Latest News

ಹಾಂವ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ: ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 29, 2018 at 5:47 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್

Interview_Fr Alwyn Serrao_T2ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಬರೆಂಚ್ ಫುಲ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್, ಏಕಾ ನಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡೆ, ನವೆ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ – ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಾಟಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನಾಟಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಪಾದುವಾ ಕೊಲೆಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಬಾ. ಆಲ್ವಿನಾಚೆ ನಾಟಕ್. ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಬೋವ್ ಊಂಚ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊಚ್ ತಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ. ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್, ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿತಾ, ದುಬಾವ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾ ವಿಶಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾ ವಿಶಿಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ವಿಶಿಂ… ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಬಾ. ಆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾತ್ಮಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿಸೋಜಾಯೀ ಉಲಯ್ಲಾ. ಖಡಾಖಡ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ಹೊ ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಲೊ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್, ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್, ತುಕಾ ಅಭಿನಂದನ್.

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊ: ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Interview_Fr Alwyn Serrao (4)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ನಾಟಕ್ ಶೆತಾ ಥಂಯ್ ತುಂ ಕಸೊ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲೊಯ್?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ರುಜಾಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೆತಾಲೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಚ್ಚ್ (ಚಡಾವತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್). ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಕರವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಮರಾಠಿ ಬರವ್ಪಿ ವಿಜಯ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಚೊ ‘ಕಮಲ’ ನಾಟಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ತೊ. ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕಲಾಕುಲಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾನ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್, ತಾಣೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ರಚುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲಿ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಥಿಯೊಲೊಜಿ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ‘ರಗ್ತಾಚೆ ಸಾಕ್ಸ್’ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಶೊ ಹೌಸ್‍ಫುಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾನ್ ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ನಾಟಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಸ್ವಂತ್ ನಾಟಕ್ ರಚ್ಚ್ಯಾಕೀ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಫರಕ್ ಕಸಲೊ? ಖಂಯ್ಚೆಂ ತುಕಾ ಸಲೀಸ್?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಾಂಯ್ 500 ನಾಟಕಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾಂತ್ಲೆ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾಟಕಾಂವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆ. ‘ಸಾಲೊಮಿ’ ನಾಟಕ್ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾಚೊ ‘ಗುಲಾಮಾಂಚೆಂ ಶಿಂವ್’ ನಾಟಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಜಿಲೊ. ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ರಿಗಜೆ. ಭಾಷೆಂತ್ Nuances ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತೆ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್, ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಜೀನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಾರ್ತ್ರಾಚೊ ಅಸಂಗತ್ ನಾಟಕ್ ‘ನೊ ಎಕ್ಸಿಟ್’ (ದಾರಾಂ ಭಿತರ್) ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ನಾಟಕ್ ರೂಪಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ತಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಭಾಷಾಂತರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಇತ್ಲೆ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಭಾಷೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಭಾಷೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾಚ್ಚ್. ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸೆಮಿನರಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಾರ್ಟಿಸಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಯೆ ಸಂಗಿಂ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್, ಮೂಳ್ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ Nuances ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 12 ಘಂಟೆ ಆಮಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸ್ವಂತ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಜೆ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರಿಜೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾಂ. ‘ಝುಜ್’ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಜೆ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವಾಕ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾ ಗಜಾಲ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ‘ಮರಿ ಮಾಗ್ದಲೆನ್’ ಬರಯ್ಜೆ ತರೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೈಬಲಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ. ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂಗೀ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಳೆತಾತ್. ದೆಕುನ್, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ತಾ.

Interview_Fr Alwyn Serrao (1)

ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಇತ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕಳ್ತಾ. ನಾಟಕ್ ಶೆತ್‍ಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊಯ್?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಬರೆಂ ಸವಾಲ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ರುಪಾರ್‌ಯೀ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾಚಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಯೀ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್‍ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ‘ನಾಚಾ ಧ್ಯಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್‍ಯೀ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪದಾಂ, ನಾಚ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಿರೂಪಣ್ ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಾಹಿತ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ನಾಟಕ್ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮೆಸೆಜ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಲೋಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ವಚನಾ. ಮ್ಹಜೊ ‘ಪೆದ್ರು’ ನಾಟಕ್ ಧಾ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆಲಾ. ತೊ ನಾಟಕ್ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಚ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹಾಂವೆಂ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಲೋಕ್ ವಾಚ್ತೊಗಿ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುವೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್‍ಚ್ಚ್ ಚಡ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಯ್. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ನಾಟಕ್ (ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಸಲೆ) ರಚುಂಕ್ ಮನ್ ನಾಂಗಿ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಪೊರ್ಚೊ ‘ಝುಜ್’ ನಾಟಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್‍ಯೀ ತೊ ಪಳೆವ್ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ತಸಲೊಚ್ಚ್ ನಾಟಕ್ ಪರತ್ ಬರಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ, ಆನ್ಯೇಕಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ವಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾ.

ನಾಟಕ್ ಸಂಘ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್:

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಘ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕಸಲೆಂ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್. ಡಿಗ್ರಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ನಾಟಕಾಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ದಿತಾಂವ್. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತಿ ತಾಂಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಏಕ್ ಖುಷೆಚಿ ಗಜಾಲ್, ವ್ಹರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ಹಾಚೆ ಸವೆಂ ದುಸ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದಿತಾಂವ್.

Interview_Fr Alwyn Serrao (2)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಮಿಟ್‍ಮೆಂಟ್ (ಬದ್ಧತಾ) ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ. ಪೊರ್ಚೊ ‘ಮರಿ ಮಾಗ್ದಲೆನ್’ ನಾಟಕ್ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್. ವೆದಿರ್ ಜೆನೆವಿಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೊ ನಾಟಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡೆ ಭುರ್ಗೆ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್‍ಭರ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ತೆಂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಾಖಣ್ಣೆಕ್ ಫಾವೊ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಜೆನಿವಿಯಾನ್ ಶೆಂಬರ್ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ತಯಾರಿ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ಗಿ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಖಂಡಿತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೃತ್ತಿಪರಾಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾ ವೃತ್ತಿಪರ್, ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಟಿಕ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಜೆನೆವಿಯಾನ್ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊಯೀ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೂಬ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ‘ಆದಾಂವ್ ಆನಿ ಏವ್’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಏವೆಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ‘ಗುಲಾಮಾಚೆಂ ಶಿಂವ್’ ನಾಟಕಾಂತ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ. ತೊಂಡ್‍ಪಾಠ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಾಚಿ ಮಾತ್ರ್. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತೆಂ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಂಬಾಳಿತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಳೊ ಸುಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಕಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಯೀ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಜೆನೆವಿಯಾನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಸವೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ವಾವ್ರ್‍ಯೀ ವಿಶೇಸ್. ಲೈಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಕಲರ್ಸ್ ನಾಟಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಫುಡ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಸಲಿಂ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪುಣೀ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ 9 ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಮ್ಚೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೆಂ ಪಂಗಡ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಆಸಾತ್?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತಿಂ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 625 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಳ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಚಿಜೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಜೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತೆ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಜೆ. ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಷೆಂಚೆ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಥರಾಚೆ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಸಂಗತ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತೆ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ‘ಹೆ ನಾಟಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾತ್ ಫಾದರ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆ ನಾಟಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಂ. ‘ಝುಜ್’ ನಾಟಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 8 ವೊರಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ವಾಚ್ಲೊ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮರಿ ಮಾಗ್ದಲೆನ್ ನಾಟಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲಾ.

Interview_Fr Alwyn Serrao (3)

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ನಾಟಕಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ನೆ..?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತೆಂ ಮಾಂದಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾ. ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗಿ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ನಾ. ಖಂಡಿತ್ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂಗಿ? ಬರೆಂ ವಾ ಪಾಡ್…?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಮೆಸೇಜ್ ಯೆತಾತ್. ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ವಾ ರುಚೊಂಕ್ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆದ್ರು ಆನಿ ಝುಜ್ ನಾಟಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಟನ್ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾನ್ ಹೆಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹೆಲಾಂ; ಆತಾಂ ಲೋಕ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಮೇಕಪ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಾ ವಿಶಿಂಯೀ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಸುಧ್ರಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ಆಮಿ ಬರೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಸಲಿಯ್ ಬಂದಡ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಯೀ ಅಡ್ಕಳ್ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ನಾ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಯೀ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚನಾ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ, ಶಿಕವ್ಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾ ತಸಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಯ್ ಬಂದಡ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೈಬಲ್ ತಜ್ಞಾಂ ಕಡೆನ್, ಶಿಕ್ಪಿ, ಜಾಣಾರಿ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾಂ. ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಂ. ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಟೀಮ್ ಆಸಾ. ಬರೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸವಾಲ್ – ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಚ್ ರಾವ್ತಲಿ ವಾ ನಾ..? ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಬಾ. ಆಲ್ವಿನ್: ಭಾರಿ ಬರೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕಠಿಣ್ ಸವಾಲ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಯೀ ಆಸಾ, ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಆಸ್ತಿತ್‍ಗಿ? ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ನಾಟಕ್ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಚಿಂತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೊ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ. ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಲೋಡ್ ತಿತ್ಲಿ ಆಸಾ. ದೋನ್ ತೀನ್ ಲಾಖ್ ಖರ್ಚಲ್ಯಾತ್ ತಾಕಾ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ನಾಟಕಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಆಸಜೆ. ಆತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್, ಚಟುವಟಿಕೊ ಮುಂದರುನ್ ವಚಜೆ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಸಕ್ರಿಯ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಟೀಮ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಂಭೀರ್‌ಪಣಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ನಾಟಕ್ ರಂಗ್ ಮುಂದರುನ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಆಸಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿಂಚೊ..!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News