ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

Media Release

Posted on : August 11, 2018 at 4:29 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದವಿಕಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ 2018 ಸಪ್ತೆಂಬರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಕೋರ್ಸ್ ಟಪ್ಪಾಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲ್ಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಕೋರ್ಸ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಭ್ತೆಲಿ.

ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಶಿಕ್ಪಾ ಪಠ್ಯ್ ಪುನರುಜ್ಜೀತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಲಭ್ಯ್ ಆಸಾತ್.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗದ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ನಾಟಕ್ ಕಲಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ್ ಆನಿ ಪತ್ರ್‍ಗಾರಿಕಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‍ವೇದ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಠಿಕಾ, ಭಾಷೆ ವಿಜ್ಞಾನ್, ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಠ್ಯ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶುಲ್ಕ್: ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ರು. 1,500/-, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಕ್ ರು. 1,500/-. ಪ್ರವೇಶಾ ವೆಳಾರ್ ದೊನೀ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ ಶುಲ್ಕ್, ಒಟ್ಟುಕ್ ರು. 3,000/- ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜೆ. ವಿದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ದೊನೀ ವರ್‍ಸಾಂಕ್, ಶುಲ್ಕ್, ರು. 10,000/-.

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪಾಠ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಜಾಣಾರ್ಯಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸೊನ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ (ಪುಸ್ತಕ್ ಘರಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ, ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್‍ಚ್ ವಾಚಿಜೆ) ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್.

ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್, ವಿಳಾಸ್: ಬಾಪ್ ದೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಎಸ್. ಪಿಂಟೊ, ಎಸ್.ಜೆ., ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ್ (ಆಟೊನೊಮಸ್), ಮಂಗ್ಳುರ್ – 575 003. ಇಮೈಲ್: konkaniinstitute@gmail.com, ಫೋನ್: ದಫ್ತರ್: 0824-2449700, ಮೊಬೈಲ್: 08861758170/09611943325.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *