Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 6: ತೆಣೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಣೆಂ ಬಾಂಯ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : November 19, 2018 at 12:03 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಸಾಹಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತೊ ಆಡ್ಚಲೊ.

ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್ಣಿ ದಿತಾನಾ, “ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‍ಯೀ ನಾ ಜಾಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ತೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ಜಿವಾ ಸಮೇತ್ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲಿಯೀ ಗತ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತೀನ್-ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಆನಿ ಧುವೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಪುಣೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖುಷೆನ್ ತ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತಾಲಿಂ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಿಚೆಂ ಉತಳ್ ಮನ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಯೀ ಮತ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಫುಡ್ಲಿ ಜಿಣಿಯೀ ರಿತಿ ಆನಿ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಶೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ತಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹುಮಿಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಮಾನಿನಿ?”

“ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾವೇ?”

“ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ನಹಿಂವೇ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ?”

“ಪುಣ್ ಮತ್ ಚುಕ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೀಮಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಪೆಟೊ ತೊ.”

“ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖಂತ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

“ನಾ, ಖಂತ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಭೀಮಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತೊ. ಆನಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾತೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್, ತೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಪಡೊನ್, ತೆ ತಾಕಾ ದುಬಾವಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಝುಜೊನ್ ತಾಣೆಂ ರಾನಾಂತ್ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಖಬರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಶಿಕಾರೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಕಾಮ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಯೀ ಗೆಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೊಡುನ್, ತಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಆನಿ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚಿ ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ತೊಚ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ವ್ಹಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚ್ಯೆ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂಯೀ ಮನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ – ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ – ಮೊವಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮಾನಿನಿ, ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಳಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಷ್ಟ್ ಜಾತೊ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣನಾಕಾ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತೆಂ ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ನೆಣಾಂಯ್” ಆಯ್ಲಿ ತಿಚಿ ಸರಳ್ ಜಾಪ್. “ತುಜಿ ಖಬರ್ ಆನಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ತುಜಿ ಸಮಾಜ್-ಭಕ್ತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದೇಖ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ.”

“ತರ್, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ಮ್ಹಜಿ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತುಂ ಆಯ್ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಶಿ!”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

ಅಶೆಂ ಸದಾಂಯೀ ಘಡ್ತಾಲೆಂ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಕುಡಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಿಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಆನಿ ಲಕ್ಷಣ್ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ನವೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಿಕೊನ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಅರ್ಥಾ ಭರಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆತಾಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್, ತಸಲೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಆಪುಣ್ ಜುಗಾರೆಂತ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಚೆಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸರಳ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ತರ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಳಕ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರಿಜಾಯ್. ತಿಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜುಗಾರೆಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಣ್ವೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೆಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗಜಾಯ್ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ವ್ಹಯ್, ಜುಗಾರೆಂತ್ ಆಪುಣ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆನಿ ದಾವ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಶೆಟಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಶೆಂ ಪುಣೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀವ್ನ್, ನಿತಳ್ ಹಾತಾಂನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಏಕ್ ದೋನ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಬಂಧಿವಾನ್ ತೊ ಜಾಲೊ, ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್, ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚೊ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ತಾಣೆಂ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ವಾ, ತಶೆಂ ಯೇಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರೆ ವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಂತ್, ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಪುರಾಣಾಂತ್ಲೆ ಶ್ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ರಾಯ್ತಾಲೊ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!” ಆಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ತಿ. “ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ! ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ ಆಮಿ ತುಕಾ ಲಿಪಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ! ದೆಕುನ್, ತೆ ಚಲಾಸರ್, ತುವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಉಟ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸೊಧುನ್ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ತಾಣೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ದಗ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತಾಳೆ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆ. ಏಕ್ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ತಾಳೊ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ – ಆನ್ಯೇಕ್ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಚೊ!

ದೋನ್‍ಂಚ್ ಕದಮಾಂನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ಸಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ – ಆಪ್ಣಾಚಿ ನೀಜ್ ವಳಕ್ ತಶಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್, ಕಪಟ್ ವೆಸಾನ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ಜಾತೆಲೆಂ! ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂದಿತ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಚಲೊಂದಿತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಿಂಚ್ ಝುಜಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ, ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ತೊ ಲಿಪ್ಲೊ.

ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ, ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ತೆ ಚಿತ್ಳಾಚೆ ದೊಳೆ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಫಳ್ಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೆ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ನಹಿಂ!”

“ತರ್ ಕೋಣ್?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ನೆಣಾರ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಲಜ್‍ಯೀ ದಿಸ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಸತ್ ಲಿಪಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲಿಮೂ ದೆವಾ!

“ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸೆವಕ್.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ?” ಅಭಿನಯ್ಸಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಯೀ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಆಮ್ಗೆರ್’ಚ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಗಡಿ ವಯ್ರ್ ತಾಚೆ ಸೆವಕ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ. ತೆ ವಚೊಂದಿತ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್. ಆಮಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಂಗಾ ಬಸ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್‍ಂಚ್ ಫಾತ್ರಾರ್ ತಿ ಬಸ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಶೆಂ ಮುಕಾರ್‍ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಾಚಿ ಜೀಬ್‍ಯೀ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ದೊಳೆ ಉಬಾರುನ್.

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಕುಂವರ್ನಿ?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾವೇ? ವಾ, ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್‍ವೇ?”

“ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಥೊಡಿ ಆಸಾ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತೊ, ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ, ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಮಿತ್ರ್.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ತೊ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ತೊ ಎದೊಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಫುಡೆಂ ಪುಣೀ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಗುಪಿತ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗರ್ವಿ ಟಿಪ್ಪು ಕಡೆನ್ ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ದಗ್ದೊಣಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಸೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಾ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ತರ್ಕ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್…”

“ಪುಣ್?”

“ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಲಜೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ತ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಿಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಶೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

ಹಿಂ ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಭಿಯೆತಾಲೊ, ತೆಂಚ್ ಆಬ್ಳೆ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲೆಂ. ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಮುಕಾರ್ ತೋಂಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ತಾಕಾ ಹೊಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೊ. ತರೀ, ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಕುಂವರ್ನಿ, ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬೊಲ್ತಿಚ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಸೊನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗರ್ವಿ ವಾ ಖೊಟೊ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಕಂಯ್ ಪುಣಿ ಜಾತೆಲಿ, ಆನಿ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ರೂಪ್‍ರೂಪ್ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್…”

“ತರ್… ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಚಲಿಯೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ದಾವ್ ದೀವ್ನ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಜೆಚೆಂ ಉಮಾಣೆಂ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ.”

“ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪಂಥಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಕುಂವರ್ನಿ…”

“ಕಸಲಿಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರಣಾಂ? ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ – ಜುಗಾರೆಂತ್ ಜಿಕ್ಚಿ, ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಬಾವ್ಲಿ? ತುಂಯೀ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!”

“ಮೊಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಕುಂವರ್ನಿ. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಮಯೆ ಸಮ್ಜತಚ್, ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷಣ್‍ಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಕಾಯ್ಲೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಜುಗಾರೆಂತ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ದಾವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಲ್ತಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಲಜೆಚಿ ಖಬರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್. “ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉರ್‍ತೊ ನಾ.”

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್, ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ವೇ ಪುತಾ? ಯಾ, ಘರಾ ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್:

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತುಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಬರಿ, ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ.”

“ಕೋಣ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್?”

“ತೆ, ತ್ಯಾ ಹುತಾವಳಿಂಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಮ್ಗೆರ್’ಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ನಾ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್. ಹಾಂಗಾ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕಾಂಯ್ ಆನ್ವಾರ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಬಾವ್ಡೆ ವೆಗಿಂ ನಿಕಳ್ಳೆ.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್…”

“ವ್ಹಯ್, ತೊಚ್ ತೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆನಿ ದರ್ಬಾರಿ, ಪುಣ್ ನಹಿಂ ಆಮ್ಚೊ – ಬಗಾರ್ ಟಿಪ್ಪುಚೊ ಕಾರ್ಬಾರಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ. ಆಮಿ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ವೈರಿಂ ಕಡೆನ್ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್, ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರೂಪ್ ಉರ್ಚೆಂ ನಾ!”

“ಪುಣ್ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್…”

“ಮಾನೆಸ್ತ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್, ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ವ್ಹಯ್! ಪುಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾನ್ ಗಿಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಣ್ವೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್‍ತಾತ್. ಮನಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗೀದ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ತೊಚ್ ಗೀದ್ ಶೆಕಿಂ ಕಾವ್ಳೊ ಜಾತಾ.”

“ಪುಣ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್…”

“ವ್ಹಯ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್! ಕಿತ್ಲೊಯೀ ವರ್ತೊ ತೊ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಂಬ್ರಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್. ಧುವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಕಾ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಟಿಪ್ಪುಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಿಮ್ಟಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ – ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ತೊ ಸಲ್ವಲೊ ಮ್ಹಣ್, ಟಿಪ್ಪುನ್ ತಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಅಸೊಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್! ತೆಣೆಂಚ್ ವಚೊಂದಿ ತೊ ಪೆಲ್ಯಾನ್! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ತುಜ್ಯೆ ತಸಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಲಿ – ತೆಣೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಣೆಂ ಬಾಂಯ್!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 5: “ಆದೇವ್ಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News