಬೊಲಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ, ತಶೆಂ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾಲಿಂ.

ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕಲೊ ತೊಚ್ ಆವಾಜ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಬಾಯೆನ್!

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಆದಳ್ಳೆಂ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಹಳ್ತಾಚೊ ಏಕ್ ಸೊಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತೊ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ.

ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಡಿ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಚಿಚ್ ದಿಶಾ ಧರ್ನ್, ಧಾಂಟೊನ್, ಆಪ್ಟೊನ್ ಆನಿ ಬೊಖ್ರುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್-ಪಾಂಚ್ತಿಸ್ ಮೆಟಾಂ ಫುಡೆಂ, ಎಕಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಿ ರಾತ್, ತಾಚ್ಯೆಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿಮಾಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಆವಾಜ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ಆವಾಜ್, ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

“ಕೋಣ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್…” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ತೊ ತಾಳೊ, “ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾ… ಮಾರಿನಾಕಾತ್…”

ಆಪ್ಲಿಚ್ ಭಾಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಉಡವ್ನ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ನಾ ಇಷ್ಟಾ, ತುಕಾ ಕೋಣ್ ಮಾರಿನಾಂತ್…”

“ಹಾ… ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾಂ… ಜುವಾನಾ… ಉದಾಕ್…”

ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ದಯಾಳ್ ಕರ್ನಿ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಅಂಟ್‍ಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ – ರಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ.

“ಉದಾಕ್… ಆಸಾ… ದಾವ್ಯಾಕ್…”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ದಾವ್ಯಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದೆಂವ್ಣಿಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಂದಾಜಾನ್ ತೊ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಾಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಪಿಯೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ – ಹಾತಾಂನಿಂಚ್ ಪೊಸೊ ದೊಡುನ್ ಸೊಂಬ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಅಂದಾಜಾನ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಾಣೆಂ ಧಾರ್ ಧರ್‍ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿ ಶೆಳ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

“ತುಕಾ ದೇವ್ ರಾಕೊಂದಿ.”

“ಇಷ್ಟಾ, ತುಕಾಯೀ ದೇವ್ ರಾಕೊಂದಿ.”

“ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಜೆಜು… ಜೆಜು…”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ? ತೊ ಮನಿಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮೆಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ:

“ಹಾಂವ್ ಮೊರ್‍ತಾಂ… ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ… ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ…”

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?”

“ಹಾಂವ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್… ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ… ತು… ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?”

“ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು.”

“ಸಿ… ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು! ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು?”

“ವ್ಹಯ್.”

“ಹಾ! ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲೊಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಭಿಂಯಾನ್. “ತುಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ಹಾಂವ್, ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ತಿರುಮಲ ರಾಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ವೆತಾಲೊಂ… ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ… ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಯೆಲೊಂ. ಪುಣ್ ರಾನಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಳೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ… ರಗತ್ ವ್ಹಾಂವೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್‍ಯೀ ಉಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆಖ್ರೇಕ್‍ಯೀ ಪಡ್ಲೊಂ ಹಾ! ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್! ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ..!”

ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ತಾಡ್-ವೋಡ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಚಡಿತ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಟೊನ್ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ತಿರುಮಲರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸರ್ದಾರ್. ರಾಯ್-ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸಾರುನ್ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಿರುಮಲರಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮೆಳೊನ್ ಹೈದರಾಲಿಕ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಶೆಕಿಂ ಹೈದರಾಲಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆ ತಂಜಾವೂರ್ ವಚೊನ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂ ಖಾಲ್ ರಾವೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೆ – ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊ ಮೊರೊನ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಆನಿ ಆಸ್ತಿಚ್ಯೆ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ತೊ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ವಾ ಫಿತೂರೆಂತ್ ತೊ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಣಾಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಪಿಂರ್ಗಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್?”

“ಕಿತೆಂ ಇಷ್ಟಾ?”

“ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ತುಜಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾಂವ್ – ತುಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರಿಸೊನಾಂಯ್‍ಮೂ?”

“ಇಷ್ಟಾ, ಮೊರ್ತಾನಾ ಪಾಡ್ತಿ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತುಜೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ. ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಸಾಂಗ್.”

“ಉತಾರ್ ತುಂ ಮೊಡಿನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಯ್.”

“ಆಸೊಂ. ಕಿತೆಂ ತುಜಿ ಆಶಾ?”

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ಪಂದಾಕ್, ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಪೊತಿ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಗದ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತೆಂ ಮೆಳನಾಯೆ. ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ತುಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಡೊ ಆಸಾ, ತೊ ಕಾಡ್. ತಾಕಾ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್‍ಯೀ ಆಸಾ…” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ. “ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಂತುರ್ ಆಸಾ – ಮ್ಹಾಕಾ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಮೊಗಾಳ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತೆಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸ್ತೆಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಋಣ್ ನಾ. ತಿ ತಾಯಿತ್, ಪಿಂತುರಾ ಸಮೇತ್ ತಿಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರ್. ಮೊಚ್ರ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಿಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್… ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್… ಹಾ..!”

“ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್?”

“ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್. ಕೊಡ್ಯಾಳ್‍ಬೈಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾತೆವ್ ಕುವೆಲಿಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ ತಿ…”

“ಜಾಯ್ತ್ ಇಷ್ಟಾ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಲೊಂ.”

“ದೇವ್ ತುಕಾ ರಾಕೊಂದಿ… ಜೆಜು..! ಜೆ… ಜು…!”

ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಕಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಸಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಸ್ವಪಣ್‍ಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದುಬಾವ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಪಯ್ಸ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿನ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚಡುಣೆಂ ಕಾಲ್ದೆಂ ಮೈಲ್ ಜಾಯ್ತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ರಾನಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲೊ. ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ತಾತ್‍ಗಾಯ್?

ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಪಿಂಜುನ್ ಪೆಂಕ್ಡಾ ಕಡ್ಚಿ ಪೊತಿ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ನಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿವೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ. ಉಟಾ ಉಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

ಧಡಂಗ್ ಮಾನಾಯ್ ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಪಾನ್ ಉಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲಿ ತರೀ, ಆತಾಂ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉತಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಘೆವ್ನ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೊ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ.

ಹಾಯ್ ಗತಿ! ಪಾಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾತಿ ತಾಚ್ಯೊ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಟೊನ್ ಆನಿ ಧಪ್ಟೊನ್, ಬೊಖ್ರೊನ್ ಆನಿ ಫಾಪ್ಸೊನ್ ರಗತ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಯ್ ತಾಚೆ ಮುಡ್ಯಾ-ವ್ಹಜಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬಿದನೂರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾ ಮಲಬಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಲಡಾಯೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪುರಾಸಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಯ್ಬಾ! ಅಶಿಯೀ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ದರ್ಬಾರಾಚಿ ಜುಗಾರ್?

ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಗ್ರಾಚ್ಛಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ, ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಕ್ರೂರ್ ಸತ್ವ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆತಾಂ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಜಾಂವ್ ಆವಾಜ್ ತಾಂಚೊ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‍ಚ್ ಎಕಾ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಘೊರೊಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಟಾಕ್ಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಉಲೊ, ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್, ‘ಭೀಮಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಚಿಂತುಂಕ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಘೊರೊಜ್ ಮಾರ್ನ್, ಪೆಟೊ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಪ್ಸೊಚ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಕೊಂಪೊರ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ವೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ, ತಾಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಮುಂಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಕ್ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೊ. ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ಮುಖ್ಲೆ ಪಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾರೊ ಚುಕೊನ್ ತೊ ಪರ್ತಲೊ, ಆನಿ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಝಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಡ್ಯಾಪರಿಂ, ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಫುಟ್ಲಿ ಸಯ್ತ್!

ಆತ್ತಾಂ-ಘಡ್ಯೆ ಮತ್ ಚುಕ್ತಾಶಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚಿ ಗಿರ್ಗಿರ್ತಾಲಿ. ಪೆಟೊಯೀ ನಾಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಗುರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಘಾಸ್ ತಾಚೊ ಸಡಿಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದಾಂತ್ ಮುಂಗಾಯೆಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಹಾಡಾಚೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಕಸಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮೋರ್ನ್? ಕಸಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಸಲೆಂ ಅಂತ್ಯ್? ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ತ್ಯಾ ನಿಷ್ಠುರ್ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸುಕುರ್ನಳಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ವೊಳೆಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನ್ ತಾಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಲಾಪರಿಂ ಪಿಟೊ ಕರ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ತೆಂ. ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ಗರ್ಗರೆ ಥಾಂಬ್ಲೆ, ಘಾಸ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಜೀಬ್ ಆನಿ ದೊಳೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಪೆಟ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಕಾನಾಂನಿ ಹಜಾರ್ ಭೊಂವ್ರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

ಸಬಾರ್, ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ಯೆ ದಾಟ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಲನಾಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ಆನಿ ಧನಾಧಿಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರ್ಯಾ-ಕೀರ್ಣ್ ಭಿತರ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಝಳಕ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಕೊಚಾಯ್ತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಹೊ! ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಸಿನ್ಹೊರ್?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪೊಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ, ಅರ್ಧೆ ಪಿಕ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೊ ಲಾಂಬ್ ಪಾತಳ್ ಮನಿಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕನಾಸ್ತಾನಾಂ ಪಿಂರ್ಗಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಸಿನ್ಹೊರಾ, ಉಟೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ತಸೊಸ್ ರಾವ್, ಹಾಂವ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಪುರ್ತಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವೆ ಎಕ್‍ಚ್ ರುಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ. ಮತ್ ಚುಕ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾಗಾಯ್?

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆಚಿಂ ತುರ್ತ್ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ.

“ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಸಿನ್ಹೊರ್? ಸಂತೊಸ್. ದೇವ್ ಬರಿ… ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೆ. ಕಾಂಯ್ ಸ್ವಪಣ್ ಪುಣೀ ನಹಿಂಮೂ?

ತ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ – ಸ್ತ್ರೀ ವಾ ಆಂಜ್? – ಹಾತಾಂತ್ ದಾಂತೊಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ಉಗೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಲಾಂಬ್ ತಿಚೆ ಕೇಸ್, ಚಂದ್ರಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಲ್ಹಾರಾಂ-ಲ್ಹಾರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಭುಜಾಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಧೊಂಪ್ರಾ ತಿತ್ತುನ್ ಲಾಂಬ್ತಾಲೆ. ಲ್ಹಾನ್ ಮೊತಿಯಾಳೆ ದಾಂತ್ ಝಳ್ಕವ್ನ್ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಕಲೊ ತೊ ರಂಗೀನ್ ತಾಳೊ. ಜೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಪಿಸ್ವಲೆಂ, ಆನಿ ಆಜ್ಯಾಪಾ ವಯ್ರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 3: ಅಪಾಯಾಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *