Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 15, 2018 at 10:09 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ, ದೊಮ್ ಫಿದಾಲಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ನೊವ್ರೊ, ಎಸ್ತೆಪಾನಿಯೊ ಅಬುಂದಿಯುಸ್, ಪೂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್, ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ಮಿನೇಜ್ ಪರ್ಬುಚೊ ಆನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎಮಿಲಿಯಾನಾ ಮೊನಿಕಾ ಮಸ್ಕರೆಞ ಕಾಮೊತಿಚೊ, ಪೆಜಾರ್‍ಚೊ.

ವ್ಹೊಕಾಲ್, ಲುವಿಜಾ ಮರಿಯ ಸುಜಾನ್ನಾ, ಧುವ್ ಆಂಕ್ವಾರ್, ದೊಮ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ವಾಸ್ ಭಟಾಚಿ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಲುಸಿಯಾ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿ, ಬೊಳಾರ್‍ಚಿ.

ತಿ ಧುವ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ವಾಸ್ ಭಟಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಟ್ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿ, ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿ ತಾಚಿ ಪೊಸ್ಕಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ… ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೊ ಚೀಟಿ ವಾಚುಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಂಕ್ವಾರ್ ವ್ಹಯ್ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಗುಪಿತ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ.

VJP Saldanha
ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ

ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ದಬಾಜೊ ತೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಥರಾನ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊಯೀ, ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯೊ ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವೆಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರಾಯ್, ಬೇಂಡಾ-ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ವೊಜಿಂ, ಸಯ್ರೆ-ದಯ್ರೆ-ದಾಯ್ಜಿ-ಗೊತ್ರಿಂಚೆಂ ವಾವ್ರಾ-ದೆಣೆಂ, ರೊಸ್ಯಾ-ರಾಂದ್ಣಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ವಾಣಾಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೆಂ, ಮಾಡಿಯಾಂ-ಕಾತ್ರಪ್, ಇಂದಾ-ತಾಳ್ಯಾಂ ಬೆಂಡಪ್, ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳಪ್, ಸಾಂಬಾರ್-ಪಿಟೊ ತಯಾರ್ ಕರಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸರ್ವ್ ತವಳ್ಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆ-ಮರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಆನಿ ರಿತಿಂ-ರಿವಾಜಿಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಪೊರ್ತಾಪಣ್ ಯೋಜಿತ್ ಕರುನ್, ತಯಾರಾಯ್ ತಶಿ ಜಾಲ್ಲಿಗಿ, ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೆಜಾರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯೆ ಬೊಳಾರ್ ರೊಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೆಂ ಏಕ್ ಚಡಿತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಚರೊನ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರೊಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಗ್ಬಗ್ 20-22 ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯೀ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ಗಡ್ದೆನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ನೊವ್ರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಧೆಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೂಳೂರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೋಣಿರ್ ಯೇವ್ನ್, ಬೇಂಡ್-ವ್ಹಾಜಾಪ್ ಆನಿ ‘ಕಲ್ವಾರ್ ಕೊಲ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ’ ನಾಚಾ ಸಮೇತ್, ಮಝೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾಂನ್ ಬೊಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್‍ಶೆಂ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಪೆಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹೊರಾಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಮಾನ್-ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಉಲೊ – ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್… ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ – ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾನೆಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

Sovo Surngarun_Title

ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಫುಲ್-ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಡೊ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕಾನ್ ವ್ಹೊವ್ಳಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕಿರ್ಗಿ ಬಾಜು ಆನಿ ಧೊವ್ಯಾ ರಶೀಮಾಚ್ಯೆ ವೋಲಿನ್ ನೆಟೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಬ್ಳೆ, ಆಯಾಪಣಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್, ಮಿನಿನ್ ಜೆಜುಕ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್, ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಪಿರ್ಡುಗ್ ಬಾಂಧ್ಲಿ. ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಸಾತ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಾತ್-ಸಾತ್ ವ್ಹೊವ್ಯೊ ಗಾವ್ನ್ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಯ್ಲೊ, ವೊರ್ಲ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ನವ್ಯೆ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾನ್ ಆನಿ ದಾಂತವ್ಣೆನ್, ಕುಡ್ಕಾಂ-ಕಾರಾಪಾಂನಿ, ಚೊವ್ಕ್ ಸರಾನ್, ಫುಗಾದೊರೊನಾನ್, ಪೊವ್ಳಾಂ ಸರಿಯೆನ್, ಆಬೊಲ್ಯಾಂ-ಝೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಕಳ್ಯಾಂ-ಮಾಳಾಂನಿ ನೆಟಯ್ಲಿ… ವ್ಹೊವ್ಯೊ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಆನಿ ಗಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಹುಮೆದ್ ಉಣಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ನೊವ್ರ್ಯಾ-ಧೆಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾಲೆ, ಹಾಸ್ತಾಲೆ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾಲೆ…

ನೊವ್ರ್ಯಾ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಯ್ಸ್-ಪಯ್ಸ್ ಭೊಂವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಆರಾಯ್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ತೊ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್‍ಶೆಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್… ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮನ್ ಭುಲಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್-ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮನ್‍ಮೋಹಕ್ ಆಪುಟ್ ಸೊಭಾಯ್ ತಿಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್… ತರಿಪುಣ್…

ತಿಚೆ ಗೂಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೊ ಆನಿ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ‘ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚೊ’ ಸಂದರ್ಭ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ… ಏಕ್.

ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ದೊಮ್ ಫಿದಾಲ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಭೋವ್ ಆದ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1570 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆನರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ತಾಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ಸಯ್ರೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೆ ದೋಗ್ ಮಿನೇಜ್ ಪರೊಬ್ ಭಾವ್ ಪೆಜಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಕೃಷೆಂತ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಂತತಿಕ್ ತವಳ್-ತವಳ್ಚ್ಯಾ ತುಂಡು ರಾಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಪಾಳಯಗಾರಾಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ಕುಟಮ್ ವಾಡ್ತಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್, ಸಾಹಸಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂನಿ ಆನಿ ಸೈನಾಂನಿ ಸೆವಾ ಕರುನ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಆನಿ ‘ಅಮಾತ್ಯ್’, ‘ಫೌಜ್‍ದಾರ್’ ತಸಲ್ಯಾ ಬಿರುದಾಂಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮಿನೇಜ್ ಪರೊಬ್, ಬಿದ್ನೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯ್ಕಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ (ಗವರ್ನರ್) ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೂರಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಧಾನಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ತೊಪಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕಾ ಖಾಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪಾಳಯಗಾರಾಚೆರ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಕಾತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್‍ಯೀ ಲಡಾಯೆಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆವ್ನ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆ ವೆಳಾರ್ ಬಿದ್ನೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ಫೌಜ್‍ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ…

ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ನಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ ಕರುನ್ ತಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಚಿಕ್ಕೆ ‘ಉಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕುಲ್ಪಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ… ದುಸ್ರೆಂ.

ಕಾಜಾರಾಚ್ಯೊ ಚೀಟಿ ವಾಚ್ತಾನಾ, ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಪಾವ್ಲ್ ದೆ ವಾಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಭಟ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜುವಾನ್ನಾ ಲುಸಿಯಾ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ತಿಂ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚಿಂ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ – ಪೊದೊರ್ನ್-ಮೊದೊರ್ನ್ ತಿಂಚ್ – ಅಶಿ ಖಬರ್ ಘುಟಾನ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲಿ. ತರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಮರಿಯಾ ಸುಜಾನ್ನಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಧುವ್ ಕೊಣಾಚಿ? ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಸವಾಲ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾಲೆಂ… ತಿಸ್ರೆಂ.

ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಕಶಿ ವಿಶೇಸ್, ತಶಿಚ್ ಪದಾಂ ಕಂತಾರಾಂತ್ ಆನಿ ನಾಚ್ಪಾ ಕಲೆಂತ್ ತಿಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿಯೀ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಕಾಂಯ್ ಆದಿಂ ಕೊಲ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪುಣೀ… ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಚಿತ್ರಕಲ್‍ಚೊ ‘ರಾಯ್-ಕುಂವರ್’ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಳ್ಗಿ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್‍ಂಚ್ ತಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲಿ… ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹೆಂ-ತೆಂ ಲೆಕ್ತಾನಾ, ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತಶಿ, ಪುಣ್, ಕಾಂಯ್ ತಿಚಿ ಬೂದ್‍ಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಚಿ…? ಚೊವ್ತೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಫೌಜ್‍ದಾರ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ರಾಣಿಯೆಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್, ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ದುರಾಶೆ ವರ್ವಿಂ, ಫಿತೂರೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಅಶಾಂತಿ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ಆದಿಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸೊಡುನ್, ಹ್ಯೆಚ್ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ (ಹೆರಾಂನಿ ಖಬ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ!) ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ… ಉಜೊ, ಉದಾಕ್, ವಾರೆಂ ಸಯ್ತ್ ಆಡಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ಮಿನೇಜ್ ಪರ್ಬುಚ್ಯೆ ಖುಶೆಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಆಡ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪಾಂಚ್ವೆಂ.

“ಏ… ನೊವ್ರಾಗೆಲ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಂನೋ…”

ನೊವ್ರೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಕುಪಾಂತ್ಲೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಓ… ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.” ವ್ಹೊವ್ಯೊ ನಾಖುಶೆನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

“ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಫುಲ್-ಭಾಂಗಾರ್ ಮಾಳುನ್ ಜಾಲೆಂ. ವ್ಹೊವ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ವೊವ್ಳಿಂ ಆತಾಂ ವೇರ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಸೊವೊ ಬಸಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್… ವ್ಹೊರೆತ್ ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ದಿ ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್, ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ರಾವಂವ್ದಿ.”

ಧೆಡೆ ಹಾಸ್ಲೆ, ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ವಾರೆಂ ಘಾಲೆಂ.

ನೊವ್ರೊ, ದರ್ಬಾರಾನ್, ಭರ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಚ್ಯೆ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂಪರಿಂ, ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಮಾಣಿಕಾಪರಿಂ ತಿ ಫುಲ್-ಭಾಂಗಾರಾ ಮಧೆಂ ಪ್ರಜಳ್ತಾಲಿ. ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ, ಮಾನ್ ಬಾಗವ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತಿಚ್ಯೊ ದಾಟ್ ಗಣ್ಣ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಲೊನ್, ದೊಳೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಖಿಣ್‍ಭರ್ ತಿಣೆಂ ತಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ಗ್-ಸಂಸಾರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಾಂಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಭೆಟ್ಲಿಂ, ಹಾತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸನಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತಾಣಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ವ್ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊವ್ಯಾರ್ ಬಸಯಾಂಗೀ?”

“ಬಸಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್… ಇನೊಮಿನೆ ಪಾತ್ರಿ, ಎತ್ ಫೀಲಿಒ…”

ವ್ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರೊ ಬಸ್ಲಿಂ. ಬೇಂಡ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ, ವ್ಹಾಜತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಆಯೆರಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆಯೆರ್ ಚಾಲು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ವ್ಹೊವ್ಯೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾಂತ್! ವೊವ್ಳಿಂ ಆತಾಂ ವೇರ್ಸ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್…”

ಬೆಂಡ್ಕಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಿರ್ಲುಕೆನ್ ತಾಳೊ ದಿಲೊ. ಧೊಲಿನ್ ತಾಳ್ ದಿಲಿ.

“ಸೊವೊ, ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್…
ಹಾಂತುಳ್…..”

ಘಡ್ಗಡೊ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಉಚಾಂಬಳ್ ದರ್ಯಾ-ಗಾಜ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಹಜಾರ್ ಧೊಲಿಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ವೆರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಚಲಣಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಫಂಕ್ತ್‍ಚ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಿ, ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಿ.

“ಶಿಪಾಯ್!”

“ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರ್!”

ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಮಾಟೊವ್ ಸಗ್ಳೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. ದಿಗ್ಮೂಢ್ ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ.

ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಿಂ, ದಾಟ್ ಧುಂವ್ರಾಪರಿಂ ಧುಳ್ ಉಬೊನ್ ಚರ್ಲಿ. ಆಕ್ಲಾಸಾಚೆ ಉದ್ಗಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ, ಭಿಂಯಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್, ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂ…

“ಶಿಪಾಯ್!”

ದಾದ್ಲೆ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ. ನೊವ್ರೆ-ಧೆಡೆ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆ.

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?”

ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಧೊಲಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಗೆಳಾಂ ಭರ್ಸಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊರ್ನಾಚೆ ದೂತ್ ಕಶೆ, ಸವಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಸೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸವಾರಾಂನಿ ತಲ್ವಾರಿ ಝಳ್ಪಾವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ಖಬಡ್ದಾರ್!” ತಾಣೆಂ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುನ್‍ಶಿ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. “ಕೊಣೆಂಯೀ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಚತ್ರಾಯ್! ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡತ್ ಆನಿ ಸೊರ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಪಡತ್!”

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಹಿ?” ಯೆಜ್ಮಾನಿ ದೊಮ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಅಕ್ರಮ್? ತುಮಿ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೆ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ಕೆಳದಿಚೆ ನ್ಹಯ್, ಬಂಗೇರಾಂಚೆ ನ್ಹಯ್, ಚೌಟರಾಂಚೆ ನ್ಹಯ್, ನಾಯರಾಂಚೆ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಚೊ ಹೊ ಮುಖೆಲಿ ತುರ್ಕಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

“ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಆನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ನೊವ್ರೊ, ಸಿನ್ಹೊರ್ (ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್: ಸಿನೊರ್ ಹಾಂತುಂ ನ ನ್ಹಯ್ ಞ ವಾಪರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಞ ಅಕ್ಷರಾಕ್ ಒ ಸ್ವರ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ಯೂನಿಕೋಡಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಯೇನಾ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಸಿನ್ಹೊರ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ) ಎಸ್ತೆಪಾನ್. ತಾಣೆಂ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಲುವಿಜಾಕ್, ಪರಸ್ಪರ್ ನಾಖುಶೆನ್, ತೆವ್ಶಿನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. “ಹೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಶಿಪಾಯ್ ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೆ.”

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ. “ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಬಿದ್ನೂರ್‍ಚೊ ನವೊ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಬಹಾದೂರ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್.”

“ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್!”

“ಜೆಂ ವ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ, ನವಾಬ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಫೌಜ್‍ದಾರ್ ನಸ್ರಾನಿ ಎಸ್ತೆಪಾನೀ ಪರ್ಬೂಸಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ – ಖಬಡ್ದಾರ್! ಕೊಣ್‍ಯೀ ಹಾಲನಾಕಾತ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ಹ್ಯೆ ಚೋಕ್ರಿಕ್ ಆಮಿ ಮದತ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್…” ಮ್ಹಣೊನ್, ತಲ್ವಾರಿಸೊ ಧೊಮೊಸ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಜೊಕುನ್, ದಾವ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲಿ.

ದಬಾಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಂಗ್ಲೆಂ!

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News