ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಅರ್ಹತಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : June 17, 2018 at 3:15 PM

ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್!

ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾಕೀ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸಮ್ಜಯಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಬರಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಚನ್ ಜಾತಾ. ಜರ್ ವಾಚ್ತಲೊ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಾ.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ‘ವಾಚಪ್’ ಪ್ರಮುಖ್! ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ವಾಚ್ಪಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ವಾಚುಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಇಸ್ಕೊಲ್/ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಯೀ ಭಯಂಕರ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್! ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಗಜಾಲ್, ಪುಣ್, ಗಂಭೀರ್ ಸತ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಅಗಾಧ್, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ್ ರಿತಿನ್.

ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ವಾ ವೃತ್ತಿ – ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾ ಕಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೈಹಿಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್, ಖೆಳ್ ಧರ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಜಾಂವ್ ನಿರಂತರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ವಾ ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ತರ್ಬೆತಿ, ಚಡ್ತಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ… ಅಶೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಳಾರ್ ವಾ ಹಂತಾರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. Get updated, otherwise you will be outdated ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ವೆಳಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ಜಶೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾತ್, ತಾಚೆಂ ಅನುಸರಣ್ – ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್: ಆದಿಂ ಫಕತ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚೆರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲಾಂತ್‍ಚ್ ಬರಪ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾತಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವತಃ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜ್ಞಾನ್, ಚಿಂತಾಪ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಮಾಹೆತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರಂತರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕರಿಜೆ. ಹಾಕಾ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ತಾನಾ, ‘ತಾಣೆಂ/ತಿಣೆಂ 15 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್’ಯೀ ಉರ್ಬಾ ನಿವನಾಸ್ತಾನಾ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಖಣ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗಿ? 15 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ (ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್‍ಯೀ) ಆನಿ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ (ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್‍ಯೀ) ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಸಜೆಮೂ? ಹಿಯೀ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ಪಯ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಉರವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್!

ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ವಾಚಪ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ! ತರೀ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ (ತಾಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!) ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಾ? ತಸಲೆಂ ಬರಪ್ ವಾಚ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ (ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ತರ್) ವಾ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾ. ಎಕಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾನ್ ವಾ ನೌಕರಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾತಾನಾ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಸರಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬಚಾವಿ ನಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ – ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅತೀ ವ್ಹಡ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಭಾರತಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕೈಗಾರಿಕಾಂನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಹೊಂದ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಲಿ. ಅಪಧೈರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾತಾನಾ, ತಾಕಾ ತೆಕಿದ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಬದ್ಲಜೆ. ತಶೆಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಾ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟಲೆ.

ಆಮ್ಕಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಶೆತ್ ಛಾಪ್ಯಾಚೆಂ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್‍ಯೀ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ.ಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ಫುಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಯೀ ತಶೆಂಚ್, ಬದ್ಲಜೆ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಉರಜೆ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲೆಂ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಲಾಂ, ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್‍ಯೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಆದಿಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ರಂಗಾಚೆಂ ಮುದ್ರಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾ (ಹೆಂ ಆಫ್‍ಸೆಟ್ ತರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೆಕುಂದಾ ಭಿತರ್ ಜಾತಾ).

ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ, ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ‘ಪ್ರಕಾಶಕ್’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ತಾಂತುಂ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ‘ಪ್ರಕಾಶಕ್’ ಔಟ್‍ಡೇಟ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ನುಡಿ’ಕ್ ಬದ್ಲಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೊನಾಯ್ಚೆ ಕೀ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ನುಡಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ವಾಹನಾಂತ್ ಬ್ರೇಕ್, ಗೇರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಹೆಂಯೀ. ಪುಣ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಿಕ್ಲೊಂ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸುಧ್ರೊಂಚೆಂ ನಾಕಾಗಿ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್. ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೊ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಗ್‍ಯೀ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ. ಥೊಡೆ ಬರವ್ಪಿ ಕಿತ್ತುನ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್! ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್?

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ‘ತುಜೆಂ ಬರಪ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಅದ್ಭುತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಶಿವಾಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಧ್ರಾಪ್, ತಿದ್ವಣ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾಕಾಚ್ ನಾಕಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಚ್ ತಿದ್ವುಂಚೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಲೆ, ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್’ಯೀ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿದ್ವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ ಧರ್ಚೆಯೀ ಆಸಾತ್! ಹೆ ಕಿತೆಂ ಷೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರ್‍ಗೀ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ಹೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ) ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಖುದ್ ಅಸಲೆ ಬರವ್ಪಿಚ್ ಆಪುಣ್ ವಾಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಚಾರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲಿಜೆ! ಚಡಾವತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. (ಹಾಂವ್ 1998 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ).

ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: ತುಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ, ಕೊಣಾಚೆಂ ವಾಚ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜವಾಬ್, “ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ವಾಚ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ?”. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, “ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚಿನಾ. ಹೆರಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರಪ್ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಜಾತಾ.” ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್, ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಸುರ್ವಾತ್ ಅಶಿ ಕರ್ತಾ, “ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ…” – ಅಯ್ಯೋ! ತರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ ನೆ? ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರೀ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನೆ? ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂ ಆಸಾತ್!

ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಮಹಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್‍ಚ್ಚ್ ನಾ. ವಾಚ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸದಾಂನೀತ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ (ಖಬ್ರೊ ಮಾತ್ರ್) ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್‍ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾ. ತರೀ ಆಮಿ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ!

ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಚಡಾವತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಜೀಣ್‍ಭರ್ ತೆಂಚ್ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಿಂ! ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಾಣಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಅಸಲಿಂಚ್ ಚಡ್. ಆಖೇರಿಕ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶ್!

ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಲೇಖಕ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಸನಾ. ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಯೀ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಯೊ, ನಿರಂತರ್ ಬರವ್ನ್, ಸಾಟ್ ಸತ್ತಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರಯ್ತಾನಾಂಯೀ ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಯೊ! ತೆಚ್ ಪಾತ್ರ್, ತೆಂಚ್ ಸೂತ್ರ್, ತಿಂಚ್ ಘಡಿತಾಂ, ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ! ತೆಂ ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಲೆಂ, ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಉತ್ರಾಂಯೀ ತಿಂಚ್ ಆದ್ಲಿಂ (ಕನ್ನಡ ಉತ್ರಾಂ ಚಡ್). ಶೈಲಿ ಜಾಂವ್, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಜಾಂವ್, ನಿರೂಪಣ್ ಜಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ, ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಎಕ್‍ಚ್, ಹೆ ವಾಚಿನಾಂತ್, ಶಿಕನಾಂತ್ ಆನಿ ಸುಧ್ರನಾಂತ್.

ವಾಚಪ್‍ಚ್ಚ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಶಿಕಪ್. ನಿರಂತರ್ ವಾಚಪ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರ್ತಾ. ಉತ್ರಾಂ, ಸಬ್ದಾ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡಯ್ತಾ, ಚಡಯ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ತರ್ಜುಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಯೆತ್. ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾನಸಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ಚಿಂತಾಪ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಕಸಿತ್ ಜಾತಾ. ಹೆರಾಂಚೆಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿಯೀ ತಾಂಚೆಚ್‍ಪರಿಂ ಬರಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ನಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಫಕತ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ನಾಟಕ್, ಸಿನೆಮಾ, ಟಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆವ್ನ್‍ಯೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್, ಭಾಸ್ ವಾಡಂವ್ಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚಿ ಅಭಿರುಚ್ ಬರಿ ಆಸಜೆ. ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂ, ಸಬ್ದ್ ಉಣೆಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಬರಯ್ತಾನಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ತಾನಾ, ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಯ್ತಾನಾ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ಭುತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂಚೆಂ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಆಪುಟ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಿ, ಬರಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಶೈಲಿ ಆನಿ ಬರಪ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಸ್ವಂತ್.

ವಿಪ್ರೀತ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆಂ, ವರ್ಣನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಫುಗಾರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ವಿಶೇಸ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ/ರ್ಗೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಪದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಜಾಲೆಂ, ಹೊಗ್ಳಾಪಾಚೊ ಶಿಂವರ್’ಚ್ ವೊತ್ತಾತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ. ಹೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ವಾ ಚೆಡುಂ ತರ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್, ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಕ್ ಸರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಊಂಚ್ ಗಾಯಕ್/ಕಿ ಜಾಲೊಂ/ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವನಾ, ಶಿಕನಾ.

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ರೀತ್, ಮೀತ್ ಆಸಜೆ. ಹೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಏಕ್, ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿರಂತರ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ತರ್ಬೆತಿ, ವಾಂವ್ಟ್ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ಗರ್ಜ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಹಿ ಸವಯ್ (ಪಿಡಾ) ವಿಪ್ರೀತ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಿಂ ಉಕ್ಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪುಣ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ, ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆ, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚೆ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ, ಭಾರಿಚ್ ಉತಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

ಆತಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಡಾಪ್, ಜೊ.ಸಾ., ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್’ಚ್, ತಾಣಿಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್’ಚ್, ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದೆಂವಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ದುರ್ಸಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಹಿ ಪಿಡಾ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧ್ರಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿದ್ವಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಉರಯಿಲ್ಲೆಂಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಚೊಯೀ ಸಮಸ್ಸೊ ತೊಚ್ – ವಾಚಪ್ ನಾ ಆಸ್ಚೆಂ.

ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಯೀ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತಿಂನಿಂಚ್ ತಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್, ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ, ತೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅಗಾಧ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಕಾ ಪುಸ್ತಕಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಇತ್ಲಿ ಕಠೋರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಗೀ, ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊಚ್!

ವಿಮರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾ ಬರ್ಪಾಚೆಂ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾತೆರ್. ಏಕ್ ಲುಗಟ್ ಬರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತೆಂ ಕಾತ್ರಿಜೆ, ಪಿಂದಿಜೆ, ಶಿಂವಜೆ. ಬರಪ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆನಿ ಧಾವ್ಯಾ ವಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ ಅ, ಆ, ಇ, ಈ ಆನಿ 1, 2, 2, 4 ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮುಗ್ದನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಬರಪ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವಿದ್ಯಾ. ವಾಚಪ್ ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಮ್.

ವಿಮರ್ಸೊ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಸುಧ್ರಾಪಾಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೊನೀ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಅರ್ಹತಾ ಆಸಜೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಆಸಜೆಗೀ ತಶೆಂಚ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನೀಯೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆಸಜೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ್ ಆಸಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ.

ಅಭಾವಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಲೇಕ್, ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಘಂಟೆಗಟ್ಲೆ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ, ಫೊಕಣಾಂಗಾರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್! ಸಕ್ಕಡ್ ಶೆತಾಂತ್ ಉತಳಾಯ್, ಕನಿಷ್ಠ್ ಮಟ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ಹಿಚ್ ಪಿಡಾ! ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ವಾಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ್ವಸೊ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಚೋರ್ನ್, ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ಚೊರ್ಪಣ್ ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ತರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂಕ್ ತೊಪಿ ದವರ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಆನ್ಯೇಕಡ್ಚ್ಯಾನ್! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಚೆ ವರ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದುಸ್ರಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ).

ಭಾಗ್ 1: ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *