ಮಂಗ್ಳುರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಆ್ಯಂಟನಿ ಲೋಬೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್

Posted on : December 10, 2019 at 11:29 PM

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ Taurus Inspro ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಐಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ (IIBA) ಹಾಣಿಂ ದಿಂವ್ಚಿ 2019 ವರ್ಸಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಆಂತರಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಕಟ್ವಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ನವೆಂಬರ್ 24ವೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹ ಮ್ಹಾಲಕ್ ರೊಬಿನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

IIBA Award_2 Frank CoelhoIIBA Award_1 IIBA Award_3

ಆಖ್ಯಾ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಐ.ಐ.ಬಿ.ಎ.ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ 24,000ಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂತುಂ 200 ಅರ್ಜ್ಯೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ. ಟಾರಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪ್ರೊ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಹೊ ಹಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಂತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ವರ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

www.taurusinspro.com

ಟಾರಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪ್ರೊ ಸಮೂಹ್ ಸಂಸ್ಥೊ 34 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ. ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸುಮಾರ್ 1000 ವಿವಿಧ್ ಸ್ವಂತ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ರಚುನ್ 500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 63 ಸ್ಥಳೀಯ್, ದೇಶೀಯ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper