ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Media Release

Posted on : November 28, 2018 at 3:54 PM

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ‘ಉಜ್ವಾಡ್’ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿ, ಚಿಕ್ಣಿ ಕತಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ನವ್ಯಾ, ಹುಮೆದ್ವಂತ್, ತನ್ರ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಇನಾಮಾಂ, ನಗ್ದೆನ್, ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ.

ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2018 ನಿಮಾಣಿ ತಾರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ 2019 ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 16-31ವ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾರ್ (ಅತ್ತೂರ್ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಷಾಂಕಾಂತ್) ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಹೀರಾತ್ ಪಳೆಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *