ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 3: ಅಪಾಯಾಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : October 22, 2018 at 6:26 PM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ತೆಣೆಂ, ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಕುಶೆಲಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಭೋವ್ ಖುಷಿ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಫುಡ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಂತ್ರಳಾಚ್ಯಾ ಧೊಣ್ವಾರ್’ಚ್ ಸವಾರಿ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಆಪ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ ವಾ ನಾ ಪಳೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ವ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್, ಜಾಂವ್ ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಹಿಂದೂ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಖಂಯೀ ಚಡ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಾಗಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ತಿಳ್ಸುನ್ ಹುಕುಮ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಬರಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚಿ ತಶಿ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಖಬರ್, ಬರಿ ತಶಿ ವಾಯ್ಟ್, ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

 

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಹಕಿಗತೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ: “ಬಂಟ್ವಳ್ ಮಾಗಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಣಾಂತ್ ವೊಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಸಲ್ವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ… ತುಳುವ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿಂ ಠಿಕಾಣಿಂ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚಡಾವತ್ ತುಳ್ವ್ಯಾ ತುಂಡು ರಾಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್‍ನ್‍ಚ್ ಕಾಣಿಕ್ ವಸೂಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ… ಎಕ್ವಟ್ ನಾ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮರಾಠ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕೋಣ್ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ…

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ಶರ್ತ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ತೊ ಮನಿಸ್ ಹುಶಾರ್; ಪುಣ್, ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜುಗಾರ್ ಪಸಂದ್ ನಹಿಂ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್… ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ವರ್ತೊಯೀ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ – ಮೈಸೂರ್ ವಾಗ್ ಅಬುಲ್ ಫತಹ್ ಫತಹ್ ಆಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದಾಚೊ – ಅಧಿಕಾರ್ ಮಾಂದಿಜಾಯ್…”

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಚಲಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಪಂಥ್ ಜಿಕಜಾಯ್. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ‘ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾವ್ ಸುಟನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ‘ಪಂಥ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆಣ್ಕಾಣ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್!

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್, ಎಕಾಕ್ ಬೊಲ್ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೆತಾಲಿ ತರೀ, ಮತಿ ಭಿತರ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬಾಂಧಯ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸೋಮಯ್ಯ, ರಾಮು, ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚವ್ಗ್ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ತರ್ನಾಟೆಯೀ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ.

ಗಾಡಿ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನೀಟ್ ಮಾರ್ಗಾನ್‍ಂಚ್ ವಚಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ರಾವ್ಳೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ತಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯೆಚೆ ಉಪಾಯ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಆಪುಣ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್’ಚ್ ವಳಕ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಶವ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಪಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಧರ್’ಲ್ಲಿ. ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಡಿಯೆ ಸಮೇತ್ ಅಂತುಲೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಂಡಿತಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ವಿವರ್‍ಸಿಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಟ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್ಲೆ.

ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಗೆಲೊ ದೆಕುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಕೇಶವ್ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ರಾವಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ, ಗಾಡಿ ತಾಣಿಂ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಖಾರ್‍ಸಿಲೆಂ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ವಾಟ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಘರಾ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ, ದುಸ್ರೆ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಾವ್ಲೆ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಮೂಡಿಗೆರೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ದೋನ್ ತೀನ್ ವಾಟೆಂನಿ ವಚೊನ್, ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೊ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಚೆ ಧಾ ಜಣ್ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಗಡಿಚೆರ್ ತಂಬು ಮಾರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮುಸ್ತಾಫಾ ಖಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ವಾಟ್ ಬಂದ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಹಿಂ. ತಾಣೆಂ ತುರ್‍ತಾನ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ಅಂತುಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಚಾರ್ಮಾಡಿಚಿ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಸಲೆ ಉಪಾಯ್ ಆನಿ ವಾಟೊ ವಾಪಾರುನ್, ಬಂಟ್ವಳ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಛತ್ರಾಂತ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಾಟ್ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಧಡಂಗ್ ಆನಿ ಸಾಹಸಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ತೆಣೆಂ ವಚೊನ್ ಶಿರಾಡಿಚಿ ಘಾಟ್ ದೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಆನಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಅಂತುಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್, ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತುರ್ತಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್‍ಸಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ, ದೊಗಾಂ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಘೊಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಾಟ್ ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಸವಾರಿ ಕೆಲಿ. ಥೊಡಿಂ ಮೈಲಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಮೈಲಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೆ ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿಚ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಉಚಾಂಬಳಾಯ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಟಿಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಫೌಜ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಫರ್ಮಾಯಿಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಣೆಂಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಚಣಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಫೌಜಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್’ಚ್ ಖುದ್ದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ:

“ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಭುಕ್ ತಾನ್, ಕಷ್ಟ್ ಆನ್ವಾರಾಂ ಸೊಸ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಖಾಶಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಇತ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾವೇ? ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ತಿ ಚಲಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್? ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಗುಣೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಖರೆಂ. ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಪರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಚೂಡ್‍ಕೊತ್ರು ಜಾಲ್ಯಾರ್..? ಹೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಗಾಯ್? ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್ನ್ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದಾಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್, ಭೋವ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್…

“ಪುಣ್ ಕಸಲೊ ಪಿಸೊ ಹಾಂವ್! ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಾಂ! ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾವ್ಡಾಯ್ತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್? ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ತಿಚೊ ಬಾಪುಯ್ – ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸರ್ದಾರಾಚಿ (ತುರ್ಕಾಂಚಿ) ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಚಡ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕೇಸ್ ತಾಸುನ್ ಆನಿ ಕರಿ ಪುಸುನ್ ಧಾಡಿತ್ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್?

“ಛೆ! ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ ನಹಿಂ. ಉತಾರ್ ಪಡೊನ್ ಜಾಲಾಂ, ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾ. ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಾಂಚೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆನಿ…

“ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಖಾಲಿ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾವೇ? ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ವಚಜಾಯ್. ಖುಷೆನ್ ತಿ ಯೇತ್‍ಗಾಯ್? ಕಿತೆಂಗೀ! ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಕೊಂಕಣ್ ತಡಿರ್, ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ತುಳುನಾಡಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಯ್ರಿಕೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ಘರಾಣೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್‍ಗಾಯ್? ವ್ಹಾ!

“ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಘರಾಣೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ – ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ. ಆನಿ ಚಲಿ? ಚಲಿಯೀ ಎಕ್ಲಿಚ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಕುಂವರ್ನ್. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ!”

ಅಸಲಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಆನಿ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಘುಂವ್ತಚ್ ಆಸೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣಿಂ ಮಂಜರಾಬಾದ್ಚಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಶಿರಾಡಿಚಿ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ, ಝರ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆಚ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಮೈಲಾಂ ಅಂದಾಜಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್, ರಾನಾಂ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕುರ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಸಹಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್‍ಸಿಲಿ. ಅಶೆಂ ಫುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ಗುಡೆ ಆನಿ ವ್ಹಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಘಾಟಿ ಪಯ್ಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಥಾ ಜಾತಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಿ ನಾ. ತಾಂಚಿ ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕುರುಬ್ಯಾಂಪರಿಂ ಕೇಸ್ ತಾಂಚೆ ಭಿಸುಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಉದ್ಕಾನ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯೆನ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಜಿರಿ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಘೊಡೊ ಪಡೊನ್ ತಾಚೊ ಪಾಯ್ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚುರ್ಚುರ್‍ಯಾಂನಿ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ಲೊ.

ಘಾಟ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆನಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊಚ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ವಾಟೆಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ವೆಳಾಕ್ ತೆ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆ. ಮನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಮೈಲಾಂ ಮೊಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಬೊಂವ್ಡಿಯೀ ಮಾರ್‍ತಾಲೆ.

ಇತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುನ್ ಆನಿ ಅಸೊ ವೇಸ್ ಭಂಗವ್ನ್ ಪಂಥ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಹಠ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಮರ್ಜಿ ನಹಿಂವೇ? ತೊ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಆಖೇಯ್ರ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಕಸಲೊ ಸರ್ವ್ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊಯೀ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸೊ ಹೊಯೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ ನಹಿಂ.

ಅಶೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್‍ಸುನ್ ತೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉತ್ರೊನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯೆ ಆಮೊರೆರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಜ್ಯೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಚಿತ್ಳಾಚೆಂ ಜಾಂಗಾಲ್ ಭಾಜ್ತಾಲೊ. ಅವ್ಚಿತ್, ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಲೊ. ಕೋಣ್ ಶಿಕಾರೆಗಾರ್ ವಾ ಕುರ್ಬೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಕೆಂಚಣ್ಣ ದಬಕ್ಕ್ ಕರುನ್ ಉಡೊನ್ ಸರ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರಾ! ಶಿಪಾಯ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಶಿಪಾಯ್! ಚಡುಣೆಂ ದೆಡ್ಶೆಂ-ದೊನ್ಶಿಂ ಮೈಲಾಂ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಕಡೇಚಿಂ ಧಾ-ವೀಸ್ ಮೈಲಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ – ಶಿಪಾಯ್!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್-ಚಾಳೀಸ್ ಕೊಲಾಂ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಸ-ಸಾತ್ ಶಿಪಾಯ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ – ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್.

“ವ್ಹಯ್. ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತಸೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಶಿಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ತೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನೀ ಖಂಡಿತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಡೆನ್ ಬಂದೂಕ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆರಾಂ ಕಡೆನ್ ತಾಲ್ವಾರಿ ಆನಿ ಭಾಲೆ ಝಳ್ಝಳ್ತಾಲೆ.

“ಸೈತಾನ್! ಕಿತೆಂ, ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಸುವಾತೆಚ್ಯೆ ಅಡ್ಚಣೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಆನಿ ಸ-ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಕಡೆನ್ ದೊಗಾಂನಿ ಲಡಾಯ್ ಮಾರುನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಧರಾ ತಾಂಕಾಂ!” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಬಂದೂಕ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಕೊಂಪೊರ್ ಆನಿ ಮೂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಗಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಧಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತೊ ಪಡೊನ್ ರಗತ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್, ನ್ಹಂಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆಂಚಣ್ಣ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡೊನ್ ಪಲ್ತಡಿಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ಯೆತೆಂ.

ಲಡಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಏಕ್ ಆನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅಂತರ್‍ಲೊ. ಹೆ ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್, ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ಬಂದೂಕ್ ಜೊಕುನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಗುಳೊ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೆಂಚಣ್ಣ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಧನ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಾಣ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬಂದೂಕ್‍ಯೀ ಉಜೊ ವೊಂಕ್ಲಿ. ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬಂದೂಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಳಿ. ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್, ರಗತ್ ಉಸಳ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುನ್ ತೊ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ತಾಲ್ವಾರ್ ಝಳ್ಪಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಂದೂಕೆ ಕುಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾನ್ ಭೆತೊನ್ ಗೆಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡೊನ್, ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಮುಖೆಲಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣಿಂ ತಾಚಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪಾಟ್ ಧರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತರೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವೇಳ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಚಿಂತುನ್, ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತುರ್ತಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಕಿತೆಂ ಹಿ ಜುಗಾರ್! ಕಸಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಯ್ರಿಕ್!

ಪಯ್ಲೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಘೊಡೊ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್!

ತರ್, ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಅಶೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಯ್ರಿಕ್, ಫುಡೆಂ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಭುತಿ ಬಾಂಧಿನಾ ಜಾಯ್ತ್?

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *