ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್

Budkulo Media Network

Posted on : March 15, 2018 at 8:38 AM

ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್!

ವ್ಹಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ. ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಅಭಿಮಾನಿಂ ಪಾಸೊತ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ, ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಹಿ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲಿ.

VJP Saldanhaಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ಚ್ ವ್ಹಯ್. ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ವಿಜ್ಮತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲ್ಪನ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ, ಹೆಂ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಬರವ್ಪಿ, ಮಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ಖುಷೆಚಿ ಗಜಾಲ್, ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಕಿತೆಂ ಆಸತ್?

‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಖಡಾಪಾನ್ ಹಜಾರೊಂಗಟ್ಲೆ ಪಾನಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿ ವ್ಹಾಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ವಾಪರುನ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿಯೊ ವಿಣ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹಿಯೀ ಏಕ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಏಕ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾ ಸಕತ್ ತಾಚಿ. ಹಿ ಏಕ್ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚರಿತ್ರಾಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಿ ರೀತ್ ವಾ ಶೈಲಿ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ಚ್.

ಖಡಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ಲೆಂತ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚೆರ್ ಸಾತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆ ರುಪಾರ್ (ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ) ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತರಾಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಶಿಂಕ್ಳೆರ್ (ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ) ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿವಾಯ್ ದೋನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್ ‘ಬಂಧಡೆಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್’ ಆನಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್. ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 14 ಕಾದಂಬರಿ ತಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆತಾಂ, ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡತ್. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಕಸಲಿ, ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಕಸಲೆ, ಘಡಿತಾಂ ಕಸಲಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾ. ಕಾಣಿ, ನಾಟಕ್ ವಾ ಸಿನೆಮ್, ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ವಾ ರಿವ್ಯೂ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಕುತೂಹಲಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ನಿಯಮ್ ಆಸಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಾ ವೀಕ್ಷಕಕ್ ರಸಭಂಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾ.

ಪುಣ್, ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ವಾಚ್ಪಿ, ತರ್ನೆ ಆನಿ ಪರ್ನೆ ತರೀ, ಅಸಲ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವೇಳ್ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಾಪರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ ವಾಚುಂಕ್ ಥೊಡಿ ತರೀ ಸಮ್ಜಣಿ ಗರ್ಜೆಚಿ (ಹಾಂ, ಸಾಂಗಾ, ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆಂ ‘ಪದ್ಮಾವತ್’ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲಾಂ?). ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಗಮ್ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

Sovo Surngarun_Cover page
1983ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್

ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ 250 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ. ಕಾಣಿ ಘಡ್ಚಿ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ತಶೆಂ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಟಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ (ಖಂಯ್ಚಿ ಘಾಟ್, ತೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಯಾ). ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ, ಸೌಕರ್ಯಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಾಹನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದೋಣಿ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಬೊಯ್ಲಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ್. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂ ಆನಿ ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಾಂ ಆನಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ಸೆವಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ಜರ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತುಮಿ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆಟವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಕೃತಿ ವಾಚ್ತಾಚ್ತಾನಾ ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಶೆಂ ವಾ/ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರಿಂಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್‍ಚ್ಚ್ ನಾ.

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ) ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ‘ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ರಾರ್ ಭೊಗ್ತಾ ಖಂಯ್! ಬಾಂಯ್ತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ದರ್ಯೊ ಕಸೊ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಮಾಣ್ಕೊ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ಖಂಯ್, ತರ್, ಫೊಂಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸಾಗೊರ್ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ನಿಗೂಢ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ವೆ? ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿವೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?! (ತಾಂಕಾಂ ಕೋಣ್ ಗೆನ್ಪಿತಾ?!).

ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೃತಿ ತರೀ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಅಗಾಧ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಏಕ್ ‘ಟೀಸರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೆಂ ಬರಪ್ ಕಸಲೆಂ, ತಾಚಿ ಶೈಲಿ, ಭಾಸ್, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ವಿವರಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಹಿ ಕೃತಿ ದಿತಾ. ಹಿ ಕೃತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಕೃತಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಿರ್ಕೊಳ್‍ಶಿ ಆಸಾ ತರೀ, ತಾಚೆಂ ವಿಶಿಸ್ಟ್, ಬೋವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಬರಪ್ ಹಾಂತುಂ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್’ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂ ಸವೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾಂವ್. ತುಮಿ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಚಾಕಜೆ, ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಸಮ್ಜಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

ಪರತ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ‘ಖಡಾಪಾ’ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವರ್ತೆಂ ಭಾಗ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಪಾವೊನ್ ಪಯ್ಸ್‍ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ವಳಕ್ ಕರುನ್, ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖಡಾಪಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಅದ್ಭುತ್, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ – ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಲಾಂ.

ಹಕ್ಕಾಂ, ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆನಿ ಧಿನ್ವಾಸ್:

ಮ್ಹಜೆಸ್ತಕಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಝಳಕ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ (ತಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಹಾಂಗಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ). ಹೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ವಳಕ್, ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗಾತೆಕ್ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಖುಷೆನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ (Ransom) ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಂದಿತಾ.

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ತರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಳಾಯ್, ಆಜ್‍ಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ, ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕೃತಿ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ರಾವಾ, ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್

ಅಧ್ಯಾಯ್ 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Vijaya Karnataka ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *