ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : March 2, 2018 at 4:12 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಯಾತ್ರಾ ಕರ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ರೊಮಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ವಾತಿಕಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾವನ್ ಜಾತಾತ್.

Ad_Budkulo_Globe_Holy Land n See Tours_Inside 1ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂಕೀ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ತಶೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆರ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉರ್ಬಾ. ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ, ಸುವಾತ್ಯಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತೆ ಜಾಗೆ ಕಶೆ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾ. ರೊಮಾ ಶೆರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಚಿ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಯುರೋಪಾಂತ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್.

ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಖರ್ಚ್ ಚಡ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೊಕಾಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್‍ಯೀ ಮೆಳ್ತಾ, ಭದ್ರತಿಯೀ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಬೈಬಲಾಂತ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಜಾಗೆ ಆನಿ ರೋಮ್ ಶ್ಹೆರ್ ಧರ್ನ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 2018 ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿತಲೊ. ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಮ್ಮಾನ್, ಒಲಿವೆತ್ ದೊಂಗೊರ್, ಗೆತ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳೊ, ಗಾಲಿಲೆಯಾ, ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ಶ್ಹೆರ್, ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರ್, ನಜರೆತ್, ಝಳ್ಚೆಂ ಬೊಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಪ್ರಾಗ್, ರೋಮ್, ಆಸಿಸಿ, ಫ್ಲೊರೆನ್ಸ್, ಪದುವಾ, ವೆನಿಸ್, ಮಿಲಾನ್, ಅವಿಲಾ, ಲಿಸ್ಬನ್, ಲೂಡ್ರ್ಸ್ ಆನಿ ಫಾತಿಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ.

Globe Travels_Holy Tour April 2018_Budkulo Ad

ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿತೆಲೆ. ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಡ್ ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಬೋವ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂನಿ ಜೆಜುನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ತಶೆಂಚ್ ಯುರೋಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾತಿಕಾನ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತ್.

ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್: +91-824-4244901/902/908 ಮೊಬೈಲ್: +91 98459 55508, +91 9008600387. Email: delphine@globetravels.in, shifali@globetravels.in, beena@globetravels.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕುಟಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕ್!

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper