ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 5: “ಆದೇವ್ಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : November 12, 2018 at 11:50 AM

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

“ಸಿನ್ಹೊರ್! ತುವೆಂ ದುಬಾಂವ್ಚಿ ವಾ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಆಸಾಯ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯೆ ಯುವತಿನ್ ಮುಖ್ಲೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ:

“ತುವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರ್ ಹೆಂ – ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ, ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಅಸಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್! ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತೊ ಮೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ಹಾತ್ ದವರ್‍ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ತಿ ಚುರ್ಚುರ್‍ಲಿ:

“ಸಿನ್ಹೊರ್! ತುಕಾ ಭೋವ್ ಪುರಾಸಣ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ತಾಪ್ ಆಸಾ, ಜೊ ದುಕಿನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಚೆ ಘಾಯ್ ವಕ್ತಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮಿ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆ – ರಾವ್, ಪಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾಂ – ಖಂಯ್ ಗೆಲಾಗಾಯ್ ಸಿಮಾಂವ್?”

ಅರೆ, ಹಿ ಕಿತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅಶಿ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.

“ಆಪಯ್ಲೆಂಯ್‍ವೇ ಬಾಯೇ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಚೊ ಚೆಡೊ ಯೇವ್ನ್.

“ವ್ಹಯ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಧಾಂವ್, ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಆನಿ ಬಾರ್ಲಿ ಭರ್‍ಸುನ್ ವೆಗಿಂ ಹಾಡ್.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಬಾಯೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೆಡೊ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆಚೊ ಚೋರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಕಾಮಾಚೊ ಚೆಡೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಭಾಗಿ ತೊ ಚೆಡೊ – ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿ ಆಪಯ್ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್! ‘ತುವೆಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಘರ್ ಹೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಮೂ ತಿಣೆಂ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಆಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಾಯ್?

ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್! ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಠಾನ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕೋಮಲ್ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿನೆಲಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್‍ಯೀ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ನಾ! ತರೀ, ‘ಇಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಆಸಾಯ್’ ಮ್ಹಳೆಂಮೂ ತಿಣೆಂ? ಹಾ! ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ರಚ್ನೆಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಆಸ್ತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ನಹಿಂ ತಿಚೆಂ ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕೊಂಕ್, ಬಗಾರ್ – ಜುಗಾರ್ ಜಿಕೊಂಕ್! ಹಾಯ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭೋ, ತಿಚಿ ವಳಕ್ ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಸಲೆಂ ಆಣ್ವೆಂಪಣ್ ತುವೆಂ ಆಧಾರ್‍ಲೆಂಯ್!

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಮ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ತಿರ್ಸತೆಲೆಂ. ಆನಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಧರ್, ತುಂ ಹೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್; ಹೆರ್ ರಾಟಾವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊ?

ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್ಲಿ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್‍ಸುನ್ ಧರ್‍ಲೊ, ಆನಿ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಬಾರ್ಲೆಚಿ ಗಿಂಡಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲಿ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರ್ಗಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೋಣ್? ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಎಎಕ್‍ಚ್ ಘೊಟ್ ಗೀಳ್ನ್ ಗಿಂಡಿ ಸುಕಯ್ಲಿ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಚೆಂ ಉಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್. ಆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಕಾ ಸುಶೆಗ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಲೊ. ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಬ್ಳೆ, ತುಜ್ಯಾ ಉಶ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಆಸಾ. ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್, ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ವ್ಹಳೂ ತಾಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ, “ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲಿ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಂವ್ಟ್.”

“ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ – ಸಂತೊಸ್‍ಚ್. ಆತಾಂ ಉಲವ್ನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಮತಿರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದೇಡ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ರಾತಿ ಗೆಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಥೊಡಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೊತೊರ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತೊ ಕುಮಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಆನಿ ಸರ್ವ್ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಘರ್ಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್, ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್. “ಆನಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾವೊ.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ಬಾಂಕುಲಾರ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಪಾಡ್ ತಿ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೆ ಕೇಸ್, ಪಾಂತಿಯೊ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಶೆಂಡೊ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿವ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೋವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಗಾಯಾನ್ ತಿ ಕರ್‍ತಾಲಿ – ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿಣೆಂ ದೊಳೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಉಬಾರ್ಲೆ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ಲಿವ್ರ್ ಧಾಂಪುನ್ ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಸ್ಲಿ:

“ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ ಸಿನ್ಹೊರ್? ತರ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಲೊಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ತೊ, ಸಂಸಾರ್ ವಾ ಸರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ತಾಲೊಂ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಆನಿ ಇತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾಲೆ.”

ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಣ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೊ. “ಚಾರ್ ಗಾಂವ್ ತುಂ ಭೊಂವ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಸಿನ್ಹೊರ್. ತುಜೆಂ ಸುಡಾಳ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತೆಂ ಆಸೊಂ. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಜಿವಾಂತ್?”

“ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ತಿಕ್ಕೆ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹಾತಾಚಿ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಚಿ ದೂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ತ್ರಾಣ್ ಚರ್’ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಊಬ್ ಭರ್’ಲ್ಲಿ.

“ತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್” ಹಾಸ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ, ಆನಿ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬಾರೀಕ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ತಾಚೆ ಪುರ್ತೆ ಧವೆ ಜಾಲ್ಲೆ, ಪುಣ್ ತೊಂಡಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮಿರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಪಾಲಾಚಿ ಉಬಾರಾಯ್ ಆನಿ ಮುಖಮಳಾಚಿ ಗಂಭೀರಾಯ್, ‘ಮಾನೆಸ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶೇಷಣಾಕ್ ಖರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾಲಿಂ.

“ಯೇ, ಆನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕುಂವರ್ನ್ ತಾಚಿ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ಸಿನ್ಹೊರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಮತ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಹುಕ್ಮೆ ಶಿವಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತುಮಿ ಗಜಾಲಿ ಕರಾ ತರ್. ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಉರ್‍ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ತೆವ್ಶಿಲೆಂ ಕದೆಲ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ವೆಗಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ಪಾವ್ತಾಂ. ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಯೇವ್ನ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಜೀವ್ ದಿತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂತ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.”

ಮಾನೆಸ್ತಾಚಿಂ ಸರಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಥರ್’ಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಕಸೊ ಅರ್ಥ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತರೀ, ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

“ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಆಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿಂಯೀ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಮಿಂಯೀ ಭಾಗಿದಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಸಮಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ. ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಘುಟ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ನಿಗೂಢ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿ ತಾರಿಪ್ ಕರ್‍ತಾಗಾಯ್? ತರ್ ಕಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ?

ತುವಾಲೊ, ತಸ್ತ್ ಆನಿ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಚೆಂಬು ಘೆವ್ನ್ ಚೆಡೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿನ್ ತಾಕಾ ಹಾತ್-ಭಾಸ್ ಕರ್‍ತಚ್, ತಸ್ತ್, ತುವಾಲೊ ಆನಿ ಚೆಂಬು ಥಂಯ್ ದವರುನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಕರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ. “ಮಾಗಿರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪುರ್‍ತಿ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊ.”

“ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್‍ಬಿಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ಲಿ ವರ್ಗಣಿ ತಿತ್ಲಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್, ವಸೂಲೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ಪಾವ್ಸ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಗೋಡಾಂ ತಿರುಮಲ ರಾಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಣಿಯೆಕ್‍ಯೀ ತಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.”

“ರಾಣಿಯೆಕ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಪುರ್ತೊ ವಿವರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಡ್ಯಾಳ್‍ಗಾರ್’ಚ್ 500 ಪಗೋಡಾಂಚಿ ವರ್ಗಣಿ ಜಮವ್ನ್ ಧಾಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತುಮಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ನಿಜಾಯ್ಕೀ…”

“ನಿಜಾಯ್ಕೀ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂಚಿಂ ಸೈನಾಂ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್‍ತೆಲಿಂ. ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ವಟಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಣ್ಣಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ತೆಲಿ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫಿತೂರೆಚಿ ಥೊಡಿ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್‍ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ ಧಬಕ್ಕಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಘೊಡೆ ರಾವ್ಲೆ. ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ಅಪಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಯೀ ತುರ್‍ತಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಾ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಪುಯ್. “ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್, ಖಬರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ – ಸಯ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಿಪಯ್, ಆನಿ ತುಂ ಮಾತೆಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೆ.”

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಳೊ ತಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಯೆತಿತ್, ಹಾಂವ್ ಪಿಡಾ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾಂ, ಆನಿ ತುಂ…”

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಲಿಪ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೊ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಳ್ಳಿ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾಸರ್ ದೆಂವಯ್ಲಿ. ದುಸ್ರಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ತಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಣ್ಕಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ನವೊಚ್. ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ಪುಣ್ ಕಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಧರುನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಡನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಆನಿ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ:

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಪುಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನವಾಬ್ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”

“ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ?”

“ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.”

“ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಗಾಯ್? ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.”

“ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾವ್ ಲಾಗವ್ನ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್? ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜುಗಾರ್! ಆನಿ ತಿಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್! ತರ್ ತಾಣೆಂ ಯೇನಾತ್ಲೆಂಚ್ ಬರೆಂ.”

“ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಹಾಂವ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದುಬಾವ್?”

“ನಾ. ದುಬಾವ್ ನಾ. ಆಮಿ ಚಲ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಮೆಳ್ತಾ ವರೇಗ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ತಾಂವ್.”

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ. ಆನಿ ತೊ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾ ಜುಗಾರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ. ಲಜ್ ಖಂಚಿ!”

“ಭೇಷ್ ಜಾಲೆಂ! ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ದಿವಾಳಿ ಕಾಡಿಜಾಯ್.”

“ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಗುರ್ಪೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ನಹಿಂ! ಎಕ್ಲೊ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಖಂಯ್ – ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾಯೀ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಲಾಮ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಜೇವ್ನ್ ಪುಣೀ ವೆತ್ಯಾತ್. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ.”

“ಸರ್ದಾರಾಂಚೊ ಖೆಳ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್.”

ಶಿಪಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಲೆ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಉಟ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ನಾ.

“ಗರ್ವ್ ಆನಿ ಹಂಕಾರ್” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಕಾಮತ್.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭೋವ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊಯ್ ನಹಿಂವೇ ಆನಾ?”

“ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್. ಪೋಯ್ರ್ ಆಮಿ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಶೆಟಿಚಿಂ ಕುಹೆಕಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತಶೆಚ್‍ವೇ ಆನಾ?”

“ತಶೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆ?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್‍ಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪಿಶೆ – ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಏಕ್ ಖೆಳಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಪಿಶೆ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಶಿಣ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

“ಮೊರೊಂದಿ ತಿ ಖಬರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್. “ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಪಯ್ಲೆಂ – ಪುಣ್ ಹೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ ಉಗ್ತೆಂ ಉಚಾರಿನಾಯೆ. ಚತ್ರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬರಿ. ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ತಾಕಾಚ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.”

“ಆನಿ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್!” ಹಾಸ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಮಾಂವ್‍ಯೀ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಆದೇವ್ಸ್… ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಧುವೆನ್ ತಾಕಾ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ತರ್ ವಾಟ್ ಮುಖ್ಲಿ?

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 4: ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *