ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣ್

Budkulo News Network

Posted on : October 29, 2018 at 3:47 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್, ಲಂಡನ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗುರುಪುರ-ಕೈಕಂಬಾಚ್ಯಾ ‘ಮಾತಾ ಕೃಪಾ’ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ರಿ.) ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್ ಲಂಡನಾಚ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸಭಿಕಾಂನಿ ಮಾನ್ ಅರ್ಪಿಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಆ.ಬಾ. ಸೊಜಾಚೊ ಭಾಚೊ, ಉದ್ಯಮಿ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಆ.ಬಾ. ಸೊಜಾನ್ ಊಂಚ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಲಂಡನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ.

ಸಂಶೋಧಕ್ ಬಾಪ್ ಪಿಯುಸ್ ಫಿಡೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ ಉಲವ್ನ್, ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲೇಖನಾ ವರ್ವಿಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಆಪುಣ್ ಸಂಶೋಧಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆ.ಬಾ. ಸೊಜ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಚೆರ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆ.ಬಾ. ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಪೀಟರ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *