ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಪತ್ರಾವೊ ಪಂಗ್ಡಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ

Budkulo Media Service

Posted on : August 24, 2018 at 1:18 PM

M.C.C. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವ್ 2018

ಚುನಾವ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ – ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪತ್ರಾವೊ  ಪಂಗಡ್

ದಿಷ್ಟಾವೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (M.C.C.) ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ (Dynamic), ಸ್ಥಿರ್ (Stable) ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ (best performing) ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸ್ನೇಹಿ (customer friendly) ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ-ತುಮ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾಂವ್ದಿ.

ನವ್ಯಾ ಸೆವೆಂಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ:

1. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಆನಿ ನಗ್ದಿ ವ್ಯವಹಾರ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರುಂಕ್ (Cash Collection) ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಆನಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ.

2. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ R.O. (Relationship Officer) ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವತೋಮುಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ.

3. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಶಾಖ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ (Customer Centre) ಸೆವಾ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ.

4. ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ನವಿಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆನಿ ಸುಲಭ್ ರೀತಿಚಿ ರೀಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ.

5. ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ online ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿ ECS ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಸುಧಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ.

6. ಹರ್ಯೆಕ್ ಶಾಖ್ಯಾಂತ್ ‘ATM ಕಿಯೊಸ್ಕ್’ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಖಾತ್ಯಾ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ, (Passbook Printing) ಚೆಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆನಿ ನಗ್ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟಾಕ್ ಮೆಶಿನರಿ (Cheque/Cash Deposit Missions) ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ.

7. ಹರ್ಯೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ‘ಲೋನ್-ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ್’ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

8. CBS System ಗರಿಷ್ಠ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

ಆಡಳ್ತೆಂ ವಿಭಾಗ್ (Administration):

1. ದ.ಕ. ಆನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ‘ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗ್’ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ತಶೆಂ ತ್ವರಿತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

2. ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ವಾತಾವರಣ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೊನೀ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ Streamlining Process ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ.

3. ‘M.C.C. 10’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಂಗಡ್ (Core team) ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ದೋಗ್ ಡಿ.ಜಿ.ಎಂ. (DGM), ದೋಗ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ (Functional Directors), ದೋಗ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ (Professional Directors) ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಕಾನೂನ್ ಸಲಹಾದಾರ್ (Legal Advisor) ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ.

4. ಹರ್ಯೆಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖ್ಯಾಂನಿ – ಆದ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ (Ex-Bankers), ಚಾರ್ಟಡ್ ಆಕೌಂಟೆಂಟ್ (CAs), ವ್ಯವಹಾರಿಸ್ತ್ (businessmen) ಆನಿ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ 10 ಜಣಾಂಚೊ ವೃತ್ತಿಪರ್ (Professional) ಪಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ’ (Advisory body) ರಚನ್ ಕರ್ಚೆಂ.

5. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಶಾಖ್ಯಾಂಕ್ (Head Office) ಏಕ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಮಂಡಳಿ ರಚನ್ ಕರ್ನ್ 10 ವೃತ್ತಿಪರ್ (Professionals) ಜಾಣಾರಿ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್‍ದಾರಾಚಿ ಮಂಡಳಿ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್, CMD’s, ನಿವೃತ್ತ್ GM’s/DGM’s ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ಪಂಗಡ್ (businessmen tycons) ಆನಿ ಹೆರ್ ವೃತ್ತಿಪರಾಂಚೊ (professional) ಪಂಗಡ್ ಕರ್ಚೊ.

ಶಿಬಂದೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ/ಯೋಜನಾಂ (Staff Development):

ಬ್ಯಾಂಕಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಸ್ನೇಹಿ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಧಾರ್ ಆಡಳ್ತೆ ಮಂಡಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾಕ್.

1. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಕ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ವೇತನ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ್ (raise in salary), ಭಡ್ತಿ (promotion) ಸೌಲತ್ಯೊ, ಚಡಿತ್ ವೇತನ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಸೌಲತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ್ ಸಮಿತಿ ರಚನ್ ಕರ್ಚಿಂ (Appointment of 3 members commity).

2. MCCವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕ್ಲಬ್ (Recreation club), ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ (cultural association) ರಚುನ್ ವಿವಿಧ್ ಶಾಖೆ ಆನಿ ಶಿಬಂದೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ರಚ್ಚೆಂ.

3. ನಿವೃತ್ತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆನಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ತರ್ಬೆತ್‍ದಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಂದೆ ತರ್ಬೆತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಶಾಖ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಶಿಬಂದೆಚಿ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯತಾ ವಾಡಂವ್ಚಿ.

4. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಂದೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಮಾತ್ ಆನಿ Brain Storming ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಚೆಂ.

5. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಂದೆಚಿ ಸಲಹಾ (staff suggestion) ಗರ್ಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಒ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ.

6. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಗಜ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ರೂಲಿ ರೆಗ್ರೊ. ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ‘Staff Policy Manual’ (ಶಿಬಂದೆ ಪಾಲಿಸಿ ಜಮೊ ಬೂಕ್) ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚೆಂ.

7. ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮುಂಗಡ್ ಐವಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೂ. 5000 ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

8. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಂದೆಕ್ ‘ಘರ್ ರೀಣ್ ಐವಜ್’ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 6 ಲಾಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ 15 ಲಾಕಾಂಕ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ.

9. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಬಂದೆಕ್ Staff Surety ರೀಣ್/Loan ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1 ಲಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ 2 ಲಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡಂವ್ಚೆಂ.

ಸಮುದಾಯ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ (CSR):

1. ಬ್ಯಾಂಕಾಚೊ ‘Reserve Fund’ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೊ.

2. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆಂತ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ Reserve Fund ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೊ.

3. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ Group Housing Project (ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಘರ್ ಯೋಜನ್) ರಚನ್ ಕರ್ನ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ.

4. ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಶಾಖ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ-ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ದಿವಾಳಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಂ-ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ MCC Bank ‘ಕುಟಮ್’ ಬಾಂಧ್ಚೆಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *