Latest News

ಸತ್ V/s ಫಟ್: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಝಗಡ್‍ಲ್ಲೆಗಿ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 6, 2018 at 8:01 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂಗೀತಾಕ್ ಭುಲನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ಆಸಾಗೀ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್? ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಧಲ್ತಾ, ನಾಚ್ತಾ. ಹಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ತಾಂಕ್. ಸಂಗೀತಾಕ್ ಬಾಷೆಚಿ ಗಡ್‍ಯೀ ನಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಸಂಗೀತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಚೊಯೀ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಅಮೋಘ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚಿತ್ ಜಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ 200ವಿ ‘ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ’ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಗೀತ್-ಪದಾಂಚಿ ಸಾಂಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಪಂದಾ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಗಾರಾಂನಿ, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿ. ವ್ಹಡ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ದವರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಪಕ್ವಾನ್ ಖಾವಯ್ಲೆಂ. (ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲಿ ಪಾತೊಳಿ ಪೊಟಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿ).

ಸಂಗೀತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್. ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಾನಾಂ-ಮನಾಂಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಜಶೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್ ಸ್ವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂಗೀತಾ ವಿಶಿಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳ್-ವಿವಾದ್-ಅಪ್ವಾದಾ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಸಬಾರ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಹೊ ವಿಷಯ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊಚ್ ಸುಯೋಗ್.

ವಿಷಯ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಲಾಂಬಾಯ್-ರುಂದಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತೀನ್ ದಶಕಾಂ (ಧಾಕ್ಡೆ) ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚಿ, ಆಜೂನ್ ತಿ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚ್ಯಾ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಮನಸ್ತಾಪ್-ವಿರೋಧ್-ಅಪಪ್ರಚಾರಾಚಿ. ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ವಾದ್-ವಿವಾದ್, ಚರ್ಚಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ/ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಅವಿಶ್ವಾಸ್‍ಪಣ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಾ ವಾಡಾವಳಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಮ್ಹಾಕಾಯೀ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ತವಳ್‍ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಖ್ಯಾತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಅಪ್ವಾದ್ ತರ್, ಎರಿಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್, ಸಂಗೀತಾಕ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ವಾದ್. ಅಶೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ, ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಎರಿಕಾನ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲಿ, ಮೊಸ್ರಾನ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಖೆಂಡುನ್ ವಾ ಕೀಳ್ ಕರುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಜಾಲಿಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಲನ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವಾ ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಏಕ್ ವಾದ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ತಾಲೆ – ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ಪದಾಂ ಸಾಧಿಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹೆರ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

ಅಶೆಂ, ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ‘ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್’ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ವಿಲ್ಫಿ ಆನಿ ಎರಿಕಾ ಮಧೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ, ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ವ್ಹಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಎರಿಕಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತಾಂತುಂ ಎರಿಕಾಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್‍ಚೊಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ತೆಂಯೀ ಸತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಯೆಣೆಂ

ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಬರವ್ಪಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾನ್. 2008 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ‘ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್’ ವೆಳಿಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ತಶೆಂ ಸಹ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ (ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಲೇಖನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ). ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಬರಿಚ್ ಪಾಜುನ್ ದಿಲಿ.

ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಲೊಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ‘ಭಯಂಕರ್’ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್‍ಯೀ ಜಾಲಿ! ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಯೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆ ಬದ್ಧ್ ದುಸ್ಮಾನ್! (ತಶೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎರಿಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ‘ಫಾಯ್ದೊ’ ಜೊಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಥಂಯ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಭೊಕಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ತಿಯೀ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ! ಹಾಣಿಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಪೂರಾ ಖೆಲಾಂ ಪಳೆ, ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಘಾತ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ತಾಲೆಂತ್).

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಂಯೀ ನಾ (ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತರೀ ತಾಣಿಂ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ). 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಘಾಲೆಂ (ಪತ್ರ್ ನಾಕಾ, ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪತ್ರ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ‘ಪಾರ್ಟ್‍ನರ್’ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬದ್ಲಲೊ). ಪುಣ್ ತೊ ಪಾರ್ಟ್‍ನರ್ ಅಸ್ಸಲ್ ‘ದಗಲ್ಬಾಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನಿ ರುಜ್ವಾತಿಂ ಸಮೇತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವೊನ್, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್, ಟೈಟಲ್ ಆನಿ ಲೋಗೊ ಡಿಸೈನ್ ಚೋರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಹಾಂವೆಂ ಡೊನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಯಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ವರ್ದಿ’ ಆಯಿಲ್ಲಿಯೀ ಆಸಾ). ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತೊ ಏಕ್ ಆಪುಟ್ ಸಾಹಿತಿಯೀ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ (ಬಿರ್ಮತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣಸರ್’ಯೀ ಆಪುಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್’ಚ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ!).

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ; ಆಜೂನ್ ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ತಸೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ತಾಂತುಂ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿ ಥೊಡೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜೆ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ.

ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ವಾ ವಿರೋಧಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಯ್ಲಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಡಾಸ್ ನಾ, ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ – ಮಿಕ್‍ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಚಿ ನೈಟ್ – ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ, ತೊ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ತಶೆಂ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಎರಿಕಾಕ್ ‘ಟಾಂಟ್’ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಬರಪ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ (ಉಪಾದೆಸಾಚೆರ್). ತೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಶಿವಾಯ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಹಾಂವ್ ಸರಾಗ್ ಕಲಾಂಗಣಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. (ಹಾಸ್ಯ್, ವಿಡಂಬನ್, ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ರೀತ್-ನೀತ್ ಆಸಾ).

ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ತಶೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಜಮಾತಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಂತುಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊಂ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್. ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೊಂಯಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎರಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ತೆಂ ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಪಯ್ಲೆಂ.

ಪತ್ರಾಂನಿ, ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ್. ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ, ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್. ತ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಂವಡ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕತಾ ವಾ ಮಾನ್ತಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಮೊಟೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂಚೊ ಆಸಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಿಭಾಗ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ‘ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ ತರ್, ತಾಣೆಂ ಎರಿಕಾ ಲಾಗಿಂ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದ್-ಗೊಂದೊಳಾ ವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ, ‘ಮಾನೆಸ್ತಾ ತುವೆಂ ಎರಿಕಾಚಿಂ ದೋನ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂ (ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ) ಕೆಲ್ಯಾಂಯ್, ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತಶೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾಮೂ! ತುಂ ಕಸಲೊ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಪುನೆಕೆಲ್ಲ್ಯಾ?’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹಾಂ..! ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಬಿಂದು.

ಮ್ಹಜೆಂ ಪೀಠಿಕೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲೆಂ, ತರೀ ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂ..! ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಲ್ಫಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ, ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮೀನಾಬಾಯೆಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ಹಿಶಿಲ್ಯಾನ್, ಎರಿಕಾಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ, ಆನಿ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ‘ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದರ್ಶನ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ನರ್ಗನಾಸ್ತಾನಾ, ‘ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಶೀದಾ, ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಲಿಪಯ್ನಾ, ಕರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಯ್ ಘಾಲ್ನ್, ‘ಪ್ರಚಾರಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಹೆರಾಂನಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಎರಿಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ‘ಖಬರ್’ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್‍ಯೀ ತೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಎರಿಕಾನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ‘ರೆಗ್ಯುಲರ್’ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಭಯಂಕರ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲಿ, ಖಬ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ. (ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ).

ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಖುಬಾಳ್ಳೊಂ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಜರ್ ಕೊಣೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಅನಾವಶ್ಯ್ ಖೆಂಡ್ತಾ, ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆಧಾರ್’ರಹಿತ್ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ತಾ ವಾ ಚೂಕ್ ಠಿಕಾ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸೊಸಿನಾ ಆನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತೆಂ ಎರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಕೊಣೀ, ಸ್ವತಃ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಂವ್ – ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂ. ವಿಲ್ಫಿ ವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಫಟ್ಕಿರೆ ಅಪ್ವಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆದಿಂಯೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾಧಿಂ, ತೊ ಏಕ್ ಕೇವಲ್ ಪದಾಂ ಬರಯ್ಣಾರ್, ತಾಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ – ತಾಚೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ – ತೊಚ್ ಗಾವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಯ್ತಾಂ, ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆನಿ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ರುಜ್ವಾತ್, ದಾಖ್ಲೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಆರಾಯ್ತಾಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್, ಬರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಂ. ಜರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಸಾ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾ ಆಸ್ಚೊ. ಪತ್ರಾಂನಿ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಆಮಿಂಯೀ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಏಕ್ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. (ಅವಶ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಡಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ).

ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಸಾಧಿಂ ನ್ಹಯ್, ತಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ್, ಪುಣ್ ಸರಳ್ ರುಪಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ (ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಸರಳ್ ಆಸ್ತಾ). ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಖೆಂಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರುನ್, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖೆಂಡುನ್ ಏಕ್ ಬರಪ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಏಕ್: ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ: ವಿಲ್ಫಿಕ್, ತೆಂಯೀ ತೊ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ರಿತಿನ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ.

ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ (ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್) ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯೀ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಂಡ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್: ವಿಲ್ಫಿಕ್ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಖೆಂಡುಂಕ್ ನಜೊ, ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಜೊ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೋಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಎರಿಕಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೆಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ/ಖೆಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಶೆಂಯೀ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ನೆ, ತಶೆಂಚ್ ಅಸಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂಯೀ. ‘ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಭಕುತಿಗೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿರುಚಿಕ್, ಬುದಿಕ್, ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ತೆ ತೆ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.

(ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

Send you Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ (ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News