Latest News

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ – 13: ತಡವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

Posted on : January 20, 2020 at 10:14 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪ್ರಕರಣ್ ತೆರಾ: ತಡವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್

ಝಳ್ಕತಚ್ ಇನ್ನೊಳೆ ಕಡವ್
ಸಂತೊಸ್ಲೆ; ಜಾಲೊ ನಾ ತಡವ್
ಜಯ್ತ್ ಚಿಂತುನ್ ಮಾರ್ಲೆಲಿ ಉಡಿ
ನೆಣಾಸ್ಲೆ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಡಿ!

“ಹೆಂ… ಹೆಂ ನೀಜ್‍ಗೀ?” ಆಖೇರಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ ಭಯ್ಣಿ” ತಾಣೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. “ನೀಜ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ ನಾ.”

“ತರ್… ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್ಗೀ?”

“ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಆಮಿಂಚ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾಂವ್. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ರಾವ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಕಾಳ್ಯಾ ತುಳ್ಸಿಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಂಗೀ ಪಾನಾಂ ಧಾಡಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಲೇಪ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನಾಯ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವೆತಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಭಿಯೆನಾಕಾ ಭಯ್ಣಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆ. ಜಶಿ ತುಂ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾಯ್, ತಶೆಂಚ್ ತುಜೊ ಚೆರ್ಕೊಯೀ ಶಾಬಿತ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆ – ತುಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ಲೆ ನಗ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡ್ವಾ ಕಡ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಖುದ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಬರಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಲ್ವೊಂಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸೆಲಿಮ್‍ಖಾನಾಚೆ ಸವಾರ್ ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಡ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ದೋನ್ ದೋಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸುಟ್ತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಚ್ ‘ನಸ್ರಾನಿ ಖಾಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾರ್ ಪಾತ್ಯೆಲೆ. ದೋಣ್ ರಾವಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಫೆದಾರಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ‘ದೊಣ್ಕಾರ್’ ಮಾಪ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕೆ ನರ್ಗಲೆ. ಪುಣ್ ದೋಣಿಂತ್ಲೆ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಘಾಬರ್ಲೆ. ತುರ್ತಾನ್ ದೋಣ್ ಚಲಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ದೊಣ್ಕಾರಾಂನಿ ದೋಣ್ ಚಾಲು ಕೆಲಿ.

Belthangadycho Balthazar_Ad 2

ಸುಫೆದಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಘಡ್ಬಡ್ ಆನಿ ಘೊಟಾಳೊ ಜಾಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ ಸವಾರ್ ಚಡೊನ್ ಭರ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ‘ದೊಣ್ಕಾರ್’ ಮಾಪ್ಳೆ ಭಿಯೆಲೆ.

“ಬದ್ಮಾಶ್! ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾತ್! ದೋಣ್ ಚಾಲು ಕರಾ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರಾ! ಹೋಶ್ಯಾರ್! ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಜಾಯ್!”

ದುಸ್ರಿ ದೋಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ. ಫುಡ್ಲಿ ದೋಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಪೊರಾತ್ತಾಲೆಗೀ ವಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಥರಾವಳ್ ಹಾತ್-ಭಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ಸುಫೆದಾರ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಡಿರ್ ಉರ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ‘ಮಾಪ್ಳೆ’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಯ್ಲೊ. ನ್ಹಂಯ್ತ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹುಕುಮ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಫೆದಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಹೆವ್ಶಿಲಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾಟ್ಲಿ ದೋಣ್ ವೆಗಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಫುಡ್ಲಿ ದೋಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಗ್ಳೆ ಹಾತ್ ದೊನೀ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಫುಡೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮರಣ್, ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಶರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಖಡಾವೋ!” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮೆದಾರಾನ್ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. “ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ರಾವಯಾ! ತುಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೈದಿ!”

VJP Saldanha‘ದೊಣ್ಕಾರ್’ ಥಟಾಕ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ತೌಜ್ (ಜಲ್ಲಾ) ರಾವಯ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲಿ ದೋಣ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾಲಿ. ಫುಡ್ಲಿ ದೋಣ್ ಪೆಲ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ಆನಿಕೀ ಪಾವ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲಿ. ದೋಣಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪೊಂತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಣ್ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ತರ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಚಿ  ಬೋಬ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪರ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದೋಣ್ ರಾವ್ಲಿಚ್. ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲೆ. ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ನಿರಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಸ್ಲೆ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್, ದೋಣಿಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೊಮೊಸಾಂಚ್ಯಾ ಬೆತಾಂಚೆರ್ ಅರ್ನಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಹಿಂ. ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ತಾಣಿಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲಿ ದೋಣ್ ಆಸಾ ತಶಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಮೆದಾರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಫೆದಾರಾಕ್‍ಯೀ ನ್ಹಂಯ್ತ್‍ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಹಿಂ. ಕಿತೆಂಗೀ ಹುಕ್ಮೆ ವಯ್ರ್ ಹುಕುಮ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲಿ ದೋಣ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋಣಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲಿ. ತಾಂತ್ಲೆ ಸವಾರ್ ಉಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಫುಡ್ಲಿ ದೋಣ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿ ಖಾಜಿಂಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್, ದೊರಿಯಾಂನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್, ಬಾದಶಹಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಉಮ್ಕಳಾಂವ್ಚೆಂ, ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಯೆವಾಂಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್, ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲಿ ದೋಣ್ ವಚೊನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋಣಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೋಣಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ಜೆಮೆದಾರಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ:

“ದೋಣ್, ತಡಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಹ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಹಾತೆರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಯಾ, ಆನಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರಾ.”

ತಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ಲೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೋಣಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಸ-ಸಾತ್ ಜಣ್ ಉಟ್ಲೆ, ಆನಿ ಕೈದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೋಣಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ (ಉಡೊಂಕ್) ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ತೆಕಿದ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ನಸ್ರಾನಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಾನಾಂತೆ ಉದ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಸೊವೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲೆ.

“ರಾವಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆಮೆದಾರ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್: “ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಕೈದಿ. ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಸರ್ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಡಯಾ.”

ತಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ‘ಕೈದಿ’ಯೀ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧೊಮೊಸಾಚ್ಯಾ ಬೆತಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಅರ್ನುನ್ ಧರ್ಲೆ.

ಫುಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ಪಯ್ಲಿ ಆಯ್ಕಲಿ – ಆಜ್ಯಾಪಾಚಿ ಆನಿ ದುಕಿಚಿ ಬೋಬ್ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ದುಸ್ರಿ ದೋಣ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಚಿಯೀ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲಿ! ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್:

Support Budkulo_General_01ದುಸ್ರಿ ದೋಣ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ಹೋಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಬೆತಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ – ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೋಣಿಂತ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ತೊಪುನ್‍ಯೀ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ, ತ್ಯಾ ದೋಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಜಲ್ಲಾಂ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಟಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸವಾರಾಂಚೊ ಅರ್ಧೊ ಸಂಖೊ ಪುಸುನ್ ವೆತಾನಾ ದೊಣ್ಕಾರ್ ದೊಗೀ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ದೋಣಿರ್ ಉಡ್ಲೆ, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಚಿ ದೋಣ್ ವೊಮ್ತಿ ಪಡೊನ್, ಸರ್ವ್ ಸವಾರ್ ಉದ್ಕಾಪಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ತಾಣಿಂ ಧಡ್ಬಡ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೆತಾನಾ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದೊಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚೆ ಧೊಮೊಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ವಿಂಚುನ್, ತೊಪುನ್, ಪಂದಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಘಡ್ಯೆ ಆದಿಂ, ‘ಕೈದ್ಯಾಂಕ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಚೊ ಜಮೊ ಸಗ್ಳೊ ಉದ್ಕಾ ವಾಂಟೊ ಜಾಲೊ.

ನ್ಹಂಯ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ತಡಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಫೆದಾರಾಕ್ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೋಣ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೊ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ಕಸಲೊಗೀ ಅಪ್ಘಾತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಕಸಲಿಗೀ ಹುಕುಮ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಜ್ರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟಿಚಿ ಘಾಟ್ಣ್ಯಾ ಸಾರ್ಕಿ ಮೂಟ್ ಸುಫೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ದನಾಚೆರ್ ಅರ್ನತಾನಾ, ಚೆಂಡಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಭಾಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಸುಫೆದಾರ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪರ್ತತಾನಾ, ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜೀವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪರ್ತಲ್ಲೊ. ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟಿನ್ ಸುಫೆದಾರಾಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಸುಫೆದಾರಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘೊಡ್ಯಾ ಚೌಕೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಕಡ್ವಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಕಾಮ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾವಿಸ್ ಜಣಾಂ ಪೈಕಿ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಸವಾರ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೀವ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆಯೀ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂಖುರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ದೋಣಿರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮೊಂತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ದೋಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಇತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ವಚೊನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸುಫೆದಾರಾನ್ ಧರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಫೆದಾರ್ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಫಾಪುಡ್ಲಿ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಧರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ-ತೆಗಾಂಚಿ ವಳಕ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ವರ್ದಿ’ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಾರ್ ಸವಾರ್ (ಪಿರೇರ್ ಆನಿ ಮೂಲ್ಯ) ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಮತ್ಲಬ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

Support Budkulo_MAVN_01 C BB“ಮತ್ಲಬ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. “ತುಜೊ ಜೀವ್ ಆಮಿ ಉರಯ್ಲಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ತುಜೆ ಥೊಡೆ – ಜೀವ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ – ಠೊಲಿಯೆಗಾರ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾತ್. ತುವೆಂಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ರಾವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ – ತುವೆಂ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಅಪಹರ್ಸಿಲ್ಲೆ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ಲೆ ನಗ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಕೋಣ್ ತುಮಿ?” ಸುಫೆದಾರ್, ಭಿಯಾಚ್ಯಾ ಘಾಮಾನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಕೋಣ್?”

“ಆಮಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನಹಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಆಸೊಂ. ತೆ ನಗ್…”

ಸುಫೆದಾರಾಚೆ ಕಾಂಪ್ಚೆ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ. ದೋನ್ ಕುಡ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಿಂ ಘೆತ್ಲಿಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

“ಹಿಂ ತುಜಿಂಚ್‍ಮೂ ಭಯ್ಣಿ?”

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಧರ್ ತರ್. ಹಿಂ ಕಾಣ್ಗೆ” ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ತಿಂ ಘೆತ್ಲಿಂ.

“ಆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಕಾ ಆಮಿ ತುಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೋಲ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತೊ ತುಕಾ ಆಮಿ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ನಿರಪ್ರಾಧಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್… ವ್ಹರಾ ತಾಕಾ ತೆವ್ಶಿನ್!”

ದೋಗ್ ಮಾನಾಯ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಧರ್ಲೊ.

“ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಧನ್ಯಾ?”

“ತಾಚೆಯೀ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಶೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ಬಸಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸದಾಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆ ದೊನೀ ಕಾನ್ ಚೀರ್ನ್ ಸೊಡಾ…”

ತಶೆಂ, ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಟನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Support Budkulo_TWಬಂಟ್ವಳ್ ವೆತಾನಾ, ಸವಾರಾಂಚೆಚ್ ಘೊಡೆ ತಾಣಿಂ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲೆ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್‍ಯೀ ತಾಣಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ತೆಂ ದುರ್ಘಟನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಘರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ದೊಗಾಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಿಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಕ್ ಕಪಾಲ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ತಿಚಿಂ ದೋನ್ ದುಖಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಚೆರ್ ಗಳ್ಳಿಂ.

“ದೇವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊಂದಿ!”

“ವಚ್ ಭಯ್ಣಿ. ದೇವ್ ತುಜ್ಯಾಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸೊಂದಿ.”

ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮಾನಾಯ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. (ತಿ ಎಕಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲಿ, ತಿಚೊ ಪತಿ ಬಂದಡೆಂತ್ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್). ತಿಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ರಡೊನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಶಾಬಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸವಾರ್ ತಿಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ Empowerment ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಧ್ಯೇಯ್

ಇತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಘಟನಾ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಟನ್, ತಾಣೆಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಡವಾಚೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಹಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಚಿಂತಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಪುಣ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಡಿ ಖೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚಿಂ ಆನಿ ಕಷ್ಟೊನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೊರ್ಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಾ.”

“ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಚಿಂತಾಂ ತೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. “ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.”

“ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಭಯ್ಣಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. “ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಯಾಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಸೆವಾ ಸಮರ್ಪಿಯಾಂ.”

“ವೆತಾಂವ್ ಬಾಯೆ ಆಮಿ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಉಟ್ಲೆ. “ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಿರೇರ್. “ತ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಕಾತ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ತೊ.”

“ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಿಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಆಂಜೆಲಾ. “ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾಸರ್, ತ್ಯಾ ಕೊತ್ವಾಲಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣೆಂ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿ ಆಶಾ ಬಹುಮಟ್ಟಾಕ್ ಸತ್ ಜಾಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೊ ಬಾಲ್ತಜಾರ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News