Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : June 28, 2018 at 3:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 15
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

‘ರಾಜಕುಮಾರ್’ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಿತೂರೆಚಿಂ ಆನಿ ಸಿರಿಗುಂಡ್ಯೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಭರಾನ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಡುನ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ, ತುಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಆಯಾಝಾನ್ ಶಿಣೊನ್‍ಶೆಂ. “ತುಂ ಆತಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ತರ್, ಕಿತಾಫತ್ ಜಾತಿ.”

“ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ?”

“ತುಜ್ಯೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಆತಾಂ, ತುವೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ರುಸುಮ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಮೂ?”

“ರುಸುಮಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ‘ಮ್ಹಾಲ್’ ಹಾಡ್ಲಾಯ್‍ಮೂ?”

“ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯೆಕ್‍ಚ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ದೆಕುನ್, ಶಾದಿ ಜಾತಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ‘ಕೈದ್’ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಔರತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತಶಿ ಕರ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಏಕ್ ‘ಬಕ್ರೊ’ ಜಾಯ್ ನಹಿಂವೇ… ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್‍ಚ್ ಧರುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.”

“ಪುಣ್… ಪುಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್, ತ್ಯೆ ರಂಡೆ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯೆ ಲಷ್ಕರಿ ನವ್ಕರೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್…” ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. “ಕಶೆಂ ರಾವತ್?”

“ತಿ ಖಂತ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆತಾಂ ತಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ. ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕ್‍ದಾರ್ ರಾಜಕುಮಾರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್ ಮೆಳಶಿ ಆಮಿ ಆತಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ…”

“ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್.”

“ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸೊಡ್. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಖುನಿ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ಮಧೆಂ ಥೊಡಿ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಪಿತಾನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ವಿಚಾರಣ್ ವಾ ಗಲಾಟೊ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲಾ.”

“ತರ್ ಕಶೆಂ…”

“ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತುವೆಂ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತುಜ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್ – ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ – ತಿಕಾ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ಮೋವ್ ಕರುನ್… ಜಾಯ್ತಶೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.”

“ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್?”

“ಫಲಾಣ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಕ್ – ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯ್ಕಾಕ್ – ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆ ಕರ್ನಾಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿವಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರತ್. ಖಂಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಮಂಗಳಾಪುರಿಚೆ (ಮಂಗ್ಳುರ್) ಕಿರಿಸ್ತಾನ್, ಪುಂಡು ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಯೀ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ.”

“ತೊ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಂಚ್ ಪಳೆ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ತ್ಯೆ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ಯುವತಿಕ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ. ತಿಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಂ – ಭೋವ್ ರುಚಿಚೆಂ – ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಫಾರಿಕ್ಪಣ್!”

“ಫಾರಿಕ್ಪಣ್? ಹಿ ಕಸಲಿ ಭಾಸ್?”

“ತಿ ಭಾಸ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ನಹಿಂ… ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಯೀ ನಹಿಂ. ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತಿ ಮೆಳೊಂದಿ…”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಿಣೆಂ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಖಬರ್’ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ – ತುಕಾ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಯುವತಿಕ್ – ಆದ್ಲಿ ವಳಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಜರೂರ್ ಆಸಾ! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ಚ್ ತಿಣೆಂ ಮೊಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ – ಮೆಳಜಾಯಿಚ್, ಮೆಳಜಾಯ್!”

“ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀ – ಎಕಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ!”

“ಪುಣ್, ಏಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ – ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ನಾಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಹರ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬರ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರಿಜಾಯ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ. ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಚೆಡುಂ? ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ.”

“ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ!”

“ಕಸಲಿ ತಿ?”

“ಪಣವಾಂಚಿ – ದುಡ್ವಾಚಿ: ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಂಗಾಣ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಗೋಡಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಮೊಜಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ – ತ್ಯೆ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತರ್, ತುವೆಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಪಗೋಡಾಂ ಆತಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ದೀ. ತಿ ಚೋಕ್ರಿ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.”

“ಓಹೋ! ದುಡ್ವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಯ್? ಧರ್ ತುಜಿ ಗಾಂಟ್” ಮ್ಹಣೊನ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲಿ ಥೈಲಿ ಕಾಡುನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ. “ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪೊಂಕ್ ನಾ. ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ‘ವಹಿವಾಟ್’ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಹಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೆಂ.”

“ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ತುವೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್” ಆಯಾಝಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ – ರಾಜಕೀಯ್ ಜುಗಾರೆಚಿಂ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ದುರಾಶಾ, ತವಳ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಚೊ ‘ದೇವ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತವಳ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದ್ರೋಹಾಚಿ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ನೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಗುರ್ಪೊಳ್ಯಾಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಡವ್ ದವರ್ತಾಲೆ.

ತಶೆಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆನಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚೆಂ ಆನಿ ತುರ್ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್, ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೇಯಿಚಿ ಭೆಟ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲೆ. ವಿರಾರಾಯೆನ್, ನಿದೆಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾವ್ನ್ ಆಂದ್ರೇಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್?” ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಪಿತಾನ್ ಸಾಹೇಬ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಬಿದ್ನೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಏಕ್ ಜರೂರ್ ವರ್ದಿ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾ.”

“ಕಸಲಿ ವರ್ದಿ?”

“ತ್ಯೆ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಫರಾಮಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ – ಆಮಿ, ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಬಹಾದುರಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೈದಿ ಕರುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ನಹಿಂ. ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆನ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ – ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ದಿ ಆನಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ – ಆಮಿ ಹಾಂಕಾಂ ಆತಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವಯ್ಜಾಯ್!”

“ಅಪ್ರಾಧಿ ನಹಿಂ? ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮಿ ಖುಷಿ ಪಾವ್ತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೇಯಿ. “ತುಮಿ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಮೊಜ್ಯೆ ಮಾವಳ್ನಿನ್ (ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೇಯಿನ್) ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ, ಗೌರವಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.”

“ತರ್ ಆಮಿ, ಆತಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್. “ತುಮ್ಚೊ ವರ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್. ಆಮ್ಚೆ ರಾಣಿಯೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾತ್.”

“ಬರೆಂಚ್. ಆಮ್ಚಿ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಂದ್ರೇಯಿ. ಹಾಂಚೊ ಘಾತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ಪಣಾಂಚೊ ತಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಅಸಲ್ಯಾ ನಾಪಸಂದ್ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆಂ ವಾರೆಂ, ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗಿಂ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್‍ಯೀ, ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫರಾಮಸ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್. “ಆನಿ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾನ್‍ಂಚ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯೆ ಮಾನಿನ್ ಯುವತಿಕ್ (ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್) ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಆನಿ ಆಮಿ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಂವ್. ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಂಕಾಂ ವ್ಹರುನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”

ತಶೆಂ ತೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಬಂಧ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಹರೊ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾನ್ ಥಂಯ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಲೊ.

“ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ, ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಪಹರೊ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಕೈದಿ ನಾಂತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್. “ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂವ್. ತಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್.”

ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಕುಡಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲಾಂಟಾನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಕಾಡುನ್, ಬಾಗ್ಲಾ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಭಿತರ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ನಿದೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ನೀದ್ ಪಡ್ಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ವಾ ತಶಿಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಕುಡಾಂತ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಉಬಿ ರಾವೊನ್, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹೆಂ, ತುವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹೊಜೊ ಸೊಪುತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತುಜಿ ಖಬರ್ ಘೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ – ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಕಿತೆಂ, ಮೊಜಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ ಪುಣೀ?”

ತಿಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿಂಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಚರ್ಲೆಂ, ತರ್’ಯೀ ತಿ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಮೆಳ್ಳಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ತಾಳೊ ಥಿರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್. “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ – ಆನಿ ತುಜೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ತುಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೊಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್…”

“ಸದೆಂವ್ ಮರ್ಯೆ!” ತಿ ಉಸ್ವಾಸ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೇ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಚೂಪ್ ಭಾಲಿಯೆಚೊ ತಿಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆತಾಂ ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ – ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರುನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಪುಣ್… ಪುಣ್…” ತಿಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿಂ.

“ಪುಣ್, ಆತಾಂ ತುವೆಂ ಭಿಯೆವ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಚಿಕ್ಕೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ವಿಸರ್. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ಹಾಂವ್ ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಯಾಳ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚೊ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್. ಕಾಲ್‍ಚ್ ತುಜೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕ್: ಕೆನರಾಂತ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ವರ್ತವ್ತಾ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಪ್ರಜಾ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಖುಷೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆತಾಂಚ್. ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸೊಂ ತಸ್ಯೊ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.”

ಆಪುಣ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ವಾ ಜಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ತಸ್ಯೊ ಆಸೊಂದಿತ್ – ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ.

“ಆತಾಂಚ್?” ತಿಣೆಂ ಅಪಧೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂಚ್. ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೇಯಿ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲಾಂ. ತುವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್.”

ಲಾಂಟಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್‍ಶಿ, ತಿಯೀ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ – ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಶಿಪಾಯ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ-ಪಾಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಬಂಧನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಎಸ್ತೆಪಾನ್!” ತಿಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ – ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ದುರಾದೃಷ್ಟ್.

ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್, ಪಾಂಚ್-ಸ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ತೆ ರಾವ್ಲೆ.

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಉಲಯ್ಲೊ ಆಯಾಝ್. “ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖಂಯ್. ವಿಚಾರುಂದಿ.”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲುವಿಜಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲುವಿಜಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ.

“ತುಂ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಕತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್… ವ್ಹಯ್.” ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಂಬುರ್ಕಿ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆಂ ವಿಕಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಘಾಬರ್‍ಲಿ. ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಕಾ ಪುರ್ತಿ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸಾಲೆಂ.

“ಪುಬ್ರಿಕಾರ್ ಬಾಯ್ಲೇ… ಚೆಡಿಯೇ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆನಿ ಘುಂವ್ಲೊ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 16: ವ್ಹೊರೆತ್ ನಾ, ವ್ಹೊಕಾಲ್‍ಯೀ ನಾ!

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 14: ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 13: ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News