Latest News

ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರಿಜೆ: ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 11, 2018 at 3:16 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕೆಮ್ಮಣ್‍ಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್‍ಯೀ ತಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್, ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮೇಟ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿವಂತ್ ತಿ. 4 ಆವ್ದೆಂಕ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ಸ್ & ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ. ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ತಶೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆವಿಶಿಂ ತಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (6)

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ವೆರೊನಿಕ ಮೇಡಮ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ದಾದ್ಲೆಚ್ ಉಣೆಂ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿಕೀ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸೊನ್ ವಿವಿಧ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾಯ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚುನಾವ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ರಾಜಕೀಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ: ರಾಜಕೀಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ. ಕಾರಣ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಗ್ಳಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ, ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉದೆಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಸ್ಚೊ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಮುಖೆಲ್ ಶೆವಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್, ಬಳ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮೀಸಲಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸೆವೆಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಬರೆ ಕರ್ನ್ ಗಳ್ಸಿಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜಾತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಡೆಂ ಸರನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ರಾಜಕೀಯ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ. ರಾಜಕೀಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್, ಸುಖಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡಿಂ ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೊ, ಬರೆಂಪಣ್ ಕರ್ಚೊ ದೃಢ್ ನಿಚೆವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಥಳ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮಿ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮೀಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹೆರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸೊನ್ ಬರಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಬರಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಜೆ. ವಾಯ್ಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಸ್ ಕರಿನಜೊ. ಆಮಿ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರಜೆ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ, ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (3)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕಶೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ?

ವೆರೊನಿಕಾ: ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ಲೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್, ಫಟಿ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಆಶ್ವಾಸನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಶೆ ನಾಂತ್. ಏಕ್‍ದಂ ನಿತಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯೀ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಬರೆ ಆಸಾತ್. ಲೋಂಚ್, ಹಗರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ನಿರಾಸ್ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮುಖಾರ್ ಸರನಾ ತರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ರಾಜಕೀಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ನಿರಾಸ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಧೋರಣ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಕ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿಯೀ ನಾಕಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ವೆರೊನಿಕ: ಆಮಿ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ಬರೆ ಆಸಜೆ, ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವ್ಹಚಜೆ ಆನಿ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ರಾಂದುನ್ ಜೆವಿಜೆ… ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ನಾಕಾ… ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆಮಿ ದಾದೊಶಿ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಬೋವ್ಶಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ, ದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ..!?

ವೆರೊನಿಕ: ಪುಣ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ – ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ವಾಯ್ಟ್ ಆಧಾರುನ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಸಾಂಡುನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ – ಜರ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಕರ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ತೆಂಯೀ ಪಾತಕ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತಿನಾಂವ್. ಬರೆಂ ಕರ್ಚೆ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ತೆ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್, ಜರ್ ತಿಂ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ದವರ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಿಂತಿಜೆ. ಜರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಬರೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂಯೀ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಬರೆಂ ಕರಿಜೆ, ಸೆವಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾ, ಮೆಳ್ಚೊ ಗೌರವ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳನಾ.

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (5)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್, ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ, ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಳೆತಾ? ಹೆರಾಂಕ್ ಅಸಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಾ. ಆಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್, ಸಂಘಟಿತ್ ಆಸಾಂವ್. ಧಾರ್ಮಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾ. ತರೀ, ರಾಜಕೀಯ್, ಉದ್ಯಮ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವಾ, ವೃತ್ತಿಪರ್… ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಟಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತುಕಾ?

ವೆರೊನಿಕ: ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಕಾ! ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ! ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧ್ ಜಣ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸಾತ್. ದುಬ್ಳೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್‍ವಿಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಷ್ಟ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಸಾ ತರ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸಲೊ?

ವೆರೊನಿಕ: ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಥಳಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಕಷ್ಟೊಂಚೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್, ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಂ ಪುಣೀ ಯೋಜನಾಂ, ಸ್ಕೀಮಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 65 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆನ್ಶನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ, ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾತಾ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗರ್ಜಾಂ, ಸಂದರ್ಭಾ ವೆಳಾರ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ವಾ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚಿ ಕೆಮ್ಮಾಣ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ರಸ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕರವ್ನ್ ರಸ್ತೊ ರೂಂದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಶೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಳ್ಕಿಚೆ ಜಾತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ಪರಿಣಾಮ್ ಕಳ್ತಾ, ಆನಿ ತೆ ಗರ್ಜಾಂ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾತ್.

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (4)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತೊ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಲಾಗಿ?

ವೆರೊನಿಕ: ಮ್ಹಜೊಚ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾಂ. ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲಿಂ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ತೆದಾಳಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚುನಾವಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರುನ್ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಮುದಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿನ್ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಗುಲೊಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚಿ ಸಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಯ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸಮುದಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್‍ಚ್ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೆಂ ಬಳ್ ದಿತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಶಿರ್ತಾಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೊನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸೊಸೈಟಿಂತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಕ್‍ಯೀ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ತಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊಚ್ ಕಾರಣ್. ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜತ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ದಿಲಾಂ, ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ. ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಖರ್ಚಿಲಾ ತರೀ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾಯೀ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆನಿಕೀ ವಾವ್ರ್ ಚಲಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂಗಾ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ…

ವೆರೊನಿಕ: ವ್ಹಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ರಿತಿಂನಿ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ. ಲಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಯಿಕಾಕ್‍ಚ್ (ಲೆಸ್ಲಿ ಅರೋಜಾ) ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ (ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದಿತಾತ್). ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀವ್ನ್ ತುಮಿ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ಅಶೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಚಡ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಸೆರ್ವಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್‍ಯೀ ಸ್ಥಳೀಯಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್.

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (7)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ತುಮಿ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿಯೀ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿವ್ಯೆತ್?

ವೆರೊನಿಕ: ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಲಯನ್ಸ್, ರೋಟರಿ, ಜೇಸಿಸ್ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹಳ್ಳೆಂನಿಯೀ ಜಾಯ್ತೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಸ್ವ-ಸಹಾಯ್, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ, ನವೋದಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಚೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೇನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗನಾ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ಜಣಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಡ್, ವ್ಹಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್‍ಯೀ ಬರೊ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ವಿಂಗಡ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸಕ್ಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಜಾಯ್ತೊ ಉಣೊ. ನವೋದಯ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಜೆ. ಜೇಸಿಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸೆವಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸ್ವ-ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸ್ಥಳೀಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?

ವೆರೊನಿಕ: ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ನವಿಂಚ್ ತರೀ, ಆನಿ ತವಳ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ (ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್). ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ, ಉಪ್ಪೂರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಕಾಮಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲೊ. ಬರ್ಯಾ ಮಾರ್ಜಿನಾರ್ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಪರತ್ ಉಪ್ಪೂರಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. 20 ವರ್ಸಾಂ ನಿರಂತರಿ ತಾ.ಪಂ. ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ರೆಕಗ್ನಿಶನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಅನುದಾನ್, ಸೌಕರ್ಯ್, ಸೌಲತ್ ವಾ ರೀಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಬೋವ್ ಪಾಟಿಂ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಪಾಟಿಂ ವೆತಾ ಖಂಯ್. ಸ್ವ-ಉದ್ಯಮಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ವೆರೊನಿಕ: ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಾ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಸಂಪದ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸೆಲ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಶೀದಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆತಾತಾಂ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ದಫ್ತರಾಂಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಚಜೆ ಪಡ್ತಾ, ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್, ಎಸ್‍ವಿಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ನೆ ತೆಂಚ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅವೇರ್‍ನೆಸ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಜಾಲಾಂ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್‍ಯೀ ಸ್ಕಾಲರ್‍ಶಿಪ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತಾ. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂತ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ. ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ನಾಂತ್. ವತ್ತಾಯೆನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ.

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (2)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ಥಂಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಗೃತಿ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ! ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಮೊನೊ! ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದಾಹರಣ್. ಆಮಿ, ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಟಿಪ್ಪುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಳೊ ಉಬಾರುನ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಪಾಚಾರ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ, ಸಂಘಟನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ?

ವೆರೊನಿಕ: ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ 100% ಎಲರ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ 10% ಸಯ್ತ್ ಎಲರ್ಟ್ ನಾಂವ್. ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ಚುನಾವಾಂತ್ ತೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗೃತ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಸಂಖೊಯೀ ಉಣೊ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂಗಾಕ್ ವೆತಾತ್? ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ವೆತಾತ್? ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಸಕ್ತ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಕ್ತ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಖಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್..? ರಾಜಕೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕರ್ಚೆ ಸನ್ನಿವೇಶ್‍ಯೀ ಉದೆತಾತ್. ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಅಸಹಕಾರ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡತ್, ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಸಹಜ್. ಹಿ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ದಾಡ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಉಲಯ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಾಚಿ ತಯಾರ್ ಕಶಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?

ವೆರೊನಿಕ: ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಆಸೊನ್, ಬೂತ್ ಕಮಿಟಿ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಚಲ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ – ಹಳಿಯಾಳಾಂತ್ ಇನ್‍ಚಾರ್ಜ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಆಸಾ.

Veronica Cornelio_Interview_Budkulo (1)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ?

ವೆರೊನಿಕ: ವ್ಹಯ್. ಬರಿ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಜನಪ್ರಿಯ್ ಯೋಜನಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ವಾ ಹಗರಣಾಂ ನಾಂತ್. ಹೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ತರ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಿತೆಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ, ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ವಾವ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಬರೊ ಜಾಲಾ. ಪ್ರತಿಫಳ್ ಕಸೊ ಮೆಳ್ತಾ ಪಳೆಜೆ. ಆಮ್ಚೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದೆಕುನ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಾರ್ಕೆಂ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬಿಜೆಪಿಚೆ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ವೋಟ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ (ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ವೋಟ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ). ತೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆಚ್ ದುರ್ಸತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕೌಂಟರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ? ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡನಾಂಗಿ?

ವೆರೊನಿಕ: ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬ್ಳೊ, ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್ ವ್ಹಯ್. ಯುವಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾತ್ಯತೀತ್ ಪಾಡ್ತ್, ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಸೆಲ್ ತಾಂತುಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫಕತ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚೆಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ್ ಕರ್ತಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ, ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜೆಪಿಚೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್?

ವೆರೊನಿಕ: ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಅಮಿತ್ ಶಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಕೇಸರಿ ರಂಗ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿಯೀ ಕೇಸರಿ ಶೊಲ್ ಘಾಲುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಸತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ್ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಾಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್..!

ವೆರೊನಿಕ: ವ್ಹಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆ. ಹಿಂದೂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಂಪ್‍ಕಾರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ವಾಪಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ) ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಿಂದೂ ಲೊಕಾನ್‍ಂಚ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಪೂರಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ?

ವೆರೊನಿಕ: ವ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಜಿಕಜೆಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೆಂ ಬಲಿಷ್ಠ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ, ಸವೆಂ ಆಡಳಿತ್ ವಿರೋಧಿ ಲ್ಹಾರ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ… ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಅಪಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಕ್‍ಚ್ ವಾಯ್ಟ್.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ – ಸಚಿತ್ರ್ ವರ್ದಿ

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಷಣಾಂ – ಆಡಿಯೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News