ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರ್ವತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 7, 2018 at 2:05 PM

ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ! ‘ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ, ಒಳಗೆ ಗೋಳಿಸೊಪ್ಪು’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಪುಣೀ ನಾ, ತರೀ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುಟ್ವನಾ. ಹಕೀಗತ್ ತಶಿಚ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಎಜ್ಯುಕೇಟೆಡ್, ಡೀಸೆಂಟ್, ರಿಚ್, ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆನಿ ಹೈಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಕುಂಬು, ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಆಸಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚೆಂ ಆಸ್ತಾ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ಲಾಂ, ಲೊಬಾ ಪಂದಾ ಅಡ್ಚಿಲಾಂ, ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್ – ಇತ್ಯಾದಿ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೆಂ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ವೀಕ್‍ನೆಸ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. 2004 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಸೆಮಿನಾರಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾಲಿ. ಹೊಚ್ ಆರೋಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಗಾಜ್ಲೊ – ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಬಾಕ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ದುರ್ಸಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಬಾಕ್ ಉಮ್ಕಳೊಂಕ್? ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಮುರ್ಯೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತುಮಿಂಚ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಫಾಮಾದ್ ಯಾಜಕ್ (ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ).

ಉಟ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ಲಾಂ, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಾಂ, ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಅಡ್ಚಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಧಾಂಪ್ಣೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಸವಯ್. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಲ್ವಣಿ ಭೊಗ್ತಾನಾ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂತ್.

ಪಳೆಯಾ, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಜೆಜ್, ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಲೆ ಭದ್ರ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಕಶೆ ಜಾಲೆ? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ, ಜರ್ ತರ್ ಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಣೀ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಾ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಖಂಯ್ ಉರ್ತೆ? ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರೂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಯೇಂವ್, ಕೋಣ್ ವಚೊಂ, ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾಲನಾ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. (ಖರೆಮಸ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ – ಜೆಪ್ಪು ವರ್ಕ್‍ಶೊಪ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ).

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ನಾಕಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ. 1912 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಲೇಕ್ ನಾ. ಪುಣ್, ದುಖಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಉರ್’ಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ? ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಘಟ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಭೋವ್ ಫಾಮಾದ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಕಾ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಪ್ರಮುಖ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖಂತ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪತ್ರಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ದೂರ್’ದೃಷ್ಟೆಚೊ ಅಭಾವ್, ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಕ್ ಕಷ್ಟ್-ನಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಯೀ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ತೆಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ದಾಕವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರುಂಕ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಗೀ, ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೊ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಲಗಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್, ತೆಂಯೀ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಲೆಚ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ! ಅಶೆಂಯೀ ಘಡ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್.

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಸ್ಥೊ. ಆಜ್ ವಿಚಾರಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ, ಹೆಂ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಸ್ತರಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ಹೆರ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಆನಿ ಕೋ-ಒಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಚ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಆಜ್ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೋಡ್ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಬಾಳ್‍ಪಣಾಚಿಂಚ್ ವ್ಹಾ ಮ್ಹಾತಾರ್’ಪಣಾಚಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾ? ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಆಸಾ?!

ಹಿ, ಕುರ್ವೊಂಚಿ ಗಜಾಲ್, ಫಕತ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಘಟನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯೀ ತಶಿಚ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಸಮಾಜ್, ಆಮ್ಚೊಚ್ ಲೋಕ್. ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ಆಮಿ ಭಾರಿಚ್ ಊಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾ, ಮಾನ್ತಾ. ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶೆಳೆಂಪಣ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್, ಸಂಕುಚಿತ್ ಮನ್, ಉತಳ್ ಧೋರಣ್ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರೊಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ ಮುಖೆಲಿ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಣಾಂ!

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ತುಲಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ಸತ್. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕೋ-ಒಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೃತ್ತಿಪರ್’ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ಹಿಶೆದಾರ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ನಾ.

ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೋ-ಒಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನೀ ಅಶಿಚ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ವಾ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೋ-ಒಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ್, ಆಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಸಮಸ್ಸೆಚ್ ಚಡ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಸಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಚುನಾವಾಕ್, ಸಾಂದೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ, ರಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯಾಪರಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಾವಳ್, ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ನೊನ್ ಕೊ-ಒಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾ! ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಅಸಹಕಾರ್’ಚ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಪರ್ಯಾಸ್.

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಆವ್ದೆಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ಪಾರ್‍ಕಿಯಾಂ. ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ತಾ, ಜಿಕ್ತಾ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜತಾ. ತೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯೆಕ್ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ಫಾಸಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಝಗ್ಡೊನ್ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಪರತ್ ಹಿಚ್ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಳಜೆ ತರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಶಕಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್‍ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಜ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಂಡಳೆಂತ್‍ಚ್ ಎಕ್ವಟ್, ಸಹಕಾರ್, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಾ – ತರ್, ಸಂಸ್ಥೊ ಕಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತಲೊ?

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಡೈನಮಿಸಂ ಆಸನಾ, ಆನಿ, ಕುರ್ಲೆಚೊ ಸ್ವಭಾವ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ಚೆಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್‍ಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗೀ ವಾ ಅಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ.

ಹೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ನ್ಹಯ್, ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾಸ್ತವ್ ಪರಿಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ. ಜರ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ ತರ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಂವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ತೆಯೀ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

‘ಅಳಿದೂರಿಗೆ ಉಳಿದವನೇ ಗೌಡ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುಂಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದೆ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ, ಅನವಶ್ಯಕ್ ರಗ್ಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಾಯ್ಸ್ ನಾ. ವ್ಹಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯೊ, ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸೌಕರ್ಯಾಂಯೀ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಉದೆನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂನಿಂಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ. ತಾಂಚಿಯೀ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಕ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ.

ಜರ್ ಬರೆ ತಾಂಡೆಲಿ, ಜೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶೆತಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅರ್ಹ್, ತಾಂಕಿವಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫುಡೆಂ ಸರನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಚ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಎಕಾ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾ ಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್‍ತಾನಾ, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಆಮ್ಚೆಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರೆಂಪಣ್, ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚೆ ಕೊಣೀ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಬರೊಚ್ ಚಲ್ತಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ಪಾದ್ರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚ್ ಶೆವಟ್‍ಚ್ ದಿಸನಾ! ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯೀ ಯೆಟ್ತಿತ್, ದುರ್ಸತಿತ್, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಭೋವ್‍ಶಾ, ಫುಡೆಂ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‍ಯೀ ಕೊಣೀ ಪಾದ್ರಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ ತರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್, ಅಗೋಸ್ತ್ 26 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ದೋನ್ ಪಂಗಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ವಿಂಚವ್ಣ್ ಹಿಶೆದಾರಾಂಚಿ. ಕೊಣೀ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಣಿಂ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ಅಸಹಕಾರ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ಝಗ್ಡೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಡುನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬದ್ಧತೆನ್, ದೃಢ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಿದ್ದಾನ್ ಪೆಚಾಡಿಜೆ. ಆಪ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಬರೆಪಣಾಕ್ ವಾಪಾರಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಝಗ್ಡೆಂ-ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಗರ್ವ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪ್ರಗತಿ ಜೊಡುಂದಿ ಆನಿ ಊಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಶೆತಾ. ಚುನಾವ್ ಬರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲೊನ್, ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್, ಆನಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ತೆ ವಾವುರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ.

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಭರ್ತಿ 20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ಜನವಾಹಿನಿ’ ದಿಸಾಳೆಂ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜನಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜ.ಪ್ರ.ಲಿ.) ಕಂಪೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಜ.ಪ್ರ.ಲಿ. ಕಂಪೆನಿ ಭಾರಿಚ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ರಿತಿನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಜಿಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಜ.ಪ್ರ.ಲಿ. ಕಂಪೆನಿಚಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ವಿಕುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಅಶೆಂ ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ತೊಪಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಬಂದ್ ಪಡೊನ್ 15 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜ.ಪ್ರ.ಲಿ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕಟ್ವಣಾಂತ್ ವಿಕ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾಂಕಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗಜೆ! (ನೋಟಿಸ್ ಕುರ್ಪಾ: www.mccbank.in)

Send you Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *