ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವ್: ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕವ್ಯೆತ್!

Budkulo Media Network

Posted on : March 17, 2018 at 8:06 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮಾಧ್ಯಮ್, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರ್ www.Budkulo.com ಆನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂಸಾಂವಾ ಸಂಗಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾ. ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ (ತಾಚಿ ವರ್ದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ) ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಭಾಷಣಾಂಚಿ ಆಡಿಯೋ ದಿಲ್ಯಾ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ ತರೀ, ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಷಣಾಂ ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ಕಂತಾಂನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಮಾವೇಶಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಘಟಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ.) ಕೇಂದ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊಚೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಭಾಷಣ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೆರೋನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೋಚೆಂ ಭಾಷಣ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಾಂ. ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಡಿಯೋ ಆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಡಿಯೋ ತಶೆಂ ವೀಡಿಯೋ ಘಾಲುಂಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ವಾಚುಂಕ್, ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ತುಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಲೊ.

ಸ್ವಾಗತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ

ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್: ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೋ

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper