Latest News

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : August 14, 2018 at 1:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮೂಳ್: ರೋಆಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್, ಬಾತ್ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಸ್ಟೇಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ದಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳಾರ್, ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ವೈಭವಾನ್ ಚಂದ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಟ್ರೇನಿರ್‌ಚ್ ಲಂಡನ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಧೆಂ, ಸ್ವಿಂಡನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಅಪ್ಶೆಚ್ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಲೆ.

“ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ!” ತಾಣೆಂ ಎಕಾ ಕೂಲಿಕ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ಆಜ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಯೆಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಮೆಳತ್‍ಗಿ?”

ಅಶೆಂಚ್ ಕಾಲ್ದೆಂ ಮಯ್ಲ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಶಿ ತರ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಆನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ರೋಆಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್

ತಾಕಾ ವಂದುನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಬಾತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತೊ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಡ್ ಒಫಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾನ್ ಬಾತ್ ಗಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಉಲವ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ರಾವೊಂಕ್ ತುಜಿಚ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರ್” ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತಾಚಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ವರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಓವರ್ ಕೋಟಾ ಪಂದಾ ತೊ ಮಾತ್ಯೆ ರಂಗಾಚೊ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಣಾಚೆಂ ಚೆಪೆಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಂಡನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್‍ಗಾರಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸ್ವಬಾವ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೊ. ತೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ! ತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜರೂರ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಣೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರೂಂದ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿಂಚ್ ದುಕಾನಾಂ ದಿಸನಾತ್ಲಿಂ. ಚಡಾವತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕುಂದ್ಯಾಂಚೊ ಸೊಪೊ. ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮೆಟಾಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದೆಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತೀ, ಸಾರ್ಕಿ ದೇಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ಅವ್ಚಿತ್, ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್, ವೀವರಾಚಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ, “ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ ಬೋರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ. ತೊ ಘರಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೊ. ಜನೆಲಾಂಚೆರ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವೆಲ್ವೆಟಾ ತಸಲೊ ಪಡ್ದೊ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಫುಲಾಂಚಿ ವಾಲ್ ಜನೆಲಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ವೆತಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಗ್ಟೆಂ ಜೊರಾನ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಸಾನ್ ಕೂಡ್ ಝಳ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಕಾರ್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಧಗ್ ತಾಪವ್ನ್ ಏಕ್ ಡ್ಯಾಶಂಡ್ ಜಾತಿಚೊ ಪೆಟೊ ನಾಕ್ ಬೊಂಬ್ಲೆಕ್ ಚೆಪುನ್ ಗುಟ್ಲೊನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ದಿಸ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕುಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೇಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಯಾನೊ, ಏಕ್ ಜಯ್ತ್ ಸೋಫಾ, ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮೋವ್ ಕದೆಲಾಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೀರ್‌ಯೀ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಜಾತಿ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ವೀವರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, “ದಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಆನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್” ಹೊಟ್ಲಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತೊ ಎದೊಳ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾನಿ ರಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಬ್ಬಾನಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಯರ್, ಡಾರ್ಟ್ ಖೆಳ್ ನಾ ತರ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಣ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೊ ಸುರಾತಿ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯೊ, ಕೆಬೆಜ್, ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಕಿ ಮಾಸ್ಳಿ… ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಹೋಟೆಲಾಂ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಘುಂವ್ತಾನಾ, “ಹಾಂಗಾ ರಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೂಚನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ರಾಂವ್ಚಿ ಆನಿ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ’ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ವಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪಿಣೆಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಣೆ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಣೆಚೊ ಅವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ.. ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಕಾಂಪಿಣೆಚ್ಯಾ ಬುತಾಂವಾ ವಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ತಾಣೆ ಅಜೂನೀ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ..! ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಅಬ್ಳೆ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಳಾಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಂಚ್ ದಾರಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ! ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಘಟನಾವಳಿಕ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಮ್ಹಾತಾರೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಸಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಣೆಂ ರೂಂದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

“ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೇ…” ತಿಣೆಂ ದಾರ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಭಿತರ್ ಘುಸೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ಬಿಲ್ಲಿ, ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಪರಿಂ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

“ಜನೆಲಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸೂಚನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊಂ.” ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ರಾವೊಂಕ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.”

“ಪುತಾ, ಕೂಡ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ.” ದಯಾಳ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಆಂಬುರ್ಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ದಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಆನಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತೇ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಜನೆಲಾ ವಯ್ರ್ ತುಜೆಂ ಸೂಚನ್ ವಾಚುನ್ ಥಾಂಬ್ಲೊಂ.”

“ಪುತಾ, ತುಂ ಚಲೊನ್ ಥಕ್ಲಾಯ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಯೇ, ಉಜ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಬಸ್.”

“ತುಜೆಂ ಭಾಡೆಂ ಕಶೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್?”

“ಎಕಾ ರಾತಿಕ್ ಸ ಪೆನ್ಸ್. ನಾಸ್ಟೊ ಮೆಳೊನ್.”

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಹೆಂ ರುಸುಂ ಭೋವ್ ಸವಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾಕೀ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಉಣೆಂ!

“ಸ ಪೆನ್ಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಪುತಾ. ತುಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಖಾತಾಯ್? ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಂತ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೋಲ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ದೆಕುನ್.”

“ನಾ, ನಾ! ತುಜೆಂ ಭಾಡೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ದಿಸನಾ. ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ತುಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿಂ.”

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಏಕ್ದಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತಾಪರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

ತಾಣೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್, ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. “ದೀ ಪುತಾ, ಹಾಂಗಾ ಶಿರ್ಕಾಯ್ತಾಂ.” ತಾಚೊ ಕೋಟ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ತಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಹೊಲಾಂತ್ ದುಸ್ರಿಂ ಚೆಪಿಂ, ಕೋಟ್ ವಾ, ಸತ್ರ್ಯೊ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲಿಂನಾಂತ್. ಹ್ಯಾಂಗರ್ ರಿತೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿಂ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾಂತ್!” ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಮಾತ್ಸಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ!”

ಮ್ಹಾತಾರಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಸದಿಳ್‍ಗಿ ಕಿತೆಂ? ದುಬಾವಾಚೊ ಕಿಡೊ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ? ದಿಸಾಕ್ ಸ ಪೆನ್ಸ್!

“ತುಜಾ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಚಿ ಲೈನ್ ರಾವಜೆ ಆಸ್ಲಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಲೊಕಾಚಿ ಲೈನ್ ಆಸಾಮೂ? ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್! ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕೀ ಅಶೆಂ ರೀಗ್ ದೀನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್! ಮ್ಹಜೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ ತುಕಾ?”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್!”

“ತರೀ, ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಯೆತಾ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ? ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂಚ್, ಅಪ್ರೂಬ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಯ್ರೊ ಬಿಡಾರ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಆನಿ ಹಾಂವೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ ಜಾಣಾಂಯ್ವೇ ತುಂ…” ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಾಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ರೇಯ್ಲಿಂಗಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೊಳೆ ಮೆಳವ್ನ್, “ತುಜೆ ತಸಲೊ ಬಿಡಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ನ್ಹಯ್!..” ತಿಚ್ಯೆ ಆಬ್ಲೆಶಿ ದೊಳೆ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಷೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರಾಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಹಿ ಮಾಳಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮ್ಹಜಿ!”

ತಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ಚಡ್ಲಿಂ. “ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜೆಂ.” ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. “ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಬೆಡ್‍ರೂಂ.” ತಿಣೆಂ ರೂಮಾಚೊ ಲೈಟ್ ಘಾಲೊ.

“ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಶೀದಾ ತುಜ್ಯಾ ರೂಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ, ಮಿ. ಪರ್ಕಿನ್ಸ್! ಪರ್ಕಿನ್ಸ್, ಹೆಂಚ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್‍ಮೂ?”

“ನ್ಹಯ್, ನ್ಹಯ್.. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವೀವರ್!”

“ಒಹ್! ಮಿಸ್ಟರ್ ವೀವರ್. ತುಕಾ ಹಿಂವ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ. ತುವೆಂ ಜಳವ್ಯೆತ್.”

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.” ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

“ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಹಾಂವ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ.”

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಉಗಡುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಪುತಾ ತುಂ ಜೆವ್ಲೊಯ್‍ಗಿ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಫಿಸಾಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ತರ್, ಬರೆಂ ಪುತಾ. ತುಂ ತುಜಿ ಸೂಟ್‍ಕೇಸ್ ಸುಟವ್ನ್ ತುಜ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್. ತುಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ವಚ್. ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾರ್ ತುವೆಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ತಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ರೂಲ್. ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಆಮಿ ರೂಲಿ ಮೊಡ್ಚ್ಯೊ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್ ಪಳೆ?” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ‘ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮಾತ್ಸಿ ಸದಿಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ವಿಶೇಸ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಲಿ ನಾ. ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಧೊಶಿ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ಶಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಝಜಾಂತ್‍ಗೀ, ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅಘಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಆಜೂನೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪೂರಾ ತಿರ್ಸುನ್, ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಮೆಟಾಂ ಉಡೊನ್ ಉಡೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲೊ. ಸಕಯ್ಲ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ದಿಸನಾತ್ಲಿ ತರೀ, ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಉಜೊ ಅಜೂನೀ ಪೆಟ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಪೆಟೊ ತಶೆಂಚ್ ಗುಟ್ಲೊನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಮಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ಊಬ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ‘ವ್ಹಾಹ್! ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಅದೃಷ್ಟ್‌ವಂತ್!’ ದೊನೀ ಥಳ್ ಹಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಘಸ್ಟಿತ್ತ್, ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್.

ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬೂಕ್ ಪಿಯಾನೊ ವಯ್ರ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಪಾತ್ತೊ ತಾಂತುಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾನಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ವಯ್ರ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ನಾಂವಾ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಸಹಜ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಂ ವಾಚ್ಲಿಂ: ಎಕ್ಲೊ, ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್, ಆನಿ ದುಸ್ರೊ, ಬ್ರಿಸ್ಟೊಲಾಚೊ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಟೆಂಪಲ್.

‘ಹೇಯ್, ವಿಚಿತ್ರ್!’ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್ ನಾಂವ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೊ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್? ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ? ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಈಷ್ಟ್? ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಪಳೆಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್, 231, ಕೆಥೆಡ್ರಾಲ್ ರೋಡ್, ಕಾರ್ಡಿಪ್; ಗ್ರೆಗೊರಿ ಟೆಂಪಲ್, 27 ಸೈಕಾಮೊರ್ ಡ್ರೈವ್, ಬ್ರಿಸ್ಟೊಲ್.

ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

‘ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್! ಗ್ರೆಗೊರಿ ಟೆಂಪಲ್!!’ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ.

“ದೊಗೀ ಕಸಲೆ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಚೆರ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್!” ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚ್ಹಾಯೆಚಿ ಟ್ರೇ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಘೊಡ್ಯಾಚೊ ಲಗಾಮ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ತಿಣೆಂ ಚ್ಹಾಯೆಚಿ ಟ್ರೇ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ!

“ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ಕಿತೆಂ? Interesting!”

“ಖಂಡಿತ್ ಹಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾಂತ್. ಪೇಪರಾರ್ ಪುಣೀ ನ್ಹಯ್ಮೂ..? ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹೆ ದೊಗೀ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಾ, ಫುಟ್‍ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪುಣೀ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ?”

“ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ತೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಇತ್ಲೆಂ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ದೊಗೀ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಸುಂದರ್ ಚೆರ್ಕೆ. ತುಜೆಪರಿಂಚ್!” ಚ್ಹಾಯೆಚಿ ಟ್ರೇ ಸೋಫಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಟೀಪೋಯಾರ್ ದವರಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್.

ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಜಿಸ್ಟರಾ ವಯ್ರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚಲಯಿತ್ತ್ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಹಾಂತ್ಲಿ ನಿಮಾಣಿ entry ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ!”

“ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ಕಿತೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡಾಚಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ!”

“Dear me..!” ಮ್ಹಾತಾರಿ ದೊಳೆ ರೂಂದಾವ್ನ್ ಅಕ್ಲಾಸ್ಲಿ. “ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸೊ ಉಬೊನ್ ವೆತಾ ಪಳೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್!”

“ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ನ್ಹಯ್, ವೀವರ್. W-e-a-v-e-r.”

“ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಜಾ! ಅತ್ತಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಆತ್ತಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಮಿ. ವೀವರ್.”

“ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಗೊಂದೊಳ್ ದಿಸ್ತೆತ್ ನಾ…”

“ಹಿಂ ನಾಂವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರಿಚಿತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಶೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ತೆತ್ ನಾ. ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಕಸಲೊ ಪುಣೀ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಡಾಸ್.”

“ತುಂ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್. ಏಕ್ ಹುನೊನಿ ಚ್ಹಾಯ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಜಿಂಜರ್ ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ ಖಾಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

“ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ಘೆನಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್!” ಪಿಯಾನೊಚೆರ್ ವಣ್ಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ತೊ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂ ಬೊಟಾಂಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.

“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪೇಪರಾನಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾನಿಂ ಹಾಂವ್ ನಕ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ರಾವ್… ರಾವ್… ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್..? ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್… ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೊ ಈಟೊನಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಪಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ…”

“ತುಕಾ ಚ್ಹಾಯೆಕ್ ದೂದ್ ಜಾಯ್‍ಗಿ? ಸಾಕರ್ ಕಿತ್ಲಿ?” ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

“…ಆನಿ ಆವ್ಚಿತ್ತ್…” ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಚೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತೊ ಈಟೊನಾಂತ್ಲೊ ವಿದ್ಯ್ಯಾರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೊ ಕೇಂಬ್ರಿಜಾಚೊ ಅಂಡರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೆಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ ಪುತಾ ಚ್ಹಾ ನಿವ್ತಾ” ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಗ್ಲೆಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಥಾಪುಡ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಸೊಭಿತ್ ಹಾಸೊ ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲ್ಯೊ.

ತೊ ವ್ಹಳೂ ಚಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಚ್ಹಾ ವೊತುನ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ಹಳ್ತ್ ಉಬೆಕ್, ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ!”

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತರೀ, ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾಕ್ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್‌ಚ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಅರ್ವಾಸ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್‍ಚ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಂಕ್ ಆದಳ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಕಾ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಚೊಗಿ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಚೊ ಮಸಾಲಾ? ಫ್ರೆಶ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ? ವಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ವೊಕ್ತಾಂಚೊ? ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

“ಮಿ. ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡಾಪರಿಂ ಚ್ಹಾಯ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ!” ಮ್ಹಾತಾರಿ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ check-out ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ?”

“ಚೆಕ್-ಆವ್ಟ್? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡ್ ಆಜೂನೀ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ! ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಿ. ಟೆಂಪಲ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ. ತೆ ದೊಗೀ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್, ಎಕಾಚ್ ರೂಮಾಂತ್ ರಾವ್ತಾತ್!”

ಆಪ್ಲೆಂ ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಜಾರ್ ಧವ್ರಿತ್ತ್, ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತಿ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸುಂದರ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಧೊಂಪ್ರಾಕ್ ಕುಟ್ಟುನ್, “ತುಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾ?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಸತ್ರಾ.”

“ಸತ್ರಾ!” ತಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ. “ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಯ್! ಮುಲ್‍ಹೊಲೆಂಡಾಕೀ ಸತ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ! ತರೀ, ತೊ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಟ್ವೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದಾಂತ್, ತುಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ.. ತುಜೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್! ತುಜೆ ದಾಂತಾಂ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್! ಹೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಸ್ಲೊಯ್‍ಗಿ?”

“ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಜೆ ದಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲೆ ದಾಂತ್ ಪೂರಾ ರಿಪೇರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಿಮೆಂಟ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಭರ್ಲಾಂ..”

ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂಗೀ ನಾಂಗೀ? ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ತೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಸಾ ಪಳೆ? ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಾಣೆಂ ಖುದ್ದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಅಟ್ಟಾವೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಖಳಿತ್? ಕಸಲಿ body ತಾಚಿ? ಏಕೀ ಖತ್ ನಾ!”

“ಕಿತೆಂ ನಾ?”

“ತಾಚಿ ಕಾತ್ ಇತ್ಲಿ ಸಪಾಯ್‍ಗಿ, ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾತಿಪರಿಂ.”

ಮೌನ್. ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೀಯ್ ಮೊನಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ತೊ ಕೀರ್!.. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್, ಜನೆಲಾಂತೂನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾನಾ ತೊ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ!”

“ನೀಜ್ ಆನಿ ಭ್ರಮಿದ್! ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ ಪುತಾ!”

“ಹೆಂ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ?”

“ಹಾಂವೆಂಚ್.”

“ತುವೆಂ?”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂಚ್! ಅಶೆಂಚ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಜಿಲಾಕೀ ಪಳೆಲಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ?” ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಗುಟ್ಲೊನ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡ್ಯಾಶಂಡ್ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆನ್. ಬಿಲ್ಲಿ ವೀವರಾನ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೊ ಆಸಾ ತಸೊಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ! ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಕೀರಾಪರಿಂ! ತಾಣೆಂ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಪೆಟ್ಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆಲಿ. ತಿ ಘಟ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಲೋಂವ್ ಉಸವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ಲಿ ಕಾತ್ ಗೊಬ್ರಾಳಿ ಆಸೊನ್ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಹಾಕಾ stuff (ಭರ್‌ಲ್ಲೊ) ಕೆಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್?” ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್‍ಚ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯೆ ಕಲಾಕಾರಿಚೆರ್ ತಾಕಾ ಗವ್ರವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ.

“ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲೆ?” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗನಾ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ pet ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ stuff ಕರ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೋಪ್ ಚ್ಹಾಯ್ ಪುಣಿ ಜಾಯ್‍ಗೀ?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ, ನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ.” ಮ್ಹಾತಾರೆಚಿ ಚ್ಹಾಯ್ ತಾಕಾ ರುಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಚ್ಹಾಯೆಂತ್ ಕೊಡು ಬದ್ಮಾಂಚೊಚ್ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾಲೊ. (ಗೋಡ್ ಬದ್ಮಾಂಪರಿಂ ಕೊಡು ಬದ್ಮಾಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಶುದ್ಧ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಥರಾನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿಕಾಳ್).

“ತುಂವೆಂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಸ್ಕತ್ ಕೆಲಿಮೂ?”

“ಕೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ! ಹಾಂವೆಂ ನಾಂವಾಂ ವಿಸ್ರೊಂಚೆ ವೆಗ್ಗಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಜೆ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಸಕಯ್ಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಬುಕಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಮಿ. ಮುಲ್‍ಹೊಲ್ಲೆಂಡ್ ಆನಿ ತೊ ಮಿ… ನಾಂವ್ ಕಾಲೆಂ ತಾಚೆಂ..?”

“ಟೆಂಪಲ್… ಗ್ರೆಗೊರಿ ಟೆಂಪಲ್. ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ ಸಯ್ರೆ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ವೇ?”

“ನಾ, ಪುತಾ. ತುಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ!” ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ವಯ್ರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವ್ಹಡಿಮಾಂಯ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಹಾಸೊ ನಿಶೆತಾಲ್ಯೊ.

(Roald Dahl ಹಾಚ್ಯಾ The Landlady ಕಾಣಿಯೆಚೊ ತರ್ಜುಮೊ).

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe our YouTube Channel

 

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ https://chat.whatsapp.com/GVbz61zjpZa8PN1wE7YSSL

1 comment

  1. ಭಯಾನಕ್ ಕಾಣಿ! ಹಾಂವೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆನಿ ತೇಂಯ್ ಕಾರ್ಲೊ ಬಾಬಾಚೊ ಅನುವಾದ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಚಿ ತಿ ಮಝಾಚ್ ವಿಂಗಡ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News