Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 22, 2018 at 5:33 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಅಪಾಯಾಚಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕಾಫರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಶಿಪಾಯ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಏಕ್ ಅಪಶಕುನಾಚೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂಯೀ, ಎಕಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಂಗವ್ನ್!

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ನೊವ್ರೊ ಕೋಣ್, ತಾಚೊ ದೊಮ್‍ಫಿದಾಲ್ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಲಾಗಿಂ ಆನಿ ರೊಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಿಲಾರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಊಂಚ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಅಸಲೆಂ ಘಟನ್ ವ ಅಸಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್, ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಖಡ್ಕಡ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ತಾಲೆ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್ತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೀಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವಯಾಂಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆನಿ ಪಾಲ್ವಾ ಭಿತರ್ ನಿರ್ಣೆವ್ನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯೀ ಘಡಜಾಯ್!

VJP Saldanhaನೊವ್ರ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತುರ್ಕಿ ಸವಾರಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ತಚ್, ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಪರಿಂ ಉಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ನೊವ್ರೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ತೆಂಬೆಟ್ಯಾಂನಿ ಸಜ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ನೀಟ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಬಾವ್ಳೊ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯೆ ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಉರ್ಮಾಲ್ ಝಡೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಜಾಗ್ರುತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡುನ್. “ಖಬಡ್ದಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ವರ್ ಉಬಾರುನ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಪರಿಂ. “ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – ಹಾಲನಾಕಾತ್! ಆನಿ ಜರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಹಾಲ್ತಿತ್ – ಉರ್ಮಾಲಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಝಡ್ತಿತ್!”

ಹೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್ತಾನಾ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಪಯ್ಲಿ ಭೃಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಸವಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ತಚ್ ಆಪುಣ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಭಸ್ಟ್ ಆನಿ ಭಸ್ಮ್ ಜಾತಾಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಭಿಂಯೆವ್ನಾ ತಿ, ಪುಣ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವೆಡ್ಕೊಳಾಂತ್ಲಿ ಸುಟೊಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ತಿ ಧಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತಿಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ದಾಂತೊಣ್ಯೊ ಉಸಳ್ಳ್ಯೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸುಟ್ಕಾ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಸವಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಕಟಿಬಂಧಾರ್ ಆನಿ ಪೊಟಾರ್ ಆರ್ನೊನ್ ತಿಚೊ ಶ್ವಾಸ್‍ಯೀ ಬಂಧ್ ಜಾತಾಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊಯೀ ಪಿಟೊ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಇತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಟ್-ಮುಟ್ ದಿಂಡೆ ಮಾನಾಯ್, ಧೆಡೆ, ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಕಾ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲಿ.

“ಕಾಫರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಮ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹುನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್, “ಎಕ್‍ಚ್ ಘಡಿಭರ್…”

“ಚತ್ರಾಯ್!” ಜಾಗಯ್ಲೆಂ ಆಯಾಝಾನ್, “ಕಿತೆಂ ತುಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಯ್?”

“ಇತ್ಲೆಂಚ್” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, “ಝುಜಾ ಥಳಾರ್ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್!”

“ವ್ಹಾ! ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿಗೀ, ಹೆಂ ಲಡಾಯೆಚೆಂ ಖಳ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಮಾಟೊವ್. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತೆರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಕೈದ್ಯಾಚೊ ಖೊಡೊ!”

“ಕೈದ್ಯಾಚೊ ಖೊಡೊ!”

“ಬರಾಬರ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ!”

“ರಾವಾ!” ಉಲಯ್ಲೊ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್. “ಕೊಣ್‍ಯೀ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್.

“ಬರಾಬರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ಹ್ಯಾ ಬುಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಖಡ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೊ ಭೆಜೊ ಆಸಾ.”

Sovo Surngarun_Title

“ತರ್ನಾಟ್ಯಾ!” ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್ ಘುರ್ಕಿಲೆಂ. “ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೋಣ್, ಆನಿ ಆತಾಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಜೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ನೀಜ್ – ಝುಜಾ ಥಳಾರ್ ವಾ ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೊನಾಂಯ್!”

“ವ್ಹಯ್ ಕಿತೆಂ!” ಆಯಾಝಾನ್‍ಯೀ ಕೆಂಡ್ಲೆಂ. “ತರ್, ತುಂಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಷೇರ್?”

“ಷೇರ್ ವಾ ಬಂದರ್, ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಮಾನಾಯ್, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ನೀಟ್ ರಾವೊನ್. “ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಮುಂಜಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮಿ ವಾಗಾಂಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಲಡಾಯೊ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದುರ್ಗಾಂಯೀ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖುದ್, ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕಾ ರಾಯಾಚೊ ಅಮಾತ್ಯ್ ಸೂರಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಧಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸವಪ್ಪ ನಾಯಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಂನಿ ಝುಜ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾಚ್ಯೆ ಲಡಾಯೆಂತ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಷೇರ್ ಆನಿ ಬಂದರ್…”

“ಪುರೊ, ಬಸ್ ಕರ್, ಬುಡ್ಡಾ, ಬಸ್ ಕರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ತುಜಿ ಪುರಾಣ್ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಕಥಾ ಜಾಲ್ಯಾ ನವಿಚ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ ಗಜಾಲ್, ಜಾಲ್ಯಾ ನವೀಚ್. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಆಮಿ ವಚೊನ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬಿದ್ನೂರಾಂತ್ ತುಂ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೊ ರಾಜ್ಯ್‍ಪಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕೆಳದಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ಪರಿವಾರಾಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಬರೆಂಚ್.”

“ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಹೊ ಪೂತ್‍ಯೀ ಆತಾಂ, ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ – ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಫೌಜ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ತೆಂಯೀ ಬರೆಂಚ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಆತಾಂ ತೊ ಕೈದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್? ಕೊಣಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್?”

“ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್.”

“ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚ್ಯೆ! ಹೊ ಕಸಲೊ ಬಂಡಾಯ್?”

“ಆನಿ ಬಿದ್ನೂರ್ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್.”

“ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆನ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ಹಾಂವ್ ತಿಚೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಫೌಜ್‍ದಾರ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ತಿಚೆಲಾಗ್ಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಅಸೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಂ ಕೈದಿ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್. ತುವೆಂ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಮಿ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಬರ್‍ದಸ್ತೆನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್.

“ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಕೈದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್. “ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ, ತುಜಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖುಶಿಯೀ ನಾ, ತುಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಕ್ಕ್‍ಯೀ ನಾ. ಚಡಿತ್ ತುಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ನಾ. ತುಜೊ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ!”

“ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್, ರಾಗಾನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ತಲ್ವಾರ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತುಜೆ ಕಿಲಾಡಿ ಸವಾರ್ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್, ತುಕಾ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್…”

“ಬೇವಕೂಫ್!” ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಸ್ವರ್ ಉಬಾರುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಲೊ. “ತುಜಿ ಜೀಬ್ ಸಾಂಬಾಳ್! ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಿ ಕಾತ್ರುನ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪಿಜಾಯ್ ಪಡತ್, ಚತ್ರಾಯ್!” ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್-ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಕಾ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. “ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಾ ತುಕಾ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂಯೀ ತುಂವೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ವಾ ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕಾಡ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆತ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಮೊರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಏಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ.”

“ಕಿತೆಂ ತೆಂ?”

“ಹಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಆಜ್‍ಚ್ ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸಾಂತ್ ನವಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಹ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ನಿಷ್ಠುರಾಯೆಚೊ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಜರ್ ವಚಜಾಯ್, ತರ್, ಕಾರಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಜಾಯ್.”

“ಭೇಷಗ್! ತುಜೊ ಪೂತ್, ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್!”

“ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹ್!”

“ವ್ಹಯ್, ಆನಿ ತುಜೊ ಪೂತ್ – ಖುನಿಗಾರ್.”

“ಖುನಿಗಾರ್!”

ಸ್ತಬ್ದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಉದ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಯ್ಕಲೊ.

“ಖುನಿಗಾರ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸಿನ್ಹೊರ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್ ಪುಣಿ?”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ತರಿಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್. ತುಂವೆಂ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ವಂಚನ್ ಕರುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾಯ್, ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ – ರಾಜಾ ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯ್ಕಾಚಿ!”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಖುಬಾಳ್ಳೊ, “ಉಲಯ್ತಾ ಮಸ್ಕಿರಿ, ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಗಜಾಲ್ ಫಟ್ಕಿರಿ!”

“ತಶೆಂ ವಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ತುಂಚ್, ಬಹಾದುರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾ ಮುಖಾರ್ ರುಜು ಕರ್…”

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್!”

“ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಆತಾಂ ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೈಸೂರ್ ಆನಿ ಕೆನರಾಚೆರ್, ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲಾ ಬಹಾದುರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೊ. ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಬಿದ್ನೂರ್‍ಚಿ ವೀರಮ್ಮಾಜಿಯೀ ತಾಚಿಚ್ ಕೈದಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.”

“ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!” ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಉಡೊಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ತಳವಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥೊಡಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿಯೀ ಥಂಡ್ ಜಾಲಿ. ಧೆಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಲ್ವಾರ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೊಚ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟಿ ಆನಿ ಉರ್ಡೊಣಿ ಆನಿ ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಜಾಲೆ. ಜೀವ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಘಾಯ್ ಜಾಲೆ, ಥೊಡಿಂ ಧುಂಕುಟಾಂ ಉದೆಲಿಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾತಿ ಕಾತ್ರಲ್ಯೊ. ಥೊಡಿಂ ಪುಡ್ವಿಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಪಿಂಜುನ್ ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧ್ಲೆ. ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ.

ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆ ಹಾತ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧ್ಲೆ. ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ವಾಟ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಝಗಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯೋಜನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸವಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ.

“ಆನಾ, ಹಿ ಕಸಲಿಗೀ ಫಿತೂರಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ನಿತಳ್ತೆಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಬಾಪಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ “ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ… ಲುವಿಜಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್…” ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾಯೀ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲಿ – ಆನಿ ತಿಯೀ ನವಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಧಿಚೊ ಖೆಳ್!

“ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ, ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ತಿಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ರಾಯಾಳ್ ಮಝಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.” ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ‘ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್’ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಟ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್, ಸಕ್ಡಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ರಡ್ತಾಲಿಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಿಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್, ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಾ ಕೊಣೆಂ?

ತಾಕಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ, ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಂವಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಪಾಯ್… ಮಾಂವಾಂನೊ, ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ. ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಪುಣ್ ತಿ ರಡೊಂಕ್ ನಾ.

“ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…” ಶೆಕಿಂ ತೊ ರಡ್ಲೊ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News