ಜಲೀಲಾಕ್ 40, ಅಂಬಿಕ್ 60

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು

Posted on : April 12, 2014 at 1:14 PM

ಮೇ 29ಕ್ `ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಅಂಬರೀಷಾಕ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಉತ್ರಾಂ-ನಮಾನ್.

“ಸಿನೆಮಾ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ಲೊ ವಿಲನ್ ಯೆತಾನಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಮಾರ್ಚ್ಯೊ… ಜಲೀಲಾಚ್ಯಾ ಸೈಕಲಾಚೆಂ ರೊದ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಶಿಳೊಣ್ಯೊಚ್ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ. ವಿಲನ್ ತರೀ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್…’’

ಹ್ಯಾ ‘ಜಲೀಲಾ’ಕ್ ಆತಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾದ್ವಾರಿಂ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಥಿರೊನ್, ಆಜೂನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ‘ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಅಂಬರೀಷಾಕ್ ಆತಾಂ ಭರ್ತಿ 60.

ತಾಚ್ಯಾ ವಜ್ರಾಳ್ಯಾ ಜಲ್ಮೋತ್ಸವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ‘ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್’ ಪತ್ರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಅಂಬರೀಷಾನ್,  ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ – ಚೆಡ್ವಾಂಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಕಾಂ ಚಿಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ತರ್ನಾಟೊ ಜಲೀಲಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೊ ಅಸೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ನಾಗರಹಾವು’ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 1972ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ.

ತವಳ್ ಅಂಬರೀಷಾಕ್ ನಟನಾಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅಂಬರೀಷಾಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗಾನ್, ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಚುಕೊವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವಯ್ತಾ. ತಾಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ‘ಜಲೀಲ್’ ಪಾತ್ರಾಕ್ ಹಾಚೆವರ್ತೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್, ಶೀದಾ ‘ಒಕೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾತಾ; ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಜಲೀಲಾಚೊ ‘ಹೇ ಬುಲ್‍ಬುಲ್ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ವ’ ಡಯಲೊಗ್‍ಯೀ. ತವಳ್ ಎಕಾ ನಕ್ತಿರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಪುಟ್ಟಣ್ಣಾನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್, ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ತುಮಿಚ್ ಹೀರೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ’’ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಅಂಬರೀಷ್ `ಲಂಕೇಶ್’ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್.

ಪುಟ್ಟಣ್ಣಾಚೊ ಪ್ರವಾದ್ ಖರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಫಕತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ದೋನ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಲಾಬ್ಲಿಂ.

ಆಜ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ದಿಕ್ಕ್‍ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ಆತಾ’ತಾಂ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಾತಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಿವಾದಾಂಚಿ ರಾಸ್. ಡೊ| ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಆನಿ ಡೊ| ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕೆ ರಿತಿನ್ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಜ್ ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ ತರ್ ತೊ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾತ್ರ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳೆಯಾ, ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಅಂಬರೀಷಾ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ನಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್; ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ತಸಲೆ actor’s director  ಝಳ್ಕನಾಂತ್.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಸಲೆಯೀ ವಿವಾದ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾರ್ ತೆ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಕೊಣ್ಣ್ಯಾ ಪೋರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಾನ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಸೂಪರ್‍ಸ್ಟಾರ್ ರಜನೀಕಾಂತಾನ್ ತಾಕಾ. ‘ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ಡಾಚೊ ಪಾಳೇಗಾರ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೊ. ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಮಹಾಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಣಾಕ್ ಸರಿ ಕರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಕ್ ಸರಿ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ. “ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ತಾಂಕಿಪುರ್ತಿ ಕುಮೊಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ತಾಂ’’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಬಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ, ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ, happy-go-lucky ಸ್ವಭಾವಾಚೊ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೊ, ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ, ಹಂಕಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಶೆನಾತ್ಲೊ, ದುಸ್ಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಗೂಣ್ ಒಟ್ಟು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಗುಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಜನೀಕಾಂತ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ತಸಲೆ ವ್ಹಡ್ ನಟ್ ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಆಖ್ಖೆಂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್, ಬೊವ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. “ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ತಾ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಾಚೆರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಗವ್ರವ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ’’ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ.

ಸಾಟ್ ತರೀ ಆಜೂನ್ ಡಿಮಾಂಡ್

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನರ್ಗೊನ್, ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಬರೀಷಾನ್ ‘ನಾಗರಹಾವು’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಲಗ್ಬಗ್ 208 ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ ‘ಸ್ವಯಂಕೃಷಿ’, ‘ಕಠಾರಿವೀರ ಸುರಸುಂದರಾಂಗಿ’ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿಂ ‘ರಣ’, ‘ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ’, ‘ಶ್ರೀಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ’, ‘ಚೌಡಯ್ಯ’, ‘ಬುಲ್‍ಬುಲ್’ ಸಿನೆಮಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.

ಅಂಬರೀಷ್ ಮಾಸ್ ಹೀರೊ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ತೊ ಚಡ್ ಝಳ್ಕಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿ ಮಾನಿಂಚೊ ಜಮೊಚ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ.

‘ರಂಗನಾಯಕಿ’, ‘ಅಂತ’, ‘ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ’, ‘ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು’, ‘ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ’ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ‘ಅಮರ್’ನಾಥ್’ ಸಿನೆಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹೀರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಹೀರೊ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನೆಮಾ ‘ಅಂತ’. ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚರಿತ್ರಾ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೊ ‘ಕುತ್ತೇ ಕನ್ವರ್ ನಹಿ, ಕನ್ವರ್‍ಲಾಲ್ ಬೋಲೊ’ ಡಯಲೊಗ್ ತಾಕಾ stardom ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

‘ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವರು’, ‘ಶುಭಮಂಗಳ’, ‘ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ’, ‘ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ’, ‘ರಣಭೇರಿ’, ‘ಟೋನಿ’ ತಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಿನೆಮಾ.

(Originally published on June 02, 2012)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಅಂಕಣ್ ‘ಸಿನೆ ಸ್ಕೋಪ್’

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *