ಮಾಲ್ಗಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್

Budkulo News Network

Posted on : September 3, 2018 at 4:04 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ನಿವೃತ್ತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಮುಲಾಖಾತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್’ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿಂ 80 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಧೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರ್ಪಾ ಜಿಣಿ, ಅನುಭವ್, ಪತ್ರಾಂ-ಸಂಪಾದಕ್-ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ವಾಯುಸೈನಾಂತ್ಲೊ ಅನುಭವ್, ವಿಚಾರ್ ವಾಂಟ್ಲೆ. ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುರುಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಚಿ ವಳಕ್ ಕರುನ್, ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಚಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಾಹೆತಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲಿ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಆಪ್ಣಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಾಣೆಂ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಆನಿ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. 75 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜ ಅತ್ತಾವರ್ ಹಾಕಾಯೀ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಾಚೊ ತಾಂಡೆಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper