Latest News

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಸಪಣ್ – ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : November 13, 2018 at 5:21 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ದಳ್ಬರಾನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್, ಪಂಥಾಟಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ವ್ಹಡ್, ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒದ್ದಾಡುನ್ ಆಸಾತ್ (ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತರೀ, ಭೊರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ). ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಯೆವ್ಜಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದುಡು ಯೆಟ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ.

ಆಸೊಂ… ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯೀ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ವಾ ಶಿಣೊನ್ ತರೀ ದುಡು ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನಾ. ಪುಣ್ ಹೊಚ್ ಲೋಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಖರ್‍ಯಾ ತಶೆಂ ಬರ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದಿತಾ? ತೆಂಯೀ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿತಾಗೀ ವಾ ದಿತಾ ತರ್ ಕಿತ್ಲೊ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್! (ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತ್, ತಿತ್ಲೆಂ ಸ್ಟಫ್ ಆಸಾ).

ಹೆಂ ಪೀಠಿಕೆ ವಾ ಚರ್ವಿತ ಚರ್ವಣ (ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ!) ರಾಜಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ ತಶೆಂ ಪುರ್ವಿತಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂತ್! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ, ರುಜ್ವಾತಿಂ-ಸಾಕ್ಷೆ ಸವೆಂ, ಆಮ್ಚೆ ಹುಜಿರ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪುರ್ವಿತಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಜನರಲೈಸೇಶನ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ವಾಜ್ಭಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂ ನೆಗಾರ್ಲ್ಯಾರೀ, ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ನಿರಾಧಾರಿಂಕ್ ಬರೆಂ-ಕುಮಕ್-ಮಜತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪುರ್ವಿತ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ! (ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಟುಂಕ್, ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ‘ಶಿರಾಪ್’ ಘಾಲುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತೆಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಶಿವಾಯ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಎಡಿಶನಲ್ ಎಡ್ವಾಂಟೇಜ್!).

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ.

ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಫೊಂಡಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸರಾಸರ್ ಉಣಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಉದೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಜೊ ಏಕ್ ಧೀರ್ ಯಾಜಕ್, 87 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯೀ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಯೋಜನಾಂ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ತಿಂ ಕಾರ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಜೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಹಾಂ, ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. ತಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಾಂಯ್ ದರ್ಬಾರಾಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡ್‍ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚಿಂ, ಮಿಜಾಸ್ಕೆಚಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಸಪ್ಣೆತಾ ಆನಿ ತಿಂ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್ತಾ.

ವ್ಹಯ್. ಹೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಸಿ. ಪಿಂಟೊ. ಏಕ್ ಶೀದಾ ಯಾಜಕ್, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಸ್ಚೊ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 30 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಅಲಂಗಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಸೆವಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಮರಿಯೆ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತೊ ದಿತಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮಾದ್ರಿಂಚೊ ಏಕ್ ಮೇಳ್‍ಚ್ ಘಡುನ್ ಚರಿತ್ರಾ ರಚ್ಲ್ಯಾ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಬಾಂಧಪ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿಂತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಣಾಂತ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್‍ಯೀ ಆಸಾ ತೆಂ ತೆಣೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ. 1936 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಟಿ.ಬಿ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಟಿ.ಬಿ. ಸೆನೆಟೋರಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಟಿ.ಬಿ. ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 70 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚಿ ಸೆವಾ, ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚೊ ತಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ನವಿ, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ನವ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾ.

ಪರ್ನ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಬಾಂಧಪ್
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆನಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆನಿ ನಿರ್ವಹಣ್, ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯೊ ಸೆವಕಿ (Helpers of Mount Rosary) ಮೆಳಾಚಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾ.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೊ ಅರ್ಧೊ ಭಾಗ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಶಿವಾಯ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆನಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗ್‍ಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾ.

ನವ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 50 ಬೆಡ್ಡಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ಸವೆಂ ತುರ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ್ (Casualty), ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ (Operation Theatre) ವಿಭಾಗ್, ಕನ್ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸೂತೆಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಏಕ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಹಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಪೀಠಿಕೆ’ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 5 ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಫಕತ್ ರು. 62 ಲಾಕ್ ಜಮೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್. ತಾಕಾ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ; ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮಜತ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ಧಯ್ರಾನ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ದಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಚೊ ಲೋಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕೀ (ಸ್ವಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್) ವಾಪರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸತ್. ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾಪರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಸಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್, ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಮಜತ್ ಕರಿಜೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ಮೊ. ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಧಿಕಾರ್ ಸಿ. ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ

ಖುಷೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕೊಣೀ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಸ್ವಖುಷೆನ್ ದುಡು ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆಳ್ಮಣ್‍ಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಹ್ಯೂಮಾನಿಟಿ’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕುಮಕ್‍ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಲಾಯಿಕ್‍ಯೀ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಜಶೆಂ ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ, ಪಾವೂರಾಂತ್ ‘ಸ್ನೇಹಾಲಯ’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್-ಅನಾಥಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಣ್ ತೊ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿತಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ‘ವೈಟ್ ಡೌಸ್’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊರಿನ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಯೀ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ, ಬರ್‍ಯಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಮಜತ್ ದೀಜೆ.

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಜಾಯ್ ತೊ ಆಧಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಶೆತಾ.

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾನ್ ದುಡ್ವಾ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ:

A/C Name: Mount Rosary Charitable Institution
Bank: Corporation Bank
S.B. A/C No.: 520101043928753
IFSC Code: CORP0000167
Branch: Alangar
Bank: Moodbidri Co-Op. Service Bank Ltd.
S.B. A/C No.: 23889
Branch: Moodbidri
Email: mountrosary@rediffmail.com
Mobile: +91 9845 221 907 Sr Prescilla DMello

ಮೊನ್ಸಿಂಜೊರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಮಿನಿ ಸಂದರ್ಶನ್

ಸಂದರ್ಶಕ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್, ಚಡಾವತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾಜಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂ/ಹೊಲಾಂ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಂ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸಾಯ್. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಸಲೆಂ?

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ: ಗರ್ಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಇಗರ್ಜ್, ಜಾಂವ್ದಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಜಾಂವ್ದಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಬಾಂಧ್ತಾತ್. ತಿ ಗರ್ಜ್. ಹಾಂಗಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಗರ್ಜ್, ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಘರಾಂ. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಘರಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ನಿಂ, 80 ವರ್‍ಸಾಂ ಆದ್ಲಿಂ ತಿಂ, ರಿಪೇರಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೇಳ್ ಘಡ್ಲೊ – ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯೊ ಸೆವಕಿಂಚೊ. ತ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಎದೊಳ್ 70 ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಿವಾಸ್ ಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊವೆಂತಾಂ ಬಾಂಧ್ಲಿಂ.

ಆದಿಂ ಹೆಂ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಟಿ.ಬಿ. ಸ್ಯಾನಿಟೋರಿಯಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿ.ಬಿ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಉಬಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಪಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ 30 ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ.

50 ಬೆಡ್ಡಾಂಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಸವೆಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂಚಿ ತಶೆಂ ಮೆಶಿನಾಂಚಿಂ ಕೂಡಾಂ, ಆಪರೇಶನ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಸೂತೆಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಚಾರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೆತಾತ್ -ಓರ್ಥೊಪೆಡಿಕ್, ಸರ್ಜರಿ, ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್, ರೇಡಿಯೋಲೊಜಿ ಆನಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೆ. ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ, 2019 ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸಾ.

ಪಾಂಚ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಎದೊಳ್ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ದೊದೋನ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಅಲಂಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್, ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಅಶೆಂ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹೆರ್ ಐವಜ್, ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಥಾವ್ನ್ ಆದಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ದವರುನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಎದೊಳ್ 62 ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 5 ಕೊರೊಡಾಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣಾಕ್ ಹೊ ಐವಜ್ ಉಣೊ. ಪುಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಜತ್ ದಿತೆಲಿ, ಕುಮಕ್ ಕರ್‍ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ.

ಆನಿ, ತುಜ್ಯಾ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಂತ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: 5 ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಕಟ್ವಣ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಯಂತ್ರಾಂ/ಮೆಶಿನಾಂ/ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಒದಗ್ಸಿಜೆ. ಶಿವಾಯ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ನರ್ಸಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ನಿರ್ವಹಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಸಲಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್: ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ (ನವೆಂಬರ್ 11; ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನವೆಂಬರ್ 10ವೆರ್) ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ 32ವೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ವಿಧ್ವಿಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆಚೊ. ತಿ ತಿಚೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸೊಮಿ ತಾಕಾ ಮೆಚ್ವತಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ವ್ಹಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹರ್ತೊ ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜು ತಿಕಾ ವಾಖಣ್ತಾ. ಜೆರುಜಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಿ ದಾನ್ ದಿತಾ. ತಶೆಂಚ್, ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ದುಬ್ಳೊ… ದುಬ್ಳೆ ಮ್ಹಣನಾಕಾತ್ ತಾಂಕಾಂ, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದಾರ್ ತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ, ತ್ಯಾಗಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ. ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತಶೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ಇಲ್ಲೊಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಎನೌನ್ಸ್ ಕರವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚಿ. ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಘಡ್ಲೊಯ್. ತಾಕಾ ಕಸಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೆಕಜಾಯ್. ಹೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್. ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಸೆವಾ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಘರಾ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಘಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ 1990 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯೊ ಸೆವಕಿ’ ಮೇಳ್ ಘಡ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 18 ಕೊವೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ 16 ಆನಿ ಯೂರೋಪಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾಂತ್ 2 ಕೊವೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಒಟ್ಟುಕ್ 70 ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸೆವಾ, ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ತಿಂಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತೆಲಿಂ..?

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತೆಲಿಂ. ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾರ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ, ಎಕ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್, ಎಕ್ಲಿ ಗೈನೆಕೊಲೊಜಿ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮುಖ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತೆಲಿ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯೊ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯೊ ಸೆವಕಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆಸಾ, ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ತಾಗೀ?

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್: ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ಹಾಂಗಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ತೆ ಸುಧಾರ್ಶಿತಾತ್. ಆಪ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಂಪಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್‍ಸಾಚೆ ಯೇವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಶಿತಾತ್. ಥಂಯ್ಚೆಚ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸೆವಾ ತಿ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹರ್ತಿ ಸೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿ ತರೀ ಸರ್ವ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ಮೆಳ್ತಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ?

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಚಡ್ ಯೆತಾತ್. ದಾಕ್ತೆರ್’ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಾತ್-ಕಾತ್-ಧರ್ಮಾಚೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಸೆವಾಯೀ ಮೆಳ್ತಾ, ಚಿಕಿತ್ಸಾಯೀ ಮೆಳ್ತಾ. ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್?

ಬಾಪ್ ಎಡ್ವಿನ್: ಆಮಿ, ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಆನಿ ನಿವಾಸಿ ಧರುನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 250 ಜಣ್ ಆಸಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಸಾಚಿಂ ತಿನೀ ಜೆವ್ಣಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ತಿನೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಮಾಟೊವ್‍ಚ್ಚ್! ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಆಸನಾ. ಕೊಣಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ದಾನ್ ದಿತಾ. ಆಮಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಕೃಷಿ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ರಬ್ಬರಾಚೆಂ, ಮಾಡಿಯಾಂಚೆಂ ತೋಟ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಗೊರ್ವಾಂ, ಆಮ್ಚೆಚ್ ದುಕೊರ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ದೂದ್, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್-ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ, ಲಾಭಾಚೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ಚಿಂತಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಸಂತೃಪ್ತೆಚೆಂ ಖಾಣ್ ದಿತಾಂವ್. ಸೆವೆಚೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಮೋಗ್ ವಾಂಟ್ಚೊ – ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತಾಂವ್.

ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಾಯ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದೀಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಜತ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ದೆವಾಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. ಹ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಯೀ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸಪಾಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ದೆಂವ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊ. ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಾಂದಿಜೆಚ್. ಆಧುನಿಕ್ ವೈಧ್ಯಕೀಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಬೋವ್ ಮರ್ಗಾಯೆಚಿ. ಕಟ್ಟೋಣ್ ಬೋವ್ಶಾ ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ಕೊಣ್ಣಾ? ಬಾಪಾನಿಂ ಬಾಂಧ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೊಳ್ಣಿಂತ್ ಸರೊಪ್ ರಿಗಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಂಚೆ ಸಪಾಣ್ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News