ರಿಲೀಫ್: ಹ್ಯಾ 5 ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ

Budkulo News Network

Posted on : September 26, 2018 at 3:55 PM

ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಜ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ್ಯಾಯ್‍ಬದ್ಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲಾ. ಸವೆಂ, ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ.

ಮುಖ್ಯ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ನ್ಯಾ. ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ್‍ಪೀಠಾನ್, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಯಾಯ್-ತೀರ್ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪೂರಕ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಮಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ತೆಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ತೀರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟ್: ಆಜ್ ಸರ್ವೋಚ್ಛ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ.

ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್: ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ನವೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಜ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂ: ‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್, ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ.

ಪರೀಕ್ಷಾ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಸಿಬಿಎಸ್‍ಸಿ ಆನಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.’

ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ: ಲೊಕಾಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಯೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ತೀರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.

ಕುರ್ಪಾ: www.news18.com

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *