Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 7: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ಮೊಸೊರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : November 26, 2018 at 12:05 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಕಾಂಟ್ಯೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಿ ಗತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ. ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಂಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಜುಗಾರೆಂತ್ಲೊ ವಿಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ನಿತಳ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಮಧೆಂ ಸಳಾವಳ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಶಿಜೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ಪಾಡಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಸೊಧ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಬೊಟಾಂ ಮೊಡ್ತಾಲೊ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್, ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಘರ್ಚೊಚ್ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ಆಬ್ಳೆ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ತಾನಾ, ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆನ್ನಾ ಮರಿಯಾ ಬಾಯ್ ಅಂತರೊನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೆದಾಳಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ.

ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್’ಲ್ಲಿಂ. ತರೀ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ತೊ ಗೊಂಯಾಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್. ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಡಿಕೇರಿ, ಕಲ್ಲಿಕೋಟ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್, ಕುಂದಾಪುರ್ ಆನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ಖಾಶಾ ಜಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕತಾಲೆ ಆನಿ ಮಾನ್ತಾಲೆ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಹಜ್ ಸಳಾವಳ್ ತಿಕಾ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಂಗಾನ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಫುಲೊನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯೀ ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಚಿ ಗಡ್ ತೊ ಉತರ್’ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಆಶಾ ತೊ ಆಟಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಘರ್-ಜಾಂವಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗುಪಿತ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಆನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಚಾಲು ದವರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಥೊಡಿ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಧುವೆಚೆರ್ ತಾಕಾ ವರ್ತೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚಿ ಘಡಿ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಥರಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಮನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪುಣೀ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಆನಿ ಚೆಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಘೊಡ್ಯಾ ಸವಾರೆಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕಾರೆಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಭೊಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಫಾವೊತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಯೇವ್ನ್, ತಿಕಾ ಒಪ್ವಶೆಂ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಲೊ. ತೊಂಡಾರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ದುಕಂವ್ಚೆಂಯೀ ಮನ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಪಾಕ್ಳೊ-ಭರ್ಶಿ ಜಾತ್ ತಿ. ಪುಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವಹಿವಾಟಾಂತ್ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ಆಧಾರ್. ಭಾಯ್ಲೊ-ಭಿತರ್‍ಲೊ ಘುಟ್‍ಯೀ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆ ವಿಣೆಂ ದುಕಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ನಿಮ್ತಿಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್(?), ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಡ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ – ತಾಚಿ ಸಮಾಜ್ ಭಕ್ತ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣಾಪರಿಂಚ್ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚಿ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ – ಆಸೊಂದಿ, ಆಗ್ನೆಸಾಕ್ ತಸಲ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್…..

ಪುಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಶಿಜ್ತಾಲೆಂ. ಅವ್ಚಿತ್ ಪಾವೊನ್ ಘರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಮಧೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಳಾವಳ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ಚಡಾವತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ, ಮೊಸೊರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ.

ಫಕತ್ತ್ ಚೆಡುಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಏಕ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮೆಳತ್. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಚೆಡ್ವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಮೆಳತ್‍ವೇ? ತರ್, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ವೆಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮೆಳ್ತಾಂ, ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ನಹಿಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಸೊಧುನ್, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಮಧೆಂ ಘುಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಗಾಯ್ ಕೊಚ್ಚಿತಾಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ತೂಕ್ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಖುಷಿ ಜಾತಾಲಿ. ಪುಣ್ ದೊತೊರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಶಿ ಜಾತಾಲಿ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯೀ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ಗುಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂಕ್ ಉದಾಕ್ ಶಿಂಪ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣಿತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತಿಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ಹೂಂ-ಗುಟ್ಟಿತಾಲೊ, ಪುಣ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ವಾದಿತಾಲೊ ಗುಲೊಬಾಂಚಿ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಧನಿನಿಚಿ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!”

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಉಲೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ದೊಳೆ ಪರ್ತಿಲೆ. ದೊತೊನ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ದೊತೊರ್?”

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್, “ಹಾಂವ್, ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲಿ.”

“ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ಡಿ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ.

“ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಗಾಂವಾರ್ ಗುರ್ಗುರ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್, ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಪಳೆವ್ನ್.

“ತಶಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಚ್. ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಖಬರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ತೆಲೆ.”

“ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್ ಎಕಾ ಗಾಲ್ಪುಟಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ರುಂದಾವ್ನ್. “ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖಂತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್‍ವೇ?”

“ತಶೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತೆಲೆಂ – ತಿತ್ಲೆಂಚ್.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಹಿಂ ಹಾಂವೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಕೊಣೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಣಿಂ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ದುಖಾಚಿ ಪೇಜ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪುಣಿ ಖಬರ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಬರಿ ನಹಿಂವೇ?”

“ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮರ್ತಾತ್ ಸಿನ್ಹೊರ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ದೊತೊರ್.

“ತರ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ ದೊತೊರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ವಾರ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊಗೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಂಚೆರ್ ಸವಾಲಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ” ಲಾಂಬಯ್ಲೆಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್, “ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪುಣೀ…” ತಾಣೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಅರ್ಥಾನ್‍ಶೆಂ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ.

“ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. “ತರ್…” ತಿಣೆಂಯೀ ವಾಕ್ಯೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಉಬಾರ್ಲಿ.

“ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧೈರಾನ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತರ್ ತುಂ ಸಾಮ್ಕೊಚ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ತಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೊತೊರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್.

ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್, ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಫುಗಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಚೊಪ್ಕೊ ಮಾರ್ನ್, ಎಕಾಚ್ ಹಾತಾನ್ ಭಾತೆಣಾಚ್ಯೆ ಪೆಂಡಿಯೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ತಸೊಚ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಿಲೊ.

ಘಡಿಭರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಉಲಯ್ನಾ ಜಾಲೆ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಉರ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮೆಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಿ ಬಾವ್ಡಿ ಸಿರಿಂ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ!

“ದೊತೊರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಉದ್ವೇಗ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್. “ಚತ್ರಾಯ್! ತಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಉಣ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆ ದಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ದಿವ್ಯೆತೆ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಜರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತುಂ ವಾಂಚ್ಲೊಯ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊತೊರಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ. “ಪರ್ದೆಶಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಬಾಂಗ್ ದೀವ್ನ್. “ಮ್ಹಜೆರ್ ತುವೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲೊಯ್! ಎಕಾ ದೊತೊರಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ತುವೆಂ ದೆಸೆಗ್ರಾದ್ ಕೆಲೆಂಯ್! ರಡ್ತಲೊಯ್ ತುಂ. ಆನಿ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಭೊಗೊಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ ದಿತಲೊಯ್!”

ತಾಚಿ ಹಾಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಜವಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

“ಧನ್ಯಾ” ದೊತೊರಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಬೋಬ್ ದಿಲಿ. “ಮ್ಹಜೆರ್, ತುಜ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಲಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ದೆಶಾನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ! ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳನಾ ತರ್ ಜಾಲೆಂ…”

“ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಚಿ?” ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.

“ಚೂಕ್ ದೊತೊರಾಚಿಚ್ ಆನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಧುವ್. “ತಾಣೆಂ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.”

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಾ…”

“ಪುರೊ ದೊತೊರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಧನಿ. “ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಝುಜೊನ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಉಡಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್!”

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಹಳ್ದುವೆಂ ತೋಂಡ್ ಆತಾಂ ಪುರ್ತೆಂ ಗೆಂದೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಜಾಂವ್ ತುಜಿ ಖುಷಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ಮಾತಿ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಗಳೊ ಪೊಶೆವ್ನ್. “ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸಿರ್ವಿದೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊಂ, ತರೀ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ! ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಾಮ್ತಿಚೆ ಹೆರ್ ಶಿಬಂದೆಗಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ತೊಂಡಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಚಡಾವತ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಅಬ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಯ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಲೊಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್’ಯೀ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನ್. “ದೊತೊರಾ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲಿಯೀ ನಾಖುಷಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

“ನಾ ಕಾಮ್ತಿನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮ್ಗೆಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್, ತೆಂಯೀ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯೆ ಹುಜ್ರಿಂ ಭಂಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ದೊತೊರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಖಬರ್. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಮ್ಗೆಲಿ ಚಾಕ್ರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಚಲತ್ ವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಧೊಶಿ ದೀತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಮತ್‍ಯೀ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹೆರ್’ಯೀ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಮೊನಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ.

“ಕುಂವರ್ನಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ದೀವ್ನ್. “ತುಕಾ ಖುಷಿ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುವೆಂ ನಾಂವಾನ್ ಆಪವ್ಯೆತ್.”

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ!” ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. “ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.”

“ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಫಟ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್.”

“ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭೀಮಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ದೊತೊರಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಉಡಯ್ಲಾ. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಘಡಿಭರ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ವರ್ಣ್ ಚರ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಸಾಂಗ್” ತಿಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. “ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ತಸಲಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ? ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಘಡಿಭರ್ ಕಾವ್ಜೆಲಿಂ. ಪುಣ್, ತಸಲಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ತುರ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಗ್ತೊ ಅರ್ಥ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಲಿ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚೊ ನೆಂಟೊ ಮೋಗ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಆಗ್ನೆಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತಸಲಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕ್. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ.”

“ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!”

“ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊರ್ವಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಿ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ – ಪಾಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಯೆವ್ಯೆತ್‍ಮೂ?”

“ಖಂಡಿತ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ – ತುಜಿ ಖುಷಿ ತಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್. ಪುಣ್ ಕಸಲಿ ತಿ ಲಜೆಚಿ ಖಬರ್? ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಪುಣೀ…”

“ನಹಿಂ, ತಿ ನಹಿಂ!”

“ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಸಾಂಗ್ – ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ ಆನಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಾಂ.”

“ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್! ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಹಿಂ. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಜಾ ದಿ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್. ತಶೆಂ ದೊಗಾಂಯೀ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ತುಫಾನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುಣೀ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಉರೊಂಕ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ತಾಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ನೀಜ್ ವಳಕ್, ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಅವ್ಘಡಾನ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಕಶಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್ಚಿ? ನಾ, ವಾಟ್ ನಾ!

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕೊಸಳ್ಳೆಂ. ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ದವರ್ಲೆ. ಘಡಿಭರ್ ತಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಆಗ್ನೆಸ್, ತುಂ ಏಕ್ ಆಂಜ್. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್-ಮೆಳಾಂತ್ ತುಂ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ನೆಂಟೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಸೊ ನಹಿಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹೆಳೊಂ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ವಳ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಬ್ಳೆ, ನಿತಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಜುಗಾರೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ವಚೊಂದಿ ತಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಬದಿಕ್!

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಹುಮಿಣಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್?” ತಿಣೆಂ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

“ಹಿ ಹುಮಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಆದ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್.”

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವತ್ತಾಯ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ.

ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೊಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ತೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 6: ತೆಣೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಣೆಂ ಬಾಂಯ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News