ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್

Budkulo Media Network

Posted on : May 11, 2018 at 1:36 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

KLS_Story Analysis (31) KLS_Story Analysis (30) KLS_Story Analysis (18) KLS_Story Analysis (6) KLS_Story Analysis (8) KLS_Story Analysis (19) KLS_Story Analysis (7) KLS_Story Analysis (22) KLS_Story Analysis (23) KLS_Story Analysis (12) KLS_Story Analysis (13) KLS_Story Analysis (16) KLS_Story Analysis (14) KLS_Story Analysis (11) KLS_Story Analysis (15) KLS_Story Analysis (17) KLS_Story Analysis (32) KLS_Story Analysis (10) KLS_Story Analysis (5) KLS_Story Analysis (9) KLS_Story Analysis (4) KLS_Story Analysis (3) KLS_Story Analysis (2) KLS_Story Analysis (29) KLS_Story Analysis (27) KLS_Story Analysis (28) KLS_Story Analysis (25) KLS_Story Analysis (24) KLS_Story Analysis (26) KLS_Story Analysis (33) KLS_Story Analysis (20) KLS_Story Analysis (1)

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಚಲೊಂದಿತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿರುಚೆ ವರ್ವಿಂ, ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ‘ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗೋಷ್ಠಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಡೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚಿ ‘ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಭಿಕಾಂನಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ದಿಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠಚಿ ‘ಆಬ್ಲೆಶಿ’ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಜೆರಿ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಕಾಣಿಯೊ ಲಿಖ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *