Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 10, 2018 at 1:31 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಕತ್ ಧಮ್ಕಣೆಚಿ ದಾವ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಧುವ್ಪಾಚೆಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಎಕ್ಯೆ ಚಾಕರ್ನಿಚ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಥಂಯ್ಸರ್, ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿಚಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾವಳ್ನ್ ಮಧೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಿ. ಇಂದಿಯೇ ತಸಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್, ಭಾಚ್ಯಾ ಲೂಯೀ ಆಂದ್ರೆಯಿಚ್ಯಾ ಘರ್‍ದಾರಾಚೊ ಮೇಲ್ವಿಚಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಝುಜಾಚಿ ವಿಷಯ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಂ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್‍ಯೀ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

VJP Saldanhaಆಯಾಝ್, ಕಪಿತಾನಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಚ್, ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಕಾಫರಾಂನಿ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ – ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ – ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ತಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ – ತ್ಯೆ ಯುವತಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಖುರಿಸ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ‘ಕೈದಿ’ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂಯೀ ಜಾಂವ್ದಿತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಚಲಯ್ಜಾಯ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆಕಯ್?” ಭಾಚ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ತಾಂಕಾಂ ಬಂದೋಬಸ್ತೆರ್ ದವರುಂಕ್ ದೋನ್ ಕುಡಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿಖಾನಾ ಕಡೆನ್ ಆಮಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಚಲಜಾಯ್. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾ ಮುಖಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್.”

“ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ‘ಕೈದಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿಚ್. ಪುಣ್, ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಥೊಡೊ ಘುಟ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಮಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಜಾಯ್ತ್. ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ..?”

“ತೆಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ತ್ಯೆ ಯುವತಿಕ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್, ತಿಚಿ ಹಾಂವ್ ಜತನ್ ಘೆತಾಂ.”

“ಮ್ಹಜಿ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಕ್. ತಿಕಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಳೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.”

“ತಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪುರೊ.”

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಚಾಕರ್ನಿಕ್ ತಿಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೆಂ.

“ನವಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್!” ಆಕಾಂತ್ಲಿ ತಿ. ತಿಚೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆಂ ಅಧೆಂ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ ನಾಂತ್. “ನವಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್! ಆನಿ ತೊ ಕೈದಿಚ್ ನೊವ್ರೊ! ಖರೊಚ್ ಹೊ ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್!”

ಪುಣ್ ಕರ್ತಲಿ ಕಿತೆಂ? ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭರ್ಸೊಂಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್, ತಿತ್ಲಿ ತಾಕತ್ ಜಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲಿ, ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಲುವಿಜಾಕ್ ತಿಣೆಂ ನ್ಹೆಸಯ್ಲಿ. ಆನಿ ಲುವಿಜಾಚಿ ಪುರ್ತಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕಾರಣಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಕಾಫರಾಂಚೆ ಇರಾದೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಆನಿ ತುಜಿ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್‍ಚ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಗರ್ಜ್ ಪಡಶಿನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ – ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ – ಧರ್, ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಭಾಲ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ದಿಲಿ, ಆನಿ ತಿ, ತಿಕಾ ನವ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಗೊಳ್ ಬಾಜ್ವೆ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾಂ ಭಿತರ್, ಕೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾತಾಕ್, ರಶಿಮಾಚ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಬಾಂಧ್ಲಿ.

Sovo Surngarun_Advt 1

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್” ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಳೆಂ.

“ತುಕಾ ದೇವ್ ರಾಕೊಂ, ಧುವೇ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿ.

ತಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್, ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಎಕಾ ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹೆಲಿ. ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ. ಚಾವಿ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್, ಮೊಗಾನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಕೋಮಲ್ ಹೃದಯ್ ಶಿಂದ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸಳ್ಳೆಂ.

“ದೆವಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಶೋಧನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುವೆಂ ಘಾಲೆಂಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಖಾರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸಾಚೊ ಕಸಲೊ ಆರಂಭ್ ದಿಲೊಯ್? ತಾಚ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡಾರ್ ನಾ. ದೆವಾ, ರಾಕ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಡಾಂತ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ತಿ ಗಳ್ಳಿ. ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ತಾಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಯೆಚಿ ವಾತ್‍ಯೀ ಕಾಂಪೊನ್ ಮಿಣ್ಮಿಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಸತ್ವಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಶಿ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ, ಕಾಂಯ್ ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತಿ ರಾವ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಕಾಡುನ್ ಖಿಳೊ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಪರಿಂ ಆಯ್ಕಲೊ. ಆಸಾ ತಶಿಚ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ತಿ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಹ್ಹೆ! ಹ್ಹೆ! ನಮಾಜ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ಆಯ್ಕಲೊ ಖರ್ಕಸ್ ತರ್’ಯೀ ಬಾಯ್ಲಾಂಡೊ ತಾಳೊ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚೊ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ವ್ಹಳೂ ಉಟ್ಲಿ, ಘುಂವೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ, ಮಾನಿನ್ ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ಕೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ..? ನಾ… ತೊ ಮಾನಾಯ್ – ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊ – ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್? ಕ್ರೂರ್ ಮನೋರೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್..!

“ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…” ಕಾಂಪ್ಲೊ ತಾಳೊ, ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಥಿರ್ ದವರ್ನ್, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೋಧಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಝಳ್ಕವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್?”

“ಹ್ಹೆ! ಹ್ಹೆ!” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ – ಮ್ಹಜಿ ಖುಷಿ, ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್, ಸಗ್ಳಿ ವಾಟ್‍ಭರ್ ತುವೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾಯ್. ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್?”

ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್ ತಿಚಿ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ. ತೊಚ್, ಉತ್ರಾಂ ಲೊಳವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್, ತುಜ್ಯಾ – ತ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ಬೂದ್ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಶೀದಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ಆಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಹಾ!” ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ. “ತುಮಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ?”

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತುಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಚೊ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಆತಾಂಚ್ ತುಕಾ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…” ತಿಣೆಂ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆತಾಂಚ್ ತುವೆಂ…” ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ, ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ತಾಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತಾಟಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಗಿಂಡ್ಲ್ ದೂದ್, ಏಕ್ ಭಾಕ್ರಿ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕೆಳಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಹೆಂ ವ್ಹರ್ನ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ದೀಜಾಯ್. ದಿತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್!” ತಿಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. “ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್. ಪುಣ್…” ತಿ ದುಬಾವ್ಲಿ.

“ನಾ. ಹಾಂತುಂ ವೀಕ್ ನಾ” ತಾಣೆಂ ದುದಾಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ವಯ್ರ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್’ಭರ್ ಪಡಶೆಂ ಬಾಗಾಯ್ಲೆಂ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ. ಫಕತ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ – ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ.”

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಅನುಮಾನಿತ್ತ್.

“ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್‍ಶೆಂ. “ತಾಕಾ ಆಮಿ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತಾಣೆಂ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ರಾಯ್-ಕುಂವರಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ತಿ ಫಟ್! ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ರಾಣಿಂಚ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್…”

“ತೆಂ ಪೂರಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ತೊಚ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಫಾಶಿ ದಿವ್ಯೆತ್.”

“ಫಾಶಿ! ಜೆಜೂ ಸೊಮಿಯಾ!”

“ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತ್ಲಾ. ಮೆಲ್ಲೊ ರಾಯ್-ಕುಂವರ್ ಕಸೊಯೀ ಗೆಲಾ. ತೊ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ. ದೆಕುನ್, ತಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್, ವಾ, ಶಿಕಾರೆ ವೆಳಾರ್ ಪರಾಮಶೆನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಭಾಲೊ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಆದ್ಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್…”

“ಪುಣ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

“ಆತಾಂ ತುಜಿಂ ತರ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ – ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್. ನಾ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಖುಷಿ! ತುಂ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಸವಾಲ್!” ಆಕಾಂತಾಂತ್ ತರ್’ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಕಾಫರ್, ಮೊಗಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ.

“ಬರೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಪ್ಲೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್…”

“ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್… ತುವೆಂ ಜಿಕಜಾಯ್… ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡುನ್ ದೀಜಾಯ್” ತಾಟ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆಂ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ‘ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್’ ಮಾತ್ರ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ತಿಕಾ ಆತುರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. “ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸುಟ್ಕಾಗೀ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಕಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಸಮ್ಜಲೆಂಮೂ – ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಹೆ! ಹ್ಹೆ! ಹಾಂವ್ ದಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ, ಆನಿ ತುಮಿ ಉಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಲೊಂ.”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ಲೊ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಕಸಲೊಗೀ ವಿಕಾಳ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ದೃಢ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್’ಯೀ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಭೆಟಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅವಶ್ಯ್.

“ಯೆ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಹಾತಾಂತ್ ತಾಟ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ತಿಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಯಾಝಾನ್ ತಾಂಚೆ ಕಡ್ಚೊ ಲಾಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಶಿಪಾಯ್ ಪಹರೊ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಯಾಝಾನ್ ಬೀಗ್ ಕಾಡವ್ನ್ ಖಿಳೊ ಉಡಯ್ಲೊ ಆನಿ ದಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಯ್-ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೈಯ್ರ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ತಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ದಿಸ್ಲೊ. ವೊಣದಿಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಆಬ್ಳೆ, ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಕಾ ಜೆವಣ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತುವೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್. ಆತಾಂ ಹಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತೆಲಿ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಲೊಂ. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ಲೆ. ಬದ್ಲಿ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ತಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

“ತುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಂ!” ಚಾಬ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಪರಿಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಮೊಗಾ!” ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಉಸ್ವಾಸ್ಲಿ. “ಹಾಂವೆಂ – ಆಬ್ಳೆ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಹಾಡ್ಲಾ.”

“ಆಹಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವೀಕ್ ಮ್ಹಣ್!”

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News