Latest News

ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 8, 2018 at 1:49 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ವಿವರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ). ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಕರ್‍ಚಿ, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿ, ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’.

ವ್ಹಯ್. ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 7+1+1 (ಒಟ್ಟುಕ್ 9) ಕಾದಂಬರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್. 18ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ (1784) ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಬಂದಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕರಾಳ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ 7 ಕಾದಂಬರಿ ಶಿಂಕ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. (ಹೆರ್ 6 ಕಾದಂಬರಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ). ಪುಣ್ ಖಡಾಪಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೊ 7 ಕಾದಂಬರಿ ಎಕಾಚ್ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯೊಚ್ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್‍ಯೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಟೈಟಲ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಲಾ. ಸಾರ್ಕೆಂ ದಾಖಲೀಕರಣ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಗೌರವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀತ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಕಾಂ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಕ್, ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಪುಣ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್, ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ನವ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಆಸಕ್ತಾಂಕ್ ಆಮಿ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ, ಖಡಾಪಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವ್ಹಯ್ – ಪಠ್ಯ್ ನ್ಹಯ್!

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್! ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಗತ್ತಿಗಟಾಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್, ಲೊಕಾಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಲಿಸಾಂವ್ ವಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ತಾ? ಆನಿ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜತಾ? ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತರ್, ತಶೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳತ್?

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ (ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್) ಹ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ, ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಬರವ್ಪಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್, ಜೊಕ್ತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಣೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಾಪಾರುನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶಿವಾಯ್, ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್ ವಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಹಿ ಸಾಧಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಫರಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಪಕ್ವ್ ಬುದ್ವಂತಾಂನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ರಚ್ಪಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್‍ಯೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ (ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್). ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಾ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್, ಅಗೌರವ್ ಕೆಲಾ.

ತ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ, ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ (ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುತೂಹಲಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಗರ್ಜೆ ಪುರ್‍ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ).

ಖಡಾಪಾನ್ (ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್) ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾನಾ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಧಾನ್ ವಾಪಾರ್‍ಲಾಂ. ನೀಜ್ ಘಡಿತಾ (ಚರಿತ್ರಾ ವಾ ಪ್ರಚಲಿತ್) ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕತಾ ವಾಪಾರ್ನ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಕ್ (ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೆಮಿ-ಫಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. (ಸೆಮಿ-ಫಿಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ). ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಶಿವಾಯ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್‍ಯೀ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಅಶೆಂ ಉದೆತಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಾಪಾರುನ್ ಖಡಾಪಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ಕೃತಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’. ಹಾಂತುಂ ಆನಿ ಹೆರ್ 6 ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾತ್ರ್‍ಚ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಥಾ ನಾಯಕ್ (ಹೀರೋ) ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾತ್ರ್ ಖಡಾಪಾನ್ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಸವೆಂ, ನೀಜ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಯೀ, ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಕಾಣಿ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತರೀ, ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ.

ಹಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಖಡಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂಚಿ. ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಂತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ರೋಮಾಂಚಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಆಸಾತ್. ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹಾಂತುಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಥ್ರಿಲ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಘಡಿತಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಆನಿ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಹಾಂತುಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಊಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚ್ಯಾ ಕಲೆಂತ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಅವ್ವಲ್ ಸಂಸಾರ್ ತೊ ರಚುನ್ ದಿತಾ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಏಕ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಊಂಚ್. ತ್ಯೊ ವಾಚ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್.

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಹಿ ಕೃತಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿ ಆಭಾರಿ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸೊಮಾರಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ವಾಚಪ್ ಫಾವೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳೊಕ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಹಕೀಗತ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News