ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ: ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಯ್ನಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 18, 2020 at 10:26 PM

ಆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್. 2015 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜನೆರಾಚಿ 18 ತಾರಿಕ್; ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ಅವ್ಚಿತ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಚಲೊನ್; ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುಂಕ್’ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ಚ್ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಆಜ್ ತಾಚಿ Fifth Year Anniversary!

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಆಸಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ, ತಾಚಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ನಾ. ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುಂಕ್ ನಾ. ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್, ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. (ಅನ್ನಾಡಿಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್, ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಕಲ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ್!).

ವ್ಹಯ್! ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ‘ಕಾಯ್ನ್‌ಪಣ್’ ಆಧಾರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಆಬೆಲ್’ ಕರುಂಕ್ ಪುರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಘಾಲಿ. ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಬೆಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೂರ್ಖ್‍ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಪಳೆ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಕಾಯ್ನ್’ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೊ ಕಾಯ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಇರಾದೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

5th Year of Cain Act

ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಿವರಿಲಾಂ (ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್). ಪರತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಸಾಂಗನಾ. ಪುಣ್ ತೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಉಲಯ್ನಾ, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಅನುಭವ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಸ್ಲಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೇಜೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಖಂಯ್ಚೆಂ ಧರ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕಶೆಂಯೀ ಆಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ಗೊಂದೊಳ್, ದ್ವಂದ್ವ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿಜೆಚ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ, ಸರ್ವ್ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ, ದ್ವಂದ್ವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಾಪ್ಡುನ್, ನವ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಜಿವಿತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಹಾಂವ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಚೆಂ. ಬಂಡ್ವಾಳ್ ತೆದ್ನಾಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಜ್‍ಯೀ ನಾ. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಚೆರ್, ಅಭಿರುಚಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ಶ್ಯಾಥೆಚೆರ್ ಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದಿಶಾ, ಶೆವಟ್ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’, ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ತರೀ, ಸಾಧ್ಯ್ ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಏಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊಂ.

ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿ ಖೊಲಿ ತಕ್ಷಣ್ ಝಡ್ತಾ. ಆನಿಕೀ ಬಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖೊಲಿಯೊ, ಫಾಂಟೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ತಿತ್. ಫಳಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಬಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ-ಫುಲಾಂಯೀ ಝಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಘಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಭದ್ರ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿಯೀ ಜಿಣಿ, ಕಾಣಿ. ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಧಣ್ಸುಂಕ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಟ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್, ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸವಾಲಾಂ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್. ಬರಂವ್ಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ವಾ ಝಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತೊಂ, ತೆಂ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ದಿಶಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಿ.

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ ವಿಲನ್!

ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಉದೆಲೆ. ಸವೆಂ, ಗುಲೊಬಾಕ್ ಕಾಂಟೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ದುಸ್ಮಾನ್‍ಯೀ ಉಬ್ಜಲೆ! ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ, ಹಿತೈಶಿಂ ರುಪಾರ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಕ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೊ ಮೂಳ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತ್‍ಚ್ ‘ಮೊಸೊರ್’. ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತೆ ತರೀ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಪುಣ್ ಹೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್! ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪುಣ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ‘ಕಾಯ್ನ್’ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಲಡಾಯೆಕ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಕನಿಷ್ಠ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ನಾಕಾಗೀ? ಜರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಕ್ಷೇಪ್, ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ, ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ತರ್, ತಾಕಾಯೀ ಸಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಬರಿ ರೀತ್, ವಿಧಾನ್ ಆಸಾಮೂ? ತೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಡ್ನ್, ತೆಂಯೀ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ್-ದೈವ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕೊನ್, ಪವಿತ್ರ್-ದೈವಿಕ್ ಹುದ್ದೊ, ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಾಗರಿಕಾಂಪರಿಂ, ರಾಕ್ಕೊಸಾಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಪಾತ್ಯೆತ್‍ಗೀ?!

ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೀಜ್. ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂಗೀ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಹಜ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್‍ಯೀ ಉದೆಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ‘ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಬಿಡದು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ವಿಲನ್, ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಡ್ಲೊ. ತೆಂಯೀ ಕೊಣೆಂಗೀ ‘ಚಾಡಿ’ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಿಕ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಲೆಂ!

ಕಾಯ್ನಾಕ್ ಆಬೆಲಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಪಳೆ. ತಶೆಂ ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಬೆಲ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಆಬೆಲ್‍ಪಣಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್, ತ್ಯಾ ಬಂದಡೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊಚ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕೊವ್ಳಾಂಯೀ ಝಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ!

ವ್ಹಯ್. ಕೊವ್ಳಾಂ. ಕೊವ್ಳಾಂ ಖಂಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ‘ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸತ್ತಿ, ಭಾಗೆವಂತ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್; ದಯಾ, ಮೋಗ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚೆ, ನೀತ್-ನ್ಯಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚೆ…’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪೊಕೊಳ್, ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಇಸ್ಕೊಲ್, ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ದರಬಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಹವಾಸ್, ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಗೌರವ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅಸ್ಥಿರ್ ಆನಿ ಅವಾಸ್ತವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ, 18-01-2015 ತಾರಿಕೆರ್, ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಾನಾ, ವಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಯೀ ಉಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್, ಗರ್ವ್, ಹಗೆಂ, ಜಿದ್ದ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಸಾ ತರ್…?! ಹಾಂವ್ ತರೀ ಏಕ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮನಿಸ್, ಸಂಸಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಲಿ. ಮತಿಕ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಖೊವ್ಳಾಂಯೀ ನಿತಳ್ಳಿಂ.

ವ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪಕ್ವ್, ಅವಾಸ್ತವಿಕ್, ಅಸಹಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬರೆ ಮನಿಸ್, ದೆವೊತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾಗೆವಂತ್, ಸತಾ-ನಿತಿಚೆ ಪದ್ವೆದಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಜೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್, ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್, ವಾಸ್ತವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ, ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಯ್ನಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಾಕಾ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂ, ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾದ್ರಿಂ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾಂ, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಪೇಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಪಾದ್ರಿ ಜಾಂವ್ ಮಾದ್ರಿ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಧರ್ಮ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಸಮ್ಜಲಾಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಪರತ್ ದೃಢ್ ಕರ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ವಿರೋಧಿಯೀ ನ್ಹಯ್, ಧರ್ಮಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ತೆ ಹಾಂವ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ. ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತೆಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ, ದೆಖಿವಂತ್, ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೆ, ಸತಾ-ನಿತಿಚೆ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲೆ ಥೊಡೆ ತರೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತಶೆಂಚ್, ಕಪಟಿ, ದಗಲ್ಬಾಜಿ, ಫಟ್ಕಿರೆ, ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್ ಆನಿ ಕಣ್ಣೊಜಿ ಯಾಜಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಜರ್ ಜೆಜು ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ, “ಡೊನಿ, ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಆನಿ ಖೊಟ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣತ್ ತರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಡಜನ್ ತರೀ ಖೊಟ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ!

ತಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಶಿನ್ ಆಸೊಂದಿ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಕರಣ್/ಪ್ರಹಸನ್ ಆಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮೋಗ್, ಮಯ್ಪಾಸ್, ಬಿರ್ಮತ್, ನೆಣ್ತೆಂಪಣ್, ಮುಗ್ಧ್‍ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಧಾರಾಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ನಷ್ಟ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಲುಕ್ಸಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ತಾ.

ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತಾನಾ, ಗರ್ಜ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂಯೀ, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನೀಚ್ ಕಾಮಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಇತ್ಲ್ಯಾಕೀ, ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊ ಖಡಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನೀ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಬಂದೋಬಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಮನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಸುರ್ವೆರ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಆನಿ ಸ್ವರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ‘ಸಂಗ್ತಿ’ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಡ್‍ಪಾಂಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಕರ್ತಚ್, ಪರಿಹಾರ್ ತರೀ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ವಿಡಂಬನ್ ಪಳೆಯಾ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಗೆಂ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡೊಂದಿ ವಾ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವಚೊಂದಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ತಾಚೆಂ!? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ನೆಗಾರ್ಲಾಂ, ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ವಾ ಪರಿಹಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ‘ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್’. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕವ್ನ್, ‘ದೋನ್ ದೀಸ್ ಘೆ ಆನಿ ತುಜೊ ನಿಚೆವ್ ಸಾಂಗ್…’ ಮ್ಹಣ್ತಾ!

ತಿ ಏಕ್ ಘಡಿ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಥರ್ಥರೊನ್ ವೆಚಿ ಆನಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ. ಪುಣ್, ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಿ. ‘ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ್‍ಯಾ, ಆತಾಂ ಘಾತ್ ಕೆಲಾಯ್ ತುವೆಂ, ಆಡಾಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ನೆಗಾರ್ತಾಯ್ ತರೀ ತುಂಚ್. ನಾಕಾ ಮ್ಹಳಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸಾಂಗಜೆ? ಆಕ್ಷೇಪ್ ತುಜೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂಚ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಘಟ್ಟ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ತೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ‘ಜಾಯ್ತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗತ್ ತಾಕಾ ಉದೆಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ; ರಾಕ್ಲೊಂ, ರಾಕ್ಲೊಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ!

ವ್ಹಯ್. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ದೋನ್ ದೀಸ್ ನ್ಹಯ್, ಹಫ್ತೆ, ಮ್ಹಯ್ನೆ ವಾ ವರ್ಸಾಂಯೀ ನ್ಹಯ್, ಭರ್ತಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಜೂನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ. ರಾಕೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊಂ…

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
Visit and Watch Videos in our YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *