Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 29, 2018 at 12:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್ – ತೆ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪಾಯ್ ವಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ನೊವ್ರ್ಯಾ-ಧೆಡ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಾಲ್ವಾರಿ ವಾ ಕಸಲಿಂಯೀ ಹಾತೆರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸವಾರ್ 50-60 ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ತೆ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆನಾಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಘನಾಧಿಕ್ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆನಾಂತ್ ವಾ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಯೀ ವೆತೆನಾಂತ್.

ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಚುರ್ಚುರ್ಯಾಂಚಿ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕರ್ಕರ್ಯಾಂಚಿ, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಲಜೆಚಿ.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ಭದ್ರತೆಚಿ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್.

“ಅಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಗೀ..? ಬೊಳಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಿಲಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ?, ತಾಣಿಂ ಪುಣಿಯೀ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಯೆತೆಂ ವಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ರಾಕ್ವಲ್-ಭಟಾಂಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಧಾಡ್ಯೆತೆಂ ನ್ಹಯ್ಗೀ..?” ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂ ತವಳ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಪಾಯ್ ಯೆತಾನಾ ತಸಲಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್. ತ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತವಳ್‍ಯೀ ಜವಾಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್ – ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ, ‘ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ’ ವಿಷಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಅಪಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಯಾಮೋಗ್, ತ್ಯಾಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಪಾಚಾರ್ಯೆತ್. ನೀಜ್ ಅಪಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿ ಅಪಾಪ್ಲಿ ಭದ್ರತಿ ಆನಿ ಬಚಾವಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ… ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ಬಂಧಡೆ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬಂಧಡೆಚೆಂ ಶಾಸನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ ಸರ್ವ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಡಿಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವಾ ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಟ್ಲಿ-ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧುನ್ ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಅಂಜದೀವ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಕ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆ!

Sovo Surngarun_Advt 1

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜಿಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಫಿಂರ್ಗಿ ಮಿಜಾಸ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಮರ್ಜೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ವ್ಯಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೆ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ, ಡಚ್ಚಾಂನಿ ಆನಿ ಫ್ರೆಂಚಾಂನಿ ಮಿಶಿ ರಿಗವ್ನ್ ತಾಂತಾಂಚಿಂ ಠಾಣಿಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ರಾಯ್, ತುಂಡುರಾಯ್, ಪಾಳಯಗಾರ್ ಆನಿ ದಳವಾಯಿಂ ಮಧೆಂ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಲಡಾಯೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯೀ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸ್ವಂತ್ ಮುನಾಫ್ಯಾಕ್ ಝಕ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಜತನ್ ಘೆತಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣಿಂ ಆನಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂಚ್ಯೆ ಆನಿ ಬಣಾಂಚ್ಯೆ ಸೆವೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರುನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಏಕತಾ ರುತಾ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಫುಡಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಆದಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಕಾಂದ್ಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆನಿ ಮರಾಠ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವಾಜಿ ತಸಲೆ ಫುಡಾರಿ ಲಾಭ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂ ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಕಾಣಿ.

VJP Saldanhaತಶೆಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಪೂತ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಅಬುಂದಿಯುಸಾಕ್ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ವಯ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನಿಯಾಳುನ್, ತೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ಮಿನೇಜ್ ಪರೊಬ್ ರಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಿವಿ-ಜಿವಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದುಃಖಾಂ ತಡ್ವುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಅಶೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಜಾತಾನಾ, ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೊಡ್ತಾಲೆ. ಕೊಣೆಂ, ಕಿತೆಂಯೀ ಮ್ಹಣೊನ್, ಖಂಯ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಆಪುಣ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಝಗಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ಚಡಿತ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಕುಳಾರಾ ವಾ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ತರ್‍ಯೀ, ಶಿಪಾಯ್ ತಿಕಾ ವೊಡುನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ತಿಯೀ, ಕಾಂಯ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ – ಮೊಗಾನ್‍ಗೀ, ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್? ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತಿ, ತಾಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಕಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ತಿಣೆಂ ವಾಂಚಜಾಯ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿ ನೆಣಾಸ್ತಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲಿ ಆತಾಂಚ್ ತಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ…

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್,

“ಬಹಾದುರ್…” ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಬಿರುದ್ ದಿಲೆಂ, “ಬಹಾದುರ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್…”

“ಕಿತೆಂ ಆತಾಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್.

“ಕ್ರಮ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಕೈದ್’ ಕೆಲಾಂಯ್. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್, ಖುಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್ ಯೆತಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್. ತಶೆಂ ತುಂವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್.”

“ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಯುವತಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ನಾ, ಆನಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ನಾ…”

“ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಖುಷಿ. ಆನಿ, ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ… ತಿ ತುಜಿ ನವಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್. ದೆಕುನ್ ತಿಕಾಯೀ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್.”

ಹೆರ್ ಸವಾರ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ.

“ಪುಣ್…” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್, ಲುವಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಆಯ್ಕಶೆಂ, “ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಮೂ?”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ತುಂ ಕೈದಿ. ಹೆಂ, ತುಜೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು – ಹೆಂ, ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ತುಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್, ತಿ ತಿಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ರಾನ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ – ನವ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸುಖ್-ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ.”

ಸವಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ್ಲೆಂ.

“ರಾನ್ ಮನಿಸ್ ನಾಂತ್. ಆನಿ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಯಾಯ್-ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಫವ್ಜ್‍ದಾರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ…”

“ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಆತಾಂ ಫವ್ಜ್‍ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ತೊ ಬಹಾದುರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನ್!”

“ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯೆ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್…”

“ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್? ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾ! ಚಲೋ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ, ಧುಸ್ಪಡ್ಲೊ.

“ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್. “ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕತಾಂವ್? ತುಂ, ತುಜ್ಯೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ‘ತಾಂಚ್ಯಾ’ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ವೆತಾಂ.”

“ಪುಣ್ – ಪುಣ್ ಹೊ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಹೊರ್ ನ್ಹಯ್. ವಾ ಹೆಂ – ವ್ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂಯೀ ನ್ಹಯ್!”

“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ತಶೆಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತೆ ವ್ಹರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಉರ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ?”

“ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್..?”

“ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಖಂಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ತಾಪ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, “ನವ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಜೀವನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿತೆಂ, ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ?”

“ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್!” ತೊ ತಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ದುಖ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ ಮಾರ್ಲಿ. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ಅಸಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ – ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಯೇನಾಂಯ್… ತುಜ್ಯೆ ಕುಡಿಚೊ, ತುಜೊ ಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ತುಂ ಯೇನಾಂಯ್!”

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ – ಕುಳಾರಾ ಜಾಂವ್, ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಜಾಂವ್ – ಘೊವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಕೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಜೆ…”

“ಆನಿ ಅಶಿ ತುಂ ಯೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಸಂಸಾರಾಚೊ ಥೊಡೊ ಅನುಭವ್ ಮೆಳತ್. ರಾಯಾಂ-ರಾಣಿಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಯ್ತ್. ನವೆ ಗಾಂವ್, ನವೆ ಮನಿಸ್…”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್! ತುಕಾ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ!” ತೊ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊ. “ಆಯಾಪಣ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಗುಂತ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಬಾಳ್‍ಪಣ್ ಪುರ್ತೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾ. ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!”

“ಆನಿ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೇ, ಮಜತ್ ಕರ್!” ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ – ಮಾನ್ಸುಗಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ವಾಂಚುಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸರ್ಗ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಭರತ್.”

“ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್, ಖಂಡಿತ್, ಮೊಗಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‍ಚ್ ಸರ್ಗ್ ಜಾಯ್.”

ತಾಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಲೊನಾ. ವಾ, ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕೆಲೊ… ಹಿ ಚಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಚೂಡ್ ಕೊತ್ರು. ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಯೆತೆಂ. ಆತಾಂ ಅಶೆಂ ಘಡೊನ್, ಅಸಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಪದನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಬರೆಂಚ್…

“ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಯೀ ಬರೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ತಾಳ್-ಠಿಕಾಣ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಂ. ತುಂ ತರ್ಕಾಂ ಕರ್ತಾಯ್, ಆನಿ ಮೊಗಾಚಿ, ಕುಡಿಚಿ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ಕರ್! ಆನಾ, ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ…” ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ತೊ ಘುಂವ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತಿ ಘುಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ಹಾತ್ ಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂತಿನ್, ಪುಣ್ ತಳ್ಟ್ಯಾ ಮಾಡಾಪರಿಂ ಘನಾನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾಚೆರ್ ತಿಣೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ, ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಕಾಜಾರಾಚೆ ಕಳೆ ಬಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾಚ್ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕೊಂಕ್, ತಶೆಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾನಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್, ವೊಂಟಾರ್ ಮಿಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ದುರ್ಸನಾ… ಆನಾ, ಪರ್ವಾನಾ… ಹ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಂತ್, ಹ್ಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ತರ್‍ಯೀ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚಿ ರೊಜಾಯ್ ಮಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ. ತೇರ್ಸ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಯಾಂ… ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂವ್… ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ…” ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ನಿಶೆಲಿಂ, ತಿ ಘುಂವ್ಲಿ.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್, ಧುವೇ…” ಪರೊಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಿಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಘಡಿಯೆ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಸುನೆಕ್ ತೊ ವಳ್ಕತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊಭರ್, ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್… ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್… ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಆದಿಂ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ… ಆಯಾಝ್… ಬರಾಬರ್! ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಯರ್ ಶಿಪಾಯಾನ್ ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ… ಆಯಾಝ್! ಆದಿಂ ತೊ ಹಿಂದು… ಷೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಆನಿ –

“ಧುವೇ! ಲುವಿಜಾ ಮರಿಯಾ!” ತಾಣೆಂ ತಸೊ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲಿ. ಕುಂಟೊವ್ನ್, ಕುಂಟೊವ್ನ್ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ.

“ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್, ಧುವೇ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಳೂ, ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ವರ್ದಿ ದಿಲಿ – “ಕಸ್ತ್ರಾದೊ!”

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News