ಬರಿ ಖಬರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್/ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್

Media Release

Posted on : August 16, 2018 at 5:24 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 26ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ, ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾನ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂತ್ ದೇಶಾಂತ್ಲೆ ಫಾಮಾದ್ ವಿಷಯ್ ತಜ್ಞ್ ಉಲವ್ಪ್ ದಿತೆಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ‘ಗಿನ್ಯಾನಿ-ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಅಧೀನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಚಿ ರಾಕಣ್’ (Protection of Property Rights of Konkani Artists & Writers Under the Intellectual Property Rights) ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಐ.ಪಿ. ಅಟೋರ್ನಿ, ವಕೀಲ್ ಲಲಿತ್ ಅಂಬಾಸ್ಥಾ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್‍ತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ (Konkani in the Digital Age) ವಿಷಯಾಚೆರ್ The Centre for Internet and Society ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ತನ್ವೀರ್ ಹಸನ್ ವಿಚಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್‍ತಲೊ.

ತಜ್ಞಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಪ್ರಚಲಿತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಹೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸೆಮಿನಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 9.30ಕ್ ನಾಸ್ಟೊ ಆನಿ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ 1 ವೊರಾರ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಧೊನ್ಪಾರಾಂ 2 ವೊರಾರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಚಿ 7ವಿ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಹಾ ಸಭಾ ಚಲ್ತೆಲಿ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *