ಆಬ್ಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಕ್ವಟ್ಲೆ ಆನಿ ಉದೆಲೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’

Budkulo Media Network

Posted on : February 27, 2018 at 9:17 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟವ್ನ್, ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್, ಚರ್ಚಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಅತ್ರೆಗ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಆತಾಂ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ. ಕೆನರಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆನಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ರೆಗ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್’ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಗ್ತೊ ಉಲೊ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’.

Ad_Budkulo_Globe_Holy Land n See Tours_Inside 1ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, 2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 25ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಸಹಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ಘಡ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಏಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಸಂಘಟನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಫಳ್‍ಚ್ಚ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬಾಹ್ರೇನಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸುವಾದ್ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂಘಟಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹೊ ಸಂಘ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಸಬಾರಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆಜ್ ಖರಿ ಜಾಲ್ಯಾ.

Konkani Lekhak Sangh start_4

ಫೆಬ್ರೆರ್ 25 ತಾರಿಕ್ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ದೀಸ್. 234 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಸಯ್ತಾನ್ ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕರಾಳ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂಹಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೊ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ‘ಕರಾಳ್‍ಪಣ್’ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಯೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಲಾಯ್ಕೆನ್, ಸುಶೆಗಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಎಕಾ ‘ಸಯ್ತಾನಾ’ಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ‘ಅನಾಹುತಾಂ’ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಚರಿತ್ರಾ.

ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥರ್ಥರ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಕ್ವಟಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ‘ಮಾಟ್ವಾಂತ್’ ಸುಣೆಂ ವಾಗಟ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ‘ಬಂದಡ್’ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್) ಕೊಣಾಚಿಗೀ ‘ಸುಪಾರಿ’ ಘೆವ್ನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಆನಿ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ‘ದುಭಾವ್’ ಉಚಾರ್ತಾಲೆ ತೆಂ ಸತ್ ಆಸೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ‘ಸರ್ವನಾಶ್’ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ತಾನಾಂನಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೆ ತಾಂತುಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್!

Konkani Lekhak Sangh start_3

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿಚ್ಚ್. ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಎಕಾ ಸಯ್ತಾನಾನ್ ಮಾಸೂಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಕ್ರಮ್, ಅನಾಚಾರ್ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಆನಿ ಶೆಳೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್, ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಬಾಂಧವ್ಪಣ್ ಥಿರ್ ಕೆಲೆಂ, ಕ್ರಿಯಾಳ್‍ಪಣಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್. ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್‍ಪಣಿಂ ಎಕಾ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಆಜ್ ಹೊ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ಉಬೊ ಜಾಲಾ. ಹಿ ಏಕ್ ನವಿ ಸುರ್ವಾತ್. ಹೊ ಸಂಘ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಸಭೆರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲೆ. ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲೊನ್ ಫುಡ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಆನಿ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಆಸೊನ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜ ಅತ್ತಾವರ್, ಡೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಆನಿ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ (ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ) ನೇಮಕ್ ಜಾಲೆ.

Konkani Lekhak Sangh start_1 Konkani Lekhak Sangh start_6 Konkani Lekhak Sangh start_2

ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ, ಚರ್ಚಾ ಜಾತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಯೀ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲ್ಯೊ! ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ, ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಸಾಹಿತಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾನ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಮಂಥನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಜೆ, ತರ್ಜಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ಲಿ. ಎಡ್ವಿನ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಸೂಚನಾಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸಹಮತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಾಲ್ಗಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆದಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹಿ ಜಮಾತ್ ನವೊ ಸಂಘ್ ರಚ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ‘ಆದ್ಲೊ’ ಸಂಸ್ಥೊ ನವ್ಯಾನ್ ಪುನರ್ ರಚಿತ್ ಕರ್ಯಾಂ (ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ) ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡ್ವಾಚೊ ‘ಮುಡೊ’ ನವ್ಯಾನ್ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಕ್ ‘ವರ್ಗ್’ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯೀ ವಕಾಲತ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ‘ತಾಂತ್ರಿಕ್’ ಗಜಾಲಿ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಆಖ್ರೇಕ್ ತಾಣೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಲಾಣ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ, ಸಾಂಗಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ದಿಲೆಂ!

ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ನವ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಭರ್ತಿ ‘ಕರಿನಜೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂಯೀ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲಿ. ಕಳಂಕಿತ್ ವಾ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅರ್ಜಿದಾರಾಂಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಲಹಾ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಆದಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ‘ಸಾಂದೆ’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸ್ಥೊಚ್ಚ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಖಂತ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಯೀ ಸಹಜ್‍ಚ್ಚ್.

Konkani Lekhak Sangh start_5

ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಚಾಟಿ ಭಿಜಾಯ್ಲಿ. ಘಾಣ್ಕುಟೆ ಆನಿ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾಂಚೊ ಸಹವಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಪಯ್ಸ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಉಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಲೊವ್ನ್, “ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಘಾಣ್ಕುಟೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ‘ಡಿಲಿಟ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಶನ್ ದವರಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ‘ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾಂ’ಚೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾದ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅನುಭವಾನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ!

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಜಮಾತಿರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿ ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಸೊಜಾನ್ ತಾಕಾ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವಾ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ (ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ತೆಂ!). ನವೊ ಸಂಘ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಚ್ಚ್ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಂಗೊಡಿ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಾರ್ಮಿಕ್!

ಅಶೆಂ ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ನವೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಉದೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್, ಹುಸ್ಕೊ ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ತರ್, ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮನೋಭಾವ್‍ಯೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಧ್ಯ್. ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ವಾಟೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್.

ನಿಮಾಣೆಂ, ಪುಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಬಾಂಧವ್ಪಣಾನ್ ವಾವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ನಿರಂತರ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಳೊ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಚಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆದಿಂನಿ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆವಾಜ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಹಮತ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಸಹಕಾರ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೊಯೀ ಆಸಾ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕಾಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆಂ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್, ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಸಲಿ ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚ್ಯಾ 80ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ವೆಳಿಂ, ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಪರತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಖಾಸ್ಗೆನ್‍ಯೀ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸಂಪಾದಕಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಉತ್ತೇಜನ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸಾನ್‍ಯೀ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಕಾಯೀ ಹೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಮಜತ್, ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ಪಾರದರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಲೊ.

ಕಿತೆಂಯೀ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್. ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ಆಜ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ರಚನ್ ಜಾಲಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್; ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಹಿಚ್ಚ್ ಹುಮೆದ್, ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ವಾವ್ರುಂಚೆಂ ಹಟ್ ನಿರಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಕ್ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲೊಂದಿ. ತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸರ್ವ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ. ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘ್’ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್.

ಗ್ರೂಪ್ ಫೊಟೊ: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್; ಹೆರ್ ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಆನಿ ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕ

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *