Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 14: ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : June 21, 2018 at 1:19 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೇಜಾ ಖಾಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಫೌಜೆನ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ.

ತ್ಯೆ ಫೌಜೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ತಾಣಿಂ ಕೆಲೆ. ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸವಾರಿ ಕರುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್, ಆನಿ ಪಾಯ್-ವಾಟೆನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಪಂಗಡ್. ಹೊ ದುಸ್ರೊ ಪಂಗಡ್ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಹಾಣಿಂ ಪಾಯ್-ವಾಟೆನ್ ಕೂಳೂರ್’ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಪೆಜಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮುಲ್ಕಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ. ಪೆಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್’ಯೀ ಥೊಡೆ ತರ್ನಾಟೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುದ್ದ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೇಜ್, ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಘೊಡ್ಯಾ-ಸವಾರಾಂಚೊ, ಪಯ್ಲೊ ಪಂಗಡ್, ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್, ಗುರ್ಪುರ್’ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ದೊನ್‍ಯೀ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ, ಫುಡೆಂ ಕ್ರಮ್ ಕಶೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ – ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯೆ ಆದಿಂ – ಸುಡ್ತುಗೋಲ್‍ಚ್ಯಾ (ಸುರತ್ಕಲ್) ಸಂಧಾರ್, ರಾನಾ-ಬಗ್ಲೆನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಾರಾಯ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಶಿ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್, ಫೌಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಘಟನಾಂ ಸಂಭವ್‍ಲ್ಲಿಂ:

ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಧೊಸುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್, ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾಂನಿ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಧೊಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತರ್’ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ಮತಿಚೊ ಜಾಂವ್ ಕುಡಿಚೊ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ಪುಣ್‍ಯೀ ವಿಶೆವ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂನಿ, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಭಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಕರಂದಾಯೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ: ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಆದಿಂ ಮುಲ್ಕಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. (ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ) ತೊ ಸವಾರ್ ಮುಲ್ಕಿ ವಚೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾಚ್ಯಾ ಸತ್ಕಾರಾ ವರ್ವಿಂ, ಗುರ್ಪುರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಒತ್ತಡಾಂತ್ ಆನಿ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಸಂಯ್ಭಾನ್‍ಂಚ್ ಕುಶೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಖಾಸ್ ಭದ್ರತೆ ವಿಶಿಂ ವರ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಲೊ. ತಶೆಂ, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಗಲಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ – ಮಧ್ಯಾನೆ ಭಿತರ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸವಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ಆನಿ ‘ಸವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಥೊಡಿ ಆತುರಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್, ತಾಣಿಂ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೇ, ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜಾಯ್ ಆನಿ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ವೆಗಿಂ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ, ನಾ ಖುಷಿಯೀ ಜಾಲಿ.

“ಆಮಿ, ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಕುರಿಯೆಲ್ (ಕೊಡಿಯಾಳ್) ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಯೇಜಯ್ ಕಿತೆಂ?” ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಾಝಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಕುರಿಯೆಲ್ ತಿತ್ತುನ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್. “ತಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್‍ಯೀ ನಾ. ಹೆರ್‍ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಸಕಾಳಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ? ಕುರಿಯೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವೊಂಕ್‍ಚ್ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾವಸೊನಾ!”

“ಕುರಿಯೆಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್ ತಾಂಕಾಂ. “ಅರ್ಧಿ ವಾಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಗುರ್ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ತಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್, ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸವಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್. ನಹಿಂ ತರ್, ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವರ್ದಿ ಘೆವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಯಾ. ಖಬರ್ ಆಸೊಂ, ನಾ ಆಸೊಂ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ರಾಕನಾಂವ್. ಬಿದ್ನೂರ್’ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಮಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.”

ತೆ ದೋಗ್ ಸವಾರ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ. ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಝರ್’ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ತಾಣಿಂ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಣಿಂ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಯಾಝ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರಣ್, ತಾಕಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲಿ ‘ರಾಜಕೀಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ’ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಆನಿ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ ಕಡೆನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾಮ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆ ಕಡೆನ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗ್ಚ್ಯೆ ಫಿತೂರೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್-ಕುಂವರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರವ್ನ್, ‘ತಶೆಂ ರಾಣಿಯೆನ್‍ಂಚ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಉಟಂವ್ಕ್, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂ ಪಯ್ಕಿಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಬಾಂಧವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ತೊ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬಿದ್ನೂರಾಂತ್ ಹೈದರಾಲಿಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ (ಗವರ್ನರ್) ತೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೆ ದುರಾಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ.

ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಉಪಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧ್ಯೆತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್, ಚಿನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕಡೆನ್ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಕರುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘುಟ್ಮಳಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್, ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಚಡ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತಿಂ ಉರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಸಲೊ ಅಪಾಯ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ, ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ಜಾಗ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ವಾ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ವ್ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಸಹಜ್ ಆತುರಾಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ; ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್‍ಂಚ್, ಖಬರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಪಾಸೊನ್, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ‘ಆಪುಣ್ ಖುನಿಗಾರ್, ವಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ರಾಯ್-ಕುಂವರ್ ‘ಮೆಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಿಂ…

ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್: ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಿಚಿ ಖಬರ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ‘ರಾಜ್-ಕುಮಾರಾನ್’ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಚಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್, ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಆಸೊಂ. ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ದೋನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬಿದ್ನೂರ್ ರಾಯಾಳ್ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್, ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಪಗೋಡಾಂ ಮುಂಗಾಣ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿಕಾ ಧರುನ್ ಹಾಡುನ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಚಡಿತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಗೋಡಾಂ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಶರ್ತಾ ಪ್ರಕಾರ್’ಯೀ, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಧರುನ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆನಿ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ… ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡುನ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆಕ್ ಆಪುಣ್ ವಾಟೆರ್ ಭೆಟ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ತಿತ್ಲಿ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಗೋಡಾಂಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ! ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ತೆಂಯೀ ವಾದಾಳ್ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಗೀ, ತೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಶೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ಜಾಂವ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯೆ ರಾಣಿಯೆನ್ ಜಾಂವ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…

ಹೆಣೆಂ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ಲಬ್?

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕುರಿಯೆಲ್ ಥಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್, ತಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್? ಕಾಂಯ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಸ್ರಾನಿಂನಿ ತಾಕಾ ಧರುನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್..? ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಕಾಂಟಿಯೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಶಿಂ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ರಾತ್ ಸರೊನ್ ಫಾಂತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಸವಾರ್ ಯೇವ್ನ್, ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಕ್ಕಡಾ ಲಾಗಿಂ (ಪ್ರವೇಶ್ ದ್ವಾರ್) ದೆಂವ್ಲೆ.

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್, ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಠಾಣ್ಯಾಚೆಚ್ ದೋಗ್ ಜವಾನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕೋಣ್?”

“ರಾಜಕುಮಾರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್!”

“ಸಲಾಮ್..! ನಮಸ್ಕಾರ್..!

ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ದೋಗ್ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಚೆರ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತಾಣೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ‘ಖಬರ್ ಹಾಡುಂಕ್’ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ, ತಾಚೆಚ್ ಸವಾರ್.

“ಆನಿ ತುಮಿ?” ಆಯಾಝಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಸಾಹೇಬ್” ಸವಾರಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

“ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ದೆಡಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ವೆತಾನಾ, ರಾಜ್-ಕುಮಾರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತಾಲೆ. ತೆ, ಗುರ್ಪುರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಡೆನ್ ಆಮ್ಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆ…”

“ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸವಾರಾಚಿ ಖಬರ್?”

“ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಡ್ವಾಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತುಮ್ಚೊ ಸವಾರ್ – ಕಡ್ವಾಗಾರಾಂನಿ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ಭರ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಮಧೆಂಗಾತ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಕಾಳೊಕ್. ಘೊಡೊ ಆನಿ ಸವಾರ್ – ದೊಗ್‍ಯೀ ಬುಡೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೆ ಖಂಯ್!” ಖಬರ್ ದಿಲಿ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾನ್.

“ಯಾ-ಲ್ಲಾ!”

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 15: ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಗುರ್ಪೊಳೆಂ

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 13: ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News