ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 13: ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : June 14, 2018 at 5:42 PM

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ತಶೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಂತ್, ಥೊಡೆ ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಚೊವ್ಗಾಂಯೀ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯೆ ಅನುಮತೆನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ವತ್ತಾಯೆನ್, ನೊವ್ರ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ಮಿನೇಜ್, ತ್ಯೆ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್’ಯೀ, ಉಮೆದ್ಭರಿತ್ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ವಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ದಢಂಗ್, ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚಿಂಚ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್, ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಖುಷೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ತುರ್ತಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಲಾಗ್ಲೆ. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಕ್ಷಣ್‍ಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ತಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾ ಕಡೆನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ತರ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಲೆಖಾ ವರ್ತೊ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊ ಕಾಫರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಆನಿ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಧೊಮೊಸಾಚಿ ರೂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್, ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್‍ಯೀ ಚಡ್ಪಡ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾಸೊನಾ…”

“ಆಸಾಂವ್! ಆಸಾಂವ್..! ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ತ್ಯಾ ಕಾಫರಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂವ್!” ಇತ್ಯಾದಿ, ಥೊಡ್ಯಾ ಯುವಕಾಂನಿ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ.

“ಬರೆಂಚ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೀರ್ಪಣಾಚ್ಯೆ ಉಮೆದಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತಿನಾ. ಪುಣ್, ಆಮಿ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಖರ್ಯಾ ಝುಜಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂವ್ – ಫಕತ್, ಸೊಸ್ಯಾಂಚಿ ವಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ಯಾಂ.”

“ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಥಂಯಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ದೆ ಪೊಂಬುರ್ಬಾ. “ತಾಚ್ಯೆ ಮಾಹೆತಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿಯಾ. ಆನಿ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆತಾಂಚ್ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಲೊ.”

“ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಮಾನಾಯ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ನಹಿಂ, ವಾ ಖಾಲಿಪೋಲಿ ಪುಂಡಾಯೀ ನಹಿಂ. ಝುಜಾ-ಹಾತೆರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸವಾರ್ ತೆ. ತಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್, ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬೆತಾ-ಬೊಯ್ತಡಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ನಹಿಂ. ಶಿವಾಯ್, ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ – ಆಮಿ ವೆಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ವಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್, ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿತ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಬರಾಬರ್.”

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್, ಕಾಜಾರಾಕ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್’ಚ್ ಆಸಾಂವ್. ತೆಂಯೀ ಆಮಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್.”

“ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್…”

“ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆತಾಂ ಲಗ್ಬಗ್ ಆಟ್ರಾ-ವೀಸ್ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ವಿಶೆವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸನಾ, ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.”

ತ್ಯಾ ಝುಜಾರಿ ಮಾನಾಯಾನ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್, ರಾತಾ ರಾತ್ ಜಾಯ್ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್, ಆನಿ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ನ್, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟವ್ನ್, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ತೆ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆ.

ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಠೊಲಿ ಸಗ್ಳಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಖಂಯ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಕ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಯೀ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್ಲೆಚ್.

ತಶೆಂ, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ತೆ ರಾಕ್ತಾಲೆ.

ಆನಿ ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ, ಮೀಸ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ದುಸ್ರೆ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಚಡಿತ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಮ್ಲೆ. ಆನಿ ಲಗ್ಬಗ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್, ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಖಬರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ:

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಠೊಲಿಯೆನ್ ಮುಲ್ಕೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ವಾಟೆರ್ ಗುರ್ಪುರ್ಚೊ ಕಡವ್ ಉತ್ರೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಕಡ್ವಾಗಾರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾರಿಪೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಜುಂತ್ ಕರುನ್, “ಫುಡೆಂ ವಚೊನ್, ಬಿದ್ರುಲ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊಡುನ್, ಮುಲ್ಕೆಕ್ ಆಡ್ ಘುಂವ್ಚೆಂ, ರಾತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ಶಿಪಾಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ದೊಗಾಂ ಕೈದ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಡ್ವಾಗಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಾಂಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಜಾರಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಘಡ್ಬಡ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ – ತುರ್ಕಾಂಚೊ ತಾಂಕಾಂ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ತಿ ಖಬರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಚಡುಣೆಂ ಧಾ ವೊರಾರ್’ಶೆಂ, ಎಕ್ಲೊ ತುರ್ಕಿ ಸವಾರ್, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್, ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂಚಿ ವಾ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್, ಗುರ್ಪುರ್ ಕಡ್ವಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಚಾಂದ್ಣೆಂ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಭರ್ತೆಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕಡ್ವಾಗಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಕುಮ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಆಪುಣ್ ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾ…

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ?”

“ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೊ! ಮ್ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ತುಮಿ ಮಜತ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ತೆಲೆಂ.”

ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚೌಟರ್ ರಾಯಾಚೊ, ಬಂಗೆರ್ ರಾಯಾಚೊ, ಉಳ್ಳಾಲ್ ರಾಣಿಯೆಚೊ, ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೊ, ವಾ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ. ಕಡ್ವಾಗಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಬರೆಂ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ದೆವಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್, ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ. “ತುಕಾ ಜರೂರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೋಣಿರ್, ಹ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪಲ್ತಡಿ ವ್ಹರ್ಯೆತ್. ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ – ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಕಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸಾ.”

“ಜಂಗಲ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾರ್?”

“ರಾತಿಚೆಂ ಜಂಗಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

“ತರ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉತ್ರಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್…”

“ಭೆಷ್ಟೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಉಜ್ವಾಡೊಂದಿ.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ” ಸವಾರ್ ಫುಮಾರ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಜರೂರ್ ವರ್ದಿ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಜರೂರ್ ವರ್ದಿ? ಕೊಣಾಕ್?” ಕಡ್ವಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

“ಜರೂರ್ ವರ್ದಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್.”

“ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ತೊ ಬಿದ್ನೂರಾಚೊಯೀ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾತಲೊ – ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಣೆಂಚ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್‍ಮೂ?”

“ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಗೆಲ್ಯಾತ್…”

“ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ತಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.”

“ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್?”

“ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ – ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮುಲ್ಕಿಂತ್ ರಾವ್ತೆಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ, ಕಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್, ಮಧ್ಯಾನೆ ಭಿತರ್ – ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ -ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಚಜಾಯಿಚ್.”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್. ಖಬರ್’ಯೀ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ತರ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಮಧ್ಯಾನೇ ಭಿತರ್ಲೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಖಬರ್’ಯೀ ಜರೂರ್ ಆಸಾ – ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಫೌಜ್ ಬಾಂಧ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಮುಲ್ಕಿಂತ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಕಾಡಿಜಾಯಿಚ್!”

“ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವ್ಹಯ್, ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?”

“ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತುಮಿ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಲ್ತಡಿ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ.”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಸರ್ದಾರಾ – ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಯೆತ್.”

“ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಕ್?”

“ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಲೊಯ್‍ಮೂ?”

“ಜರೂರ್ ದಿತಲೊಂ.”

“ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್. “ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಲ್ತಡಿ ಪಾಯ್ತಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್, ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಗಾಮಾಕ್ ದೊರಿ ಬಾಂಧುನ್ ದೋಣ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಘೊಡೊ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊ.”

“ಬರಾಬರ್. ಬರಾಬರ್! ಅಲ್ಲಾಚಿ ಮದತ್!”

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ತ್ಯಾ ಸವಾರಾಕ್ ಅಲ್ಲಾಚಿ ಮದತ್ ಲಾಭ್ಲಿ. ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿಂ. ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಪಲ್ತಡಿ ಪಾಯ್ಲೊ. ಆನಿ ‘ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್’ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚೊಚ್ ತಾಂಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪೆಲ್ಯೆ ತಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ “ಜಲ್ದೀ ಕರೋ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸವಾರ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

“ಯೆತಾಂವ್, ಯೆತಾಂವ್! ಘೊಡೊ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಯೆತಾಂವ್, ಯೆತಾಂವ್!”

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್, ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಜೆರೆಮಿಯೊ ಮಿನೇಜಾನ್, ತಪಾಸಣೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಖಬ್ರೆ ಖಾತಿರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಸವಾರ್ – ಎಕ್ಲೊ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಲಿಯಾಂವ್ ಬಾರ್ಬೊಜ್ ನಾಂವಾಚೊ ದೇಶೀ ಶಿಪಾಯ್ – ಯೇವ್ನ್ ಕಡ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಶೀದಾ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಮುಲ್ಕಿಕ್ ಘುಂವ್ಲಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಷಣಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಬಾರ್ಬೊಜಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ ನಾ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚೊ ಸವಾರ್, ಪಲ್ತಡ್ಚ್ಯೆ ತಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಉಲೊ ದಿತಾಲೊ.

“ಕಿತೆಂ-ಹಿಂ ತಾಕಾ?” ಬಾರ್ಬೊಜಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತಾಕಾ, ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಖಂಯ್” ಹಾಸ್ಲೊ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ. “ಚಡ್ಪಡ್ತಾ ತೊ!”

“ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾರ್ಬೊಜ್, “ಪುಣ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಯಾಂ.”

“ಕಿತೆಂ-ಹಿಂ!”

“ಆಯ್ಕಾ. ಘೊಡೊ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊಂದಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ. ಘಡಿಭರ್ ಆಮಿ ಪಲ್ತಡಿ ವಚೊನ್ ಯೆಯಾಂ.”

ತಶಿ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಣ್ಣಿ ಕೆಲಿ.

“ಓ-ಹೋಯ್! ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್!” ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿನ್ ಬೋಬ್ ದಿಲಿ. ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಶಿಪಾಯ್ ದೋಣಿರ್ ಚಡ್ಲೊ. ದಿಂಡೊ ಬಾರ್ಬೊಜ್, ದೋಣಿಚ್ಯೆ ದೆಗೆಕ್ ಧರುನ್, ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಉಬೊ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಹೆಂ ಏಕ್‍ಯೀ, ಪಲ್ತಡಿ ಧೊಂಪರ್’ಭರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಷೇಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೋಣ್, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ.

“ಬೇವಕೂಫ್! ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್… ಕ್ಯಾ…”

ಶಿಪಾಯ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಬಾರ್ಬೊಜಾನ್ ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ವೊಡ್ತಾನಾ, ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಜಲ್ಲಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಶಿಪಾಯ್, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಲೊ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆನಿ ಘೊಡೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಹಿ ಖಬರ್, ತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್, ಲಡಾಯೆಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಫೌಜೆಕ್, ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉತ್ತೇಜನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಥೊಡಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲಿ – ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ!” ಹಾಸ್ಲೊ, ಮುಖೆಲ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಮಿನೇಜ್. “ಆಮ್ಚಿ ಫೌಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂಚ್, ರೊಜಾಯ್ ಮಾಯೆನ್ ಮಿಲಾಗ್ರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಫರಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತೀಕಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಜಾಲಾಂ!”

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 14: ಕಾಣಿಯೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *