ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್!

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : June 16, 2018 at 4:41 PM

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣಾಂತರ್ ಬಾಕಿ ಪಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಮತಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಉಬ್ಜೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಚಿಂತನ್ ಮಂಥನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್, ಜಾಯ್ತೆ ಒಪ್ತಾತ್. ಆಪ್ರೂಪ್‍ಶೆಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೊಯೀ ಆಸಾ.

ಸಕ್ಡಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರಿಜೆ – ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ವಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಶಿಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ (ಮಂಗ್ಳುರಿ) ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪ್ರಸ್ತುತ್‍ಯೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಬರ್ಪಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ 1950ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್‍ಂಚ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಬರವ್ಪಿಯೀ ಉದೆಲ್ಲೆ ದಿಸನಾಂತ್ (ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ). ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಮರ್ಶಕ್ ದಿಸನಾಂತ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಕಾರಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ, ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್!

ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಸಾಹಿತಿಕ್ ಟೆರರಿಸಂ’ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಭಿರಾಂತಿಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗಪ್ ಆನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರುತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವತಃ ಬರವ್ಪಿ ವಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ವಳಕ್ ವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ತರೀ ಹಕೀಗತ್. ಕಾಂಯ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ. ಹಾಂತುಂ ಬರವ್ಪಿಯೀ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಶೆತಾಂತ್ಲೆ/ವರ್ಗಾಚೆಯೀ ಆಸಾತ್. ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಚಲ್ತಾ, ತಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರೆಂ ಉಬ್ಜತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ‘ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಚೂಕ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಜೊಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! (ಬರ್ಪಾಕ್ ಬರಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ರೀತ್ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ, ದೊನೀ ಕುಶಿಚ್ಯಾಂನಿ!).

ತರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ? ಫಕತ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ಚಿ? ನಿಂದಾ, ಅಕ್ಮಾನ್, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೊ? ಹಗೆಂ ತಿರ್ಸುಂಚೆಂ? ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ್‍ಹನನ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಕಾಂಯ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ, ಆನಿ ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲಾಂ! (ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಸನ್ಮಾನ್/ಸತ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪಳೆ!). ಹಾಂವ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೊಂ, ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಡೆಲ್ಲಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೊ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ವಿಮರ್ಶಿಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ (2014 ನವೆಂಬರ್ 5 ಆನಿ 6ವೆರ್). ತ್ಯಾ ದೀಸ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್‍ಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೊಂಯ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಸ ಸಾತ್ ಬರವ್ಪಿ (ಸಕ್ಕಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೆ) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. (ಪುಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿಗೊಬೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆ!).

‘ವಿಮರ್ಶಿಕಾ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಅನುಭವಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಭಾಷಣ್‍ಂಚ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಲಗ್ಬಗ್ ದೇಡ್ ಘಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್, ವ್ಹಾವ್, ಅದ್ಭುತ್! ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಯೀ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಇತ್ಲೆ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಉಟೊಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. (ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ವಿಜಯಶಂಕರಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಂಟೊ ಪುಣೀ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ತೊ!).

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ವಿಜಯಶಂಕರಾನ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್, ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮೊಲಿಕ್. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಥೊಡೆ ದುಬಾವ್, ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಥಂಯ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಬಾವಾಚೆಂ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ನಿವಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಾಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಎಕಾ ಐಟಿ ಎಂಎನ್‍ಸಿಂತ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ತರೀ ವಾಚಪ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ತೊ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಟ್ ಘಂಟೆ ಖರ್ಚಿತಾ! ತವಳ್‍ಚ್ ತಾಚೆ, ಸಾತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ – ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆ. (ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕ್ ಗಾಳಿ ಸೊವ್ನ್, ಯೆಟುನ್ ಲಿಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ‘ವಿಮರ್ಶಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ದಿತಾತ್!). 30 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಧಕ್ ತೊ, ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಅಂಕಣ್‍ಕಾರ್. ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್, ಅಧ್ಯಯನ್, ಬರಪ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್.

ತಾಕಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಗಾಂವಾಂನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚೊ ತೊ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಬೃಹತ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ತೆನ್ಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. (ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್‍ಯೀ ಕನ್ನಡಾಂತ್‍ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾತಿ, ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ). ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಜಯಶಂಕರಾನ್ ‘ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ’ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ‘ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ’ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಲಿ (ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ವಾಚುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ).

‘ವಿಮರ್ಶಿಕಾ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕಶೆಂ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲಿವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ (ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್) ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಬರಯ್ಜೆ, ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಷಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರ್ಪಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲಿಂ.

ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಪಾಡ್/ಖೊಟೊ’ ನ್ಹಯ್. ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ, ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಊಂಚ್ ವಾ ಕೀಳ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಜೆ. ವಿಮರ್ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಭಾಷೆಕ್‍ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿ ಖರಿ ಗಜಾಲ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ವಾಡಾವಳ್, ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಕನಿಷ್ಠ್ ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ತೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ, ಅತರ್ವಣಾಂ ಆಧಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂಯೀ ಒಪ್ಚೆ ತಸಲೆಂಚ್.

ಹಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊಯೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಪಿಯೀ ವ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ತಿ ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೀ ವ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆರ್ ಆನಿ ರಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಲೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾ ಬರ್ಪಾಂ ತುಮಿ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಬರಪ್ ಫಕತ್ ವಿಷಯಾಧರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂದಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ – ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ 2 ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್. ಹಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪೋಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸದಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್. 2013ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊನ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ – ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’ (ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾನ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲಿ). ತಸಲಿಂಚ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ಯೊ, ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಾಡಾವಳಿ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್, ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸುಪಾರಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊಯೀ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪರತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಬರೆಂಚ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತೆಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ಸೊಭಾಯ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆಮಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್, ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಲೊ.

ಏಕ್ ಅಧಿಕ-ಪ್ರಸಂಗ: ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್, ತೆ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾತ್ ತೆಂ ತೆಚ್ ನೆಣಾಂತ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ತಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಡಿತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ – ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಬರಪ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊಚ್ ಮನಿಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಕೀಳ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಲಿಖ್ತಾ! (ಪರ್ನಾಗೊಂಜಿ, ಪಿರಿನಗೊಂಜಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್?).

ಮುಖ್ಲೊ ಭಾಗ್: ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *