Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 19: ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಮಜತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : July 26, 2018 at 12:14 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 19
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತಿ ಥಟಕ್ ಜಾಲಿ.

ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ, ತಶಿ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಉಪಯೋಗಾಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ-ಮುಳಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಿ ವೀರ್ ನಾರಿ ಪರತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖರಿ, ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯ್ ಸರ್ವ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಂಗೊರ್ ಹಾಳು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ನಿಚೆವಾಕ್ ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಾಚೆ ತೆ ದೋಗ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಶಿಪಾಯ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾ – ಅಪಾಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾ. ಬಗಾರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ಸಂಪದೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ – ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ.

ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ತಿಕಾ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲಿ. ತಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಆಸಾ ತಶಿಚ್ ತಿಣೆಂ ಆಂಗಾರ್ ದವರ್‍ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚೆಂ ಖೊಮಿಜ್ ಶಿರ್ಕಯ್ಲೆಂ, ಜೆಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸುಟೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಕಮರ್-ಬಾಂಧ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಶಿಚ್, ತಾಲ್ವಾರಿಚಿ ಕೋಶಿಯೀ ಶಿರ್ಕಯ್ಲಿ. ಸಾನಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಹಾಂತುಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪೇಟಾಚೊ ಶೆಲೊಯೀ ತಿಣೆಂ ಆದ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ಲಿಪವ್ನ್, ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ. ಭಾಲಿಯೆಚೆಂ ರಗತ್ ಪುಸುನ್ ತಿಣೆಂ ತಿ ಆದ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಲಿ.

ಮರೊನ್ ಉದಾರೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ಆಸೊನ್, ತಿಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೊ ನವೊ ವೇಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ.

“ತಸೊಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್ ಪುಣೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ!” ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚುರ್ಚುರ್‍ಲಿ ತಿ. “ತುವೆಂ ಮೊರ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ – ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತೊ ಮಾಲ್ಕ್ರಿಯಾದ್ ಆಯಾಝ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಿಂ. ಆಸೊಂ – ತಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ!”

ಮ್ಹಣೊನ್, ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್, ಭಾಯ್ರ್ ತಿ ಆಯ್ಲಿ. ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚೆ ರಾಕ್ವಲಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಹಾಸ್ತಾಲೆ. ಕೋಣ್‍ಗೀ, ಲಾಗಿಂ ಯೆವ್ಪಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ.

“ಅರಸು ಕುಮಾರ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

“ಅರಸು… ಅರ… ರ..!” ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ. ದೊಗ್‍ಯೀ, ತೊಂಡಾಂ ಆನಿ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ.

“ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪುಣ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ಅರಸು ‘ಕುಮಾರ’ ನಹಿಂ, ಅರಸು ‘ಕುಮಾರಿ!’ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಯಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ವಚೊನ್ ಆಮಿ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್!”

“ಖಬರ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಅರಸು ಕುಮಾರ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಕೈಲಾಸಾಕ್ ಗೆಲಾ.”

“ಹಾಂ?” ರಾಕ್ವಲಿ ಶಿಪಾಯ್ ದೊಗ್‍ಯೀ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾಲೆ.

“ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಮಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಯ್ತ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂತ್ಲೊ ದುಸ್ರೊ ರಾಕ್ವಲಿ.

“ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್!” ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ಜಾಗ್ರುತ್!” ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತಾಲ್ವಾರ್ ಝಳ್ಪಾವ್ನ್ ತೊ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಉಡ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್; ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್:

ತಾಣೆಂ ಫುಡೆಂ ಉಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್ – ಸೈಂಭಿಕ್ ಝುಜಾರ್ಯಾಪರಿಂ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ತ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚೊ ಧೊಮೊಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್ ರಿಗೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ದಮ್ಮಯ್ಯ’ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ನಾ, ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತೆರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರಿನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ದ-ದಮ್ಮಯ್ಯ, ಅರಸು ಕುಮಾರಿ..!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್…”

“ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ. “ಆನಿ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಿಣೆಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆನ್.

“ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಚಾಕೊರ್! ಸಲಾಮ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕಾಡುನ್, ಥೊರುಂ ಪಾಟಿಂ-ಫುಡೆಂ ಕರುನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ದಿಲಿ.

“ಆಸೊಂದಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್. ಆತಾಂ ಆಯ್ಕಾ” ತಿಣೆಂ ಫುಡ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಉಟಾಉಟಿಂ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲಿ.

* * * * *

ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ‘ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೆಂ ಸೈನ್’ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಚಿನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಬರೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಿನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂಕ್, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕಪಿತಾನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಬಾಲ್ತಜಾರ್ ಮಿನೆಜಾಕ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

“ಪುಣ್ ರಾಣಿಯಮ್ಮಾಜೀ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್, ಖಂತಿನ್, “ಮ್ಹೊಜ್ಯೆ ಸುನೆಕ್ – ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ರಾಜ್-ಕುಮಾರ್ ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತ್ಯಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್.”

“ತಿ ಪುರ್ತಿ ಖಬರ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಾಣಿ. “ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ – ಆನಿ ತ್ಯಾ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ – ಮುಲ್ಕಿಂತ್‍ಯೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಂವ್…”

“ಜಾಣಾಂತ್!”

“ವ್ಹಯ್, ಜಾಣಾಂವ್…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಾಣಿ. “ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಡುಂಕ್ – ಆನಿ ತೊ ಪುರ್ತೊ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ಖಂಯ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ – ಜಮಲಾಬಾದ್ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ), ಮಂಜರಾಬಾದ್ (ಸಕ್ಲೇಶ್‍ಪುರ್) ವಾಟೆನ್ – ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೈದರ್ ನಗರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೀನ್ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಖಬರ್ ಯೆತಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಖಂತಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಲೊ ಕಸೊ?

“ಪುಣ್…” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ ತರ್?”

“ತೊ ಯಮಲೋಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ…”

ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪುರ್ತೆಂ ಆಕಾಂತ್ಲೆಲ್ಯೆ ಫವ್ಜೆಕ್, ಚಿನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಥಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ – ತುಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ. ತುಮ್ಚಿ ಸುನ್, ತಿ ವೀರ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ರಾಣಿಯಮ್ಮಾಜಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್. “ದೊಗಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ.”

“ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊ-ಮೆಳ್ತಲೊ” ರಾಣಿಯೆನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ, ಭುಜಾವಣ್ ದಿಲಿ.

ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್‍ಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ?

ತೊ ದುಬಾವ್‍ಯೀ ರಾಣಿಯೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೊ.

“ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ, ಝರ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನೀಟ್ ವಾಟೆನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಚನಾಯೆ – ಕೊಣ್‍ಯೀ ಲೋಕ್, ಹಿಂಡ್ ವಾ ಜಮೊಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡೊಸಾಂತ್ ಗುಪ್ತ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ.”

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಿನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾಕ್ ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

“ತುಮ್ಚ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಸುನೆನ್ – ಎಕ್ಲ್ಯೆನ್‍ಂಚ್ – ಎಕ್ಯೆ ಫವ್ಜೆಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ತಿಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್, ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್‍ಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ‘ವಾಟೆರ್ ಮೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್, ಕಶಿ ಪುಣ್‍ಯೀ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಪಾವಶಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಗೂಢಚಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ – ತೆ ಫಕತ್ ಗೂಢಚಾರ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್, ಝುಜಾಚಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಾಂ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಣಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಶೂರಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ತಿ. ತೆ, ಆನಿ ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತುಮ್ಚೆ ಮಾನಾಯ್‍ಯೀ ಮೆಳೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಮಾತಿ ಖಾವಯ್ತಲೆ, ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್!”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್, ರಾಣಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ!” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್. “ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತ್ಯಾ ಹಂಕಾರಿ ಕಾಫರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್!” ತೊ ಚುರ್ಚುರ್‍ಲೊ.

“ತೆಂ ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಾಣಿ. “ತುಮಿ ಆನಿಕ್ ಚಡ್ ಖಂತ್ ಕರ್‍ಚಿ ನಾಕಾ… ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾತಾನಾ, ತುಮ್ಚಿ ಸುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚುಕನಾಶೆಂ ತುಮಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ…”

“ತ-ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..?” ಆಜ್ಯಾಪ್. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದುಬಾವ್!

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜನಾಕಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ… ತುಮ್ಚಿ ಸುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ – ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಸಾನ್ – ಆಯಿಲ್ಲಿ – ಆಮ್ಕಾಂ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಪುತಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಮಜತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್…”

“ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾ – ದೆವಾನ್ ತಶೆಂ ಫಾವೊ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ…”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್..?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್… ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಿಣೆಂ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ; ಬಗಾರ್, ಸುಸ್ಕಾರ್‍ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್‍ನ್ ತಿ ರಡ್ಲಿ. ವಿಚಿತ್ರ್ ನೀಜ್, ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್! ದೆಕುನ್, ತುಮಿ ಆತಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ – ತುಮ್ಚೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸುನೆಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್, ತಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 20: ಭಾಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚಿ

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 18: ಪ್ರಾಣಾ ಆದಿಂ ಮಾನಾಚಿ ಬಚಾವಿ
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News